Na czym polega analiza finansowa i jakie są jej etapy?

Wraz z rozwojem firmy, ocena jej struktury finansów staje się coraz bardziej złożona i skomplikowana. Analiza finansowa jest podstawowym narzędziem, które pomaga postawić rzetelną ocenę podmiotu gospodarczego i na tej podstawie podjąć bardziej przemyślane decyzje w zakresie strategii inwestycyjnych czy optymalizacji kosztów. Wszystkie działania mają na celu poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – dalszy rozwój.  

Kiedy wykonuje się analizę finansową firmy?

Analiza finansowa to kompleksowy proces badania i oceny danych finansowych firmy w celu zrozumienia jej zdolności do generowania zysków, płynności finansowej, stabilności i ogólnej sytuacji finansowej. Jest to kluczowe narzędzie zarządzania, które powinno być regularnie wykorzystywane. Analiza finansowa jest niezbędna przede wszystkim do określenia realistycznych celów finansowych firmy. Dzięki niej zarząd może ustalić, ile zysków i przychodów przedsiębiorstwo musi osiągnąć, aby sprostać wymaganiom akcjonariuszy, inwestorów lub innych interesariuszy. Analiza finansowa wykorzystywana jest również przez kredytodawców. Banki przed udzieleniem kredytu weryfikują kondycję firmy i na tej podstawie podejmują decyzję o akceptacji lub odrzuceniu wniosku o kredyt. Sytuację finansową przedsiębiorstwa mogą monitorować także instytucje zewnętrzne. W tym przypadku analiza finansowa pomaga wykryć ewentualne nieprawidłowości w firmie i zweryfikować, czy są zgodne z przyjętymi regulacjami.  

Główne etapy analizy finansowej

Analiza finansowa jest nie tylko narzędziem, które pomaga ocenić kondycję finansową firmy, ale także kluczowym elementem procesu podejmowania decyzji biznesowych. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania, analizę finansową można podzielić na kilka rodzajów i etapów. Pierwszym z nich jest zbieranie danych finansowych dotyczących badanej organizacji. W tym celu analitycy gromadzą dokumenty, takie jak sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat, przepływy pieniężne, dane o długach i inne istotne informacje finansowe. Jest to kluczowy etap, ponieważ dokładność i kompletność zebranych danych mają ogromne znaczenie dla wiarygodności analizy. Dane są następnie dzielone na kilka kategorii, w tym aktywa, pasywa, przychody, koszty operacyjne oraz inwestycje. Taka struktura pozwala na lepsze zrozumienie, jakie obszary działalności firmy wpływają na jej wyniki finansowe.  

W dalszej kolejności przeprowadza się analizę wskaźników finansowych, które pomagają w ocenie kondycji finansowej firmy. Do głównych czynników zalicza się wskaźnik płynności, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik rentowności oraz wskaźnik aktywności. Po przeprowadzeniu analizy wstępnej oraz wskaźnikowej można przejść do ostatniego etapu, czyli kontroli następczej. Jest to proces oceny i badania wcześniejszych sprawozdań finansowych po zamknięciu okresu rozliczeniowego. Dzięki analizie finansowej firma może dowiedzieć się, które decyzje były najkorzystniejsze. Innymi słowy – jest fundamentem do planowania kolejnych działań w przyszłości.

Metody analizy finansowej

Analiza finansowa obejmuje zagadnienia dotyczące całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Pomaga ocenić jego kondycję oraz opracować prognozy dla przyszłych wyników. Jednak, aby tak się stało, należy zdecydować się na odpowiednią metodologię - jej wybór zależy między innymi od potrzeb firmy Warto pamiętać, że analiza finansowa jest elastycznym narzędziem. Ze względu na stopień szczegółowości badań analitycznych można wyróżnić metodę indukcyjną, dedukcyjną oraz redukcyjną.  

Metoda indukcyjna: polega na wnioskowaniu ogólnych trendów na podstawie szczegółowych danych lub obserwacji. Analitycy mogą zbadać szczegółowe dane finansowe firmy, takie jak bilans, rachunek zysków i strat czy przepływy pieniężne. Na tej podstawie wyciągają ogólne wnioski dotyczące zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków, płynności finansowej i innych aspektów finansowych. Metoda jest często wykorzystywana do tworzenia prognoz i planów finansowych.

Metoda dedukcyjna: działa odwrotnie niż metoda indukcyjna. Polega na formułowaniu ogólnych wniosków lub teorii na podstawie ogólnych zasad, które są następnie stosowane do konkretnej sytuacji. Specjaliści mogą wyjść od ogólnych zasad zarządzania finansami lub teorii finansów i zastosować je do konkretnego przypadku, aby ocenić, czy firma działa zgodnie z przyjętymi zasadami.

Metoda redukcyjna: polega na rozłożeniu problemu na mniejsze, bardziej zrozumiałe elementy, takie jak aktywa, pasywa, przychody czy koszty. Ta metoda pozwala na bardziej szczegółową analizę poszczególnych aspektów finansowych i identyfikację obszarów, które wymagają uwagi.

Każda z tych metod może być używana w zależności od konkretnych celów analizy oraz dostępnych danych i narzędzi. Metoda indukcyjna może być przydatna do generowania hipotez na podstawie dostępnych danych, metoda dedukcyjna do oceny zgodności z teorią finansów, a metoda redukcyjna do szczegółowej analizy elementów finansowych firmy. W praktyce, często wykorzystuje się kombinację tych metod, aby uzyskać kompleksowy obraz sytuacji finansowej firmy.

Analityk finansowy – zawód z przyszłością

Szeroko pojęta analiza finansowa stanowi fundament funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż. Oprócz banków, spółek notowanych na giełdzie czy firm ubezpieczeniowych, specjaliści mogą rozwijać karierę w międzynarodowych korporacjach jako analitycy gospodarczy. Niezależnie od specjalizacji, stanowisko analityka finansowego jest obarczone odpowiedzialnością i wymaga posiadania zestawu kompetencji. Osoby zainteresowane rozwojem kariery zawodowej w zakresie analityki finansowej zapraszamy na szkolenie Analiza finansowa I oraz szkolenie Analiza finansowa II – perspektywa rynków kapitałowych – warsztaty. Oferowane programy edukacyjne dają możliwość nabycia cennej wiedzy i umiejętności wymaganych w pracy analityka finansowego.

 

Czytaj także