"Ekonomiczna teoria wszystkiego" - nowa książka naszego profesora - Adama Nogi

Ukazała się nowa książka prof. Adam Noga, wykładowcy naszej uczelni, Kierownika Katedry Ekonomii ALK, pt. "Ekonomiczna teoria wszystkiego". Autor przedstawia w książce teorię efektywnej konkurencji i efektywnych dominacji, która stanowić ma swoistą „ekonomiczną teorię wszystkiego”. Służyć ma temu wspieranie konkurencji ukierunkowane nie tylko na korzyści dla konsumenta, we wszystkich pełnionych przez niego funkcjach w gospodarce: pracownika, przedsiębiorcy, konsumenta i obywatela, ale także na integralne korzyści dla całego gospodarstwa domowego.

Z wprowadzenia do książki:

[W książce] zwrócimy uwagę na dekalog argumentów, według których teoria konkurencji mogłaby pretendować do "ekonomicznej teorii wszystkiego". Spróbujemy więc pokazać, że teoria konkurencji silnie włącza się w wyjaśnienie i rozwiązanie ekonomicznych problemów, takich jak:

  • motywowanie gospodarstw domowych do działań ekonomicznych,
  • powstawanie innowacji,
  • powstawanie, gromadzenie i krążenie informacji oraz wiedzy - najważniejszego surowca XXI wieku,
  • mikroekonomiczna i makroekonomiczna efektywność,
  • kreacja pracy (bezrobocia) i jej podział oraz z nim powiązane: agility, złożoność, różnorodność, skała działania i klastry,
  • zakres nierówności i pułapka średniego dochodu,
  • współodpowiedzialność i zaufanie,
  • powiązanie gospodarki krajowej z gospodarką światową,
  • kształtowanie się wartości i cen (inflacji) oraz wielkości produkcji,
  • rozwój, inwestycje i rozszerzanie się rynków.

Prof. dr hab. Adam Noga jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych, Kierownikiem Katedry Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki teorii przedsiębiorstw i konkurencji. Pierwszy laureat Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii. Laureat Nagrody KNOP SGH za najlepszą książkę o przedsiębiorstwie. Od 2011 r. członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Od 1987 r. jest redaktorem „Ekonomisty”. Członek zespołu badawczego prezentującego „Indeks zrównoważonego rozwoju ALK”. Autor raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki (1996-1999). Jest autorem 7 książek, współautorem 15 książek i ponad 100 artykułów naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR.

Czytaj także