Analiza fundamentalna – czym jest i jakie czynniki uwzględnia?

Racjonalne inwestowanie wymaga podejmowania trafnych decyzji na podstawie twardych danych. Analiza fundamentalna to uniwersalne podejście, które pomaga ocenić potencjał inwestycyjny firm niepublicznych, jak i spółek notowanych na giełdzie. Wiedza z tego zakresu pozwoli nie tylko mądrze inwestować, ale również szczegółowo poznać sytuację finansową biznesu i perspektywy na przyszłość.

Analiza fundamentalna – czym jest i jakie czynniki uwzględnia?

Co to jest analiza fundamentalna?

Na rynkach finansowych występują dwa główne rodzaje analiz, czyli techniczna i fundamentalna. Pierwsza z nich opiera się na badaniu historycznych cen i wolumenów instrumentów inwestycyjnych. Analitycy techniczni korzystają z wykresów i narzędzi, takich jak wskaźniki techniczne w celu przewidzenia przyszłych wahań cen. Natomiast analiza fundamentalna jest narzędziem dla inwestorów i analityków, którzy dążą do zrozumienia prawdziwej wartości aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje i inne instrumenty inwestycyjne. Ta metoda analizy finansowej opiera się na dogłębnym badaniu fundamentalnych czynników ekonomicznych, finansowych i biznesowych, które wpływają na kondycję przedsiębiorstwa i jego perspektywy. Dzięki analizie fundamentalnej inwestorzy mogą podejmować bardziej trafne decyzje, opierając się na rzeczywistych danych i wskaźnikach. Jest to dobre rozwiązanie dla długoterminowych inwestorów, ponieważ pomaga zrozumieć zdolność firmy do generowania zysków i przyszłego potencjału wzrostu.

Co obejmuje analiza fundamentalna?

Korzystając z ogólnodostępnych danych można obliczyć prawdziwą wartość akcji przy wykorzystaniu analizy fundamentalnej. Dane zazwyczaj pochodzą z trzech źródeł, które spółka udostępnia w raportach, czyli bilansu, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat.  

Bilans – to kluczowe narzędzie rachunkowości, które prezentuje stan finansowy przedsiębiorstwa w określonym czasie. Bilans podsumowuje aktywa, pasywa i kapitał własny spółki, co pozwala inwestorom, kredytodawcom i innym zainteresowanym osobom zrozumieć, jakie zasoby i źródła finansowania posiada firma. W bilansie spółki podsumowanie aktywów jest jednym z jego dwóch kluczowych składników, obok podsumowania pasywów.  

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – prezentuje przepływy pieniężne generowane i zużywane przez firmę. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pomaga inwestorom, analitykom finansowym i interesariuszom zrozumieć, jak firma zarządza swoimi środkami pieniężnymi, czy jest w stanie spłacać swoje zobowiązania, inwestować w rozwój i wypłacać dywidendy. To również dostarcza informacji na temat źródeł finansowania i generowania wartości przez firmę.

Rachunki zysków i strat – dostarcza informacji na temat rentowności firmy w danym okresie, a także jej zdolności do zarządzania kosztami i generowania zysków. Jest to ważne narzędzie zarówno dla wewnętrznego zarządzania firmą, jak i dla inwestorów, którzy starają się ocenić jej wyniki finansowe.  

Analiza fundamentalna jest procesem skomplikowanym i wymagającym czasu. Nie zawsze gwarantuje sukces inwestycyjny, ale pomaga podjąć bardziej przemyślane decyzje biznesowe.  

Kluczowe czynniki wartościowania aktywów finansowych

Analiza fundamentalna jest często stosowana przez inwestorów akcji i obligacji, a także przez analityków finansowych i zarządzających portfelem, w celu dokonania decyzji inwestycyjnych. To podejście jest szczególnie istotne dla inwestorów, którzy starają się zrozumieć fundamenty przedsiębiorstwa przed zainwestowaniem w jego aktywa. Analiza fundamentalna to kompleksowy proces, obejmujący kilka kluczowych etapów, które pozwalają na ocenę wartości inwestycji.

  • Analiza makroekonomiczna

Pierwszym etapem jest analiza makroekonomiczna, która polega na badaniu ogólnego otoczenia gospodarczego i jego wpływu na rynki finansowe. Obejmuje czynniki takie jak inflacja, stopa procentowa, polityka fiskalna i monetarna, sytuacja na rynku pracy oraz klimat gospodarczy. Analiza makroekonomiczna pomaga zrozumieć ogólny kontekst, w jakim działa spółka.

  • Analiza sektorowa

Następnie przeprowadza się analizę sektorową, która skupia się na badaniu specyfiki branży, w jakiej działa spółka. Dotyczy przede wszystkim zrozumienie trendów, konkurencji, barier wejścia na rynek, czynników ryzyka i szans oraz czynników makroekonomicznych wpływających na sektor.

  • Analiza sytuacyjna firmy

W tym etapie koncentrujemy się na analizie sytuacji konkretnej firmy. Kluczowe jest zrozumienie modelu biznesowego, celów strategicznych, zarządzania i ogólnych perspektyw spółki. Analiza sytuacyjna pomaga zrozumieć, jak firma działa w swoim środowisku.

  • Analiza finansowa spółki

To kluczowy etap analizy fundamentalnej. Zawiera dokładne badanie danych finansowych spółki, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Analizuje się przychody, koszty, marże, zadłużenie, płynność finansową i inne wskaźniki finansowe.

  • Wyceny akcji

Na podstawie zebranych danych przystępuje się do wyceny akcji spółki. Istnieje wiele metod wyceny. Jedną z najpopularniejszych jest model DCF (Discounted Cash Flow), który uwzględnia przyszłe przepływy pieniężne i wartość pieniądza w czasie. Wycena akcji pozwala określić, czy cena rynkowa jest atrakcyjna w stosunku do wartości wewnętrznej.

Każdy z tych etapów jest ważny dla analizy fundamentalnej, a wyniki pomagają zbudować pełny obraz spółki i jej potencjału inwestycyjnego. Ostateczna ocena wartości inwestycji opiera się na całościowej analizie i umiejętności interpretacji danych finansowych oraz czynników zewnętrznych.  

Analiza fundamentalna w teorii i praktyce

Wiedza z zakresu analizy fundamentalnej jest przydatna nie tylko z perspektywy inwestorów, ale również w przypadku niektórych stanowisk w pracy zawodowej czy w prowadzeniu własnego biznesu. Wówczas specjalista będzie w stanie lepiej ocenić potencjał biznesowy przedsiębiorstw z różnych branż i uzyskać przewagę rynkową. Posiadając wiedzę i umiejętności z danej dziedziny łatwiej jest zrozumieć działalność spółek o zbliżonym profilu. Osoby, które chcą stale rozwijać kompetencje w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa, zapraszamy do udziału w szkoleniu Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach zintegrowanego systemu nauczania finansów i są realizowane z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse. Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat wykorzystywania analizy makroekonomicznej, sektorowej, sytuacyjnej oraz finansowej.

Czytaj także