fundacja-kozminskich-stypendia_2021
25.10.2021

Do końca października trwa nabór na stypendia Fundacji Koźmińskich dla najlepszych i najbardziej przedsiębiorczych studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Nie czekaj, zgłoś się.

STYPENDIUM PLATINIUM O przyznanie stypendium ubiegać się może student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem 2-go lub 3-go roku studiów I stopnia lub studentem studiów II stopnia, bądź studentem 2-go roku i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2020/2021 osiągnął średnią arytmetyczną 5,00
  • nie powtarzał  dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów.

STYPENDIUM GOLD O przyznanie stypendium ubiegać się może student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem 2-go lub 3-go roku studiów I stopnia lub studentem studiów II stopnia, bądź studentem 2-go roku i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2020/2021 osiągnął średnią arytmetyczną ocen ze studiów nie niższą niż 4,75 i nie wyższą niż 4,99
  • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów
  • posiada udokumentowane (referencje, certyfikaty, zaświadczenia, opinie etc. – warunkiem koniecznym jest załączenie skanów dokumentów wskazanych w paragrafie 3 ust 1 punkt 3 podczas aplikowania o stypendium na stronie www.fundacja.kozminski.edu.pl) wyróżniające osiągnięcia naukowe lub organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2020/2021, i/lub działalność w zakresie wolontariatu na rzecz organizacji społecznych.

STYPENDIUM SPECJALNE Zarząd Fundacji Koźmińskich może przyznać stypendium specjalne studentowi ALK wyróżniającemu się w działalności organizacyjnej, społecznej lub innej istotnej dla społeczności ALK. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dokumentów potwierdzających taką działalność.

Aplikować o stypendia Fundacji Koźmińskich można do 31 października 2021 r. za pomocą strony internetowej Fundacji.

Regulamin przyznawania stypendiów