Program Konferencji 22 marca 2023r.

Program konferencji

 

 

1 DZIEŃ Prelekcje on-line - program pobierzesz tutaj

Zapraszamy Państwa na prelekcje, które odbędą się 22 marca 2023 roku.

  • Wszystkie prelekcje będą prowadzone w trybie on-line.
  • Prelekcje specjalistów obcojęzycznych będą tłumaczone bezpośrednio na język polski.
  • Uczestnicy konferencji otrzymają materiały będące podsumowaniem prelekcji. 

Poniżej w sekcji przewijanej znajdują się opisy wykładów poszczególnych prelegentów:

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Pozytywna organizacja - systemowe podejście do budowania dobrostanu pracowników w czasach różnorodności doświadczeń

W pozytywnej organizacji kultura, klimat i stosowane praktyki tworzą środowisko sprzyjające osiąganiu dobrostanu i zdrowia ludzi, a także efektywności organizacyjnej (Lowe, 2010). Budowanie pozytywnej organizacji prowadzi zatem do tworzenia prosperującego i odnoszącego sukcesy biznesu (De Smet i in., 2007; Grawitch i Ballard, 2016), opartego na silnym związku między rentownością organizacji a dobrostanem pracowników. Jednocześnie budowanie pozytywnej organizacji wymaga podejścia systemowego i holistycznego – uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania ludzi i firmy. Psychologia pozytywna, koncentrująca się na mocnych stronach i zasobach (zamiast na brakach i słabościach), integruje interwencje na różnych poziomach: indywidualnym, grupowym, organizacyjnym i kontekstowym. Takie podejście umożliwia tworzenie skutecznych i kompleksowych programów oraz strategii rozwoju well-being, odpowiadających na specyficzne potrzeby różnych grup interesariuszy. Sprzyja ono również osiąganiu trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku oraz zrównoważonemu rozwojowi firmy.
Głównym celem wystąpienia jest przedstawienie charakterystyki, uwarunkowań oraz konsekwencji wynikających z funkcjonowania pozytywnych i zdrowych organizacji, dbających o wysoki poziom dobrostanu pracowników, a także o własną efektywność i konkurencyjność. Zaprezentowane zostanie również systemowe podejście do budowania dobrostanu i zdrowia w miejscu pracy oraz kluczowa rola menedżerów we wdrażaniu skutecznych interwencji ukierunkowanych na trwałe podnoszenie ich poziomu.

prof. Jonathan Passmore

Rola coachingu w budowaniu dobrostanu pracowników i organizacji

W ramach swojej prezentacji prof. Jonathan Passmore przedstawi kluczowe wyzwania stojące przed organizacjami oraz pracownikami w zakresie budowania dobrostanu i zdrowia. Czynniki, mające poważny szkodliwy wpływ na wydajność organizacji, prowadzą do miliardów dolarów straconych dni roboczych, a także wpływają na wydajność miejsca pracy. Organizacje powinny zrozumieć te czynniki i opracować plany sprostania im oraz wynikającym z nich wyzwaniom.
W drugiej części prezentacji prof. Passmore przedstawi argumenty stojące za coachingiem jako metodą interwencji w organizacji, która może dotyczyć zarówno rozwoju osobistego, jak i zdrowia czy dobrostanu.
Zostaną podane kluczowe badania stanowiące dowody naukowe dotyczące wpływu coachingu, jak również argumentacja, iż coaching jest niezbędną interwencją w organizacji, którą można przeprowadzić na dużą skalę stosując jego cyfrową formę.

prof. UW, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Współczesna rzeczywistość a zmiana z perspektywy jednostki i z perspektywy organizacji

Celem wystąpienia jest pokazanie jak doświadcza zmian każdy z nas, i jak przekłada się to na procesy zmian w organizacjach. Wystąpienie wprowadza rozróżnienie na zmianę obiektywną i subiektywną oraz prezentuje wiedzę badawczą z obszaru psychologii poznawczej, osobowości oraz psychologii organizacji pracy. Tłumaczy i wskazuje koszty oraz zyski zmian, w kontekście procesów samoregulacji, a także w kontekście zmian w organizacji. Wskazuje czemu występują trudności we wprowadzaniu zmian w organizacjach, także na przykładach z realizacji projektów doradczo-coachingowych w firmach. Wskazuje także jakie mechanizmy są buforami negatywnych skutków zmian i jak mogą wykorzystywać tę wiedzę organizacje.        
Zaprezentowane zostanie także badanie prezentujące przykład zmian (w wyniku COVID-19). Rezultaty badania dotyczą zależności między kompetencjami lidera i wsparciem organizacyjnym  a doświadczaniem stresu w pracy, motywacją i zaangażowaniem w pracę.

Dominika Bettman

Czy dzięki technologiom zmienimy świat na lepsze (i dlaczego TAK)?

Nazwę wystąpienia zaczerpnęłam z podtytułu mojej książki „Technologiczne Magnolie”. Bo jestem przekonana, że rozwój technologiczny może być dobry dla człowieka i planety. Pod warunkiem, że innowacje będą narzędziami w rękach świadomych, odpowiedzialnych ludzi.
Dlaczego uważam ten temat za istotny, wręcz kluczowy dla szeroko pojętego dobrostanu? Bo od transformacji cyfrowej niemal każdego aspektu naszego życia nie ma odwrotu. Technologie są wszędzie, oddziałują na to, jak myślimy, pracujemy, konsumujemy, są warunkiem niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie i pełnienia ról – nawet tych, które w powszechnym przekonaniu nie mają z technologiami nic wspólnego.
I właśnie na to przekonanie chcę wpłynąć. Nie ma bowiem postawy bardziej nieadekwatnej niż pomijanie roli technologii w myśleniu o sobie, swojej edukacji, pracy, karierze, rozwoju, zdrowiu, czasie wolnym i wszelkich innych przejawach życia. Moje wystąpienie kieruję do tych osób, które wciąż jeszcze się wahają: Wejść czy nie wejść w nowe technologie? Wprowadzić firmę w cyfrową rzeczywistość czy też korzystać z dobrodziejstw odniesionych już sukcesów? Pokierować dalszą edukacją w wybranej wiele lat temu i dobrze znanej dziedzinie, czy odważyć się na krok w intrygujący świat technologii informacyjnych?
Ale do udziału zachęcam również osoby, które funkcjonują już w tym środowisku, ale nadal poszukują pomostu między oszałamiającym tempem zmian, odpowiedzialnym rozwojem i przywództwem cyfrowym. Które wciąż mają wątpliwości, czy można i warto zaufać technologiom, by móc w pełni wykorzystać ich potencjał w procesie tworzenia lepszego świata. Bo ja jestem w pełni przekonana, że odpowiedź brzmi TAK.
 

prof. AWSB dr Anna Syrek-Kosowska

Kluczowe aspekty potencjału liderskiego w świecie do BANI 

Celem wystąpienia jest przybliżenie nowoczesnego podejścia do oceny potencjału liderskiego wobec wyzwań świata BANI w oparciu o modele oceny potencjału i wieloletnie praktyczne doświadczenia Prelegentki z współpracy z czołowymi globalnymi i polskimi firmami w procesach Zarządzania Talentami oraz w prowadzeniu procesów rozwojowych (szkolenia, coaching, konsulting, mentoring psychologiczny).                                                     Dodatkowo, w trakcie prezentacji przedstawione zostaną wnioski i praktyczne implikacje z autorskich badań przeprowadzonych na grupie polskich menedżerów i menedżerek zarządzających w różnych rolach biznesowych i branżach, które obrazują wzajemne powiązania między różnymi wymiarami potencjału (np. złożonością poznawczą i cechami osobowości).                          
Słuchacze otrzymają również wskazówki i przykładowe „dobre praktyki” przydatne w codziennej pracy w obszarach związanych z rekrutacją, selekcją i rozwojem kadry zarządzającej.              
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych oceną potencjału liderów i liderek w procesach Zarządzania Talentami oraz profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się procesami rozwojowymi dla kadry zarządzającej i cenią sobie połączenie podejścia opartego o naukowe dowody z praktycznym doświadczeniem.

dr Jaap Hollander

Dopalacze wypalenia zawodowego - pięć rzeczy, które możesz zrobić, aby szybko się wypalić

Celem wystąpienia jest zapobieganie i sposoby na wychodzenie z wypalenia zawodowego. O wypaleniu zawodowym słyszymy od lat 80-tych. Wydaje się, że każdego roku na wypalenie zawodowe cierpi coraz więcej osób. „Pokoleniem wypalenia zawodowego” zostali nazwani milenialsi. Nie ma jednak jednoznacznej definicji odróżniającej wypalenie od depresji reaktywnej. Częściowo wyjaśnia to, w jaki sposób wzrosła liczba kilku wypalonych, zmęczonych walką żołnierzy do całego pokolenia. Przeciętny człowiek myśli, że zbyt duża presja (obowiązki, oczekiwania) skutkuje wypaleniem zawodowym. Jako trenerzy, coachowie i specjaliści HR rozumiemy, że istnieje jeszcze coś pomiędzy wymaganiami zewnętrznymi a reakcją na stres. Nasz sposób myślenia w dużym stopniu determinuje jak radzimy sobie ze stresem. W swoim pięcio filarowym modelu Jaap Hollander wyróżnia pięć rodzajów wewnętrznych procesów, za pomocą których ludzie reagują na stres. Filary te nazywa „dopalaczami wypalenia zawodowego”. Im częściej aktywujemy te filary, tym szybciej się wypalamy. Każdy z filarów poparty jest konkretnymi odkryciami naukowymi. Możemy sprawić, by wzmacniacze (dopalacze) wypalenia były widoczne w profilu MindSonar (Mindset Measurement). Podczas wystąpienia Jaap Hollander wskaże słuchaczom w jaki sposób zapobiegać oraz wychodzić z wypalenia, pomagając zarówno swoim pracownikom, jak i samemu sobie. Ostatecznym celem jest zrównoważone, otwarte, połączone i zrelaksowane życie.

dr Lidia Czarkowska

Jak zachować równowagę i kreować harmonię wewnętrzną w oparciu o Integratywno-Transpersonalny model pracy z człowiekiem w czasach niepewności

Podejście integratywno-transpersonalne w coachingowej pracy z człowiekiem to holistyczne wsparcie rozwoju ludzkiego potencjału.  Podejście to łączy  psychologię transpersonalną, czyli tzw. "czwartą siłę w psychologii", która zajmuje się badaniem najwyższego potencjału ludzkiego z innymi nurtami m.in psychosomatyką i psychoneuroimmunologią. 
Jest to proces towarzyszenia klientowi w osiąganiu stanu wewnętrznej spójności na wszystkich poziomach: somatycznym, emocjonalnym, relacyjnym, racjonalnym, generatywnym i duchowym. Dzięki czemu osiąganie przez Niego zamierzonych rezultatów staje się naturalnym, zewnętrznym skutkiem wewnętrznej integracji. 
Podczas wykładu przyglądniemy się różnym aspektom pracy nad rozwojem osobistym, określimy na czym polega rozwój w kierunku "Pełni realizacji najwyższego potencjału" oraz jakie mogą być konsekwencje pracy rozwojowej uwzględniające tylko pojedyncze aspekty tego kim jest człowiek. Poprzez odkrywanie prawdy o sobie, następuje integracja na głębszym poziomie tego, co początkowo jawi się jako dysharmonia a nawet sprzeczność. Celem procesu integratywno-transcendentalnego jest integralność wewnętrzna i Pełni. 
Podczas tego spotkania uczestnicy: 
·       otrzymają test do autodiagnozy w obszarze Inteligencji Duchowej (Spiritual Quotient) i będą mogli poznać warunki oraz bariery całościowego rozwoju podmiotowego,
·       poznają modele wzrostu świadomości oraz kluczowe dylematy i punkty zwrotne w rozwoju osobistym człowieka dorosłego, w tym przepracowanie traumatycznych doświadczeń,
·       zrozumieją pułapki i niebezpieczeństwa wynikające z pracy uwzględniającej jedynie przekonania i emocje,
·       poznają naukowe modele szczęścia i dobrostanu pochodzące z nauk o człowieku (psychologii, socjologii i antropologii kulturowej),
·       poznają pułapki wynikające z obowiązujących obecnie wzorców kulturowych i stylu życia Homo Hubris,
·       przetestują na sobie model siedmiu poziomów świadomości wraz z towarzyszącymi mu wzorcami szczęścia i spełnienia.

dr Katarzyna Pilipczuk, Piotr Pilipczuk

Budowanie dobrostanu a dyskurs organizacji, czyli o wartościach w praktyce

Celem wystąpienia jest zapoznanie Uczestników z pojęciem dyskursu organizacji oraz różnicy pomiędzy dyskursem a kulturą organizacji.
Ważnym aspektem wystąpienia będzie pokazanie, jak inaczej buduje się dobrostan w różnych dyskursach organizacji oraz jak ważna jest systemowa spójność wartości organizacji. Zależność reprezentowanych w organizacji wartości z działaniami well-being w określonym dyskursie organizacji to systemowa układanka podlegająca określonym zasadom.
Wystąpienie będzie  interesujące zarówno dla managerów strategicznego szczebla, jak i dla osób zarządzających obszarami People & Culture oraz coachów i konsultantów.  Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z metodologią harmonizacji systemowej: InnerMastering®.
Wystąpienie będzie okazją do przedstawienia systemowych zasad harmonizacji organizacji i budowania dobrostanu człowieka.
W wystąpieniu będą przedstawione konkretne case study wdrożeń dopasowania działań kształtujących dobrostan w konkretnym dyskursie organizacji.

Biogramy prelegentów

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Psycholożka biznesu, certyfikowana coach ICC, trenerka, konsultantka, wykładowczyni, badaczka zachowań organizacyjnych. Ekspertka w zakresie budowania kapitału psychologicznego oraz well-beingu (dobrostanu) ludzi i organizacji.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Pozytywnych Interwencji Psychologicznych (PPI), opartych na rzetelnej wiedzy i wynikach badań naukowych (Evidence Based Practice). Ich celem jest wzmacnianie pozytywnych emocji, postaw i zachowań pracowników, a także podnoszenie poziomu dobrostanu oraz zdrowia w miejscu pracy.

Autorka i dyrektorka innowacyjnych studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo” (Akademia Leona Koźmińskiego).

Pełni obowiązki Dyrektorki Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Asystentka w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Wykładowczyni na studiach stacjonarnych, podyplomowych i MBA.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W latach 2017-2022 członkini Rady Programowej magazynu Coaching. Prelegentka i ekspertka na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych.

Autorka książek i artykułów z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego „PERMA”, służącego wzmacnianiu dobrostanu ludzi w różnych sferach życia. Certyfikowana konsultantka narzędzi HOGAN’a, Advisio i MTQ 48.

Stworzyła marki PozytywnaOrganizacja.pl i Kapitał Psychologiczny w Biznesie.

Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między kapitałem psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

 

prof. Jonathan Passmore

Jonathan Passmore jest starszym wiceprezesem CoachHub, profesorem w Henley Business School, a także światowym liderem w zakresie zmiany behawioralnej. Znajduje się na listach Thinkers 50 oraz Global Gurus. Jest dyplomowanym psychologiem, posiada pięć stopni naukowych, w tym tytuł MBA oraz doktorat z psychologii. Jest akredytowanym coachem ICF i EMCC, posiada również uprawnienia coacha zespołowego i superwizora w coachingu. Napisał wiele publikacji, a także przyczynił się do powstania ponad 30 książek i prawie 200 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, co czyni go jednym z najczęściej publikowanych coachów na świecie. Jego najnowsze książki to: „Becoming a coach: The Essential ICF Guide” (2020), „The Coaches Handbook” (2021) i „CoachMe: Your Personal Board of Directors”(2022). Przez ostatnie dwie dekady Passmore pracował jako executive coach, konsultant i edukator z setkami liderów i menedżerów, od polityków szczebla seniorskiego po dyrektorów zarządów, pomagając im stać się najlepszą wersją siebie. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający w brytyjskiej firmie branży psychologicznej, a także dla globalnych firm, w tym PricewaterhouseCoopers (PWC), IBM Business Consulting, realizując projekty zmian na dużą skalę, coaching dla kadry kierowniczej, HRM, w rozwoju przywództwa w sferach rządowej i non-profit.
 

prof. UW, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Twórczyni metody usług dla organizacji Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC. Pionierka coachingu w Polsce. Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu” przyznanej przez: SCP, IC, ICF, EMCC. Ekspert ds. jakości kształcenia praktycznego oraz koordynator merytoryczny modułu kompetencji w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”: programów kształcenia w przedsiębiorczości oraz Akademii Liderów UW.
Autorka studiów podyplomowych ,,Coaching w organizacji” i ,,Psychologia w praktyce - efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”.
Prowadzi badania m.in. nad efektywnością funkcjonowania a sposobami formułowania celów oraz nad skutkami i kosztami zmian. Wiedzę o procesach psychologicznych przenosi na praktykę doradczą, trenerską i coachingową. Prowadzi coaching indywidualny i zespołów. Wspiera jednostki w ich rozwoju osobistym i zawodowym, a organizacje i ich liderów w wyznaczaniu kierunku rozwoju firm, celów strategicznych oraz wprowadzania zmian. Specjalizuje się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym pozyskiwaniem odpowiednich pracowników i efektywnością ich pracy, rozwiązywaniem problemów.
 

Dominika Bettman

Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce. 
Wcześniej CEO Siemens Sp. z o.o. Przedsiębiorczyni, orędowniczka nowych technologii i zrównoważonego biznesu. Propagatorka idei różnorodności i przywództwa włączającego. Autorka książki „Technologiczne magnolie”. 
Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie i Advanced Management Program IESE w Barcelonie.  

dr Anna Syrek-Kosowska, prof. AWSB

Psycholog biznesu, Ekspert w zakresie oceny i rozwoju potencjału liderskiego w procesach Zarządzania Talentami, Menedżerka HRD, Konsultantka i Executive Coach. Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (acc. EMCC, ICF app.). Certyfikowany Coach; ICC, Zen Coaching. Wykładowczyni programów MBA. Współtwórca studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coachingu oraz Business Development (Akademia WSB). Wykładowczyni m.in. Akademii WSB, Akademii L.Koźmińskiego, Szkoły Biznesu PW. Honorowy Prezydent The International Society for Coaching Psychology. Jako Associate Coach współpracuje z the Center for Creative Leadership (Global TOP5 Executive Education).  Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka) oraz współautorka naukowych książek o coachingu, członkini rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Ekspert z zakresu psychologii w m.in.: Forbes, Puls Biznesu, TVN24, Polskie Radio, Sens, Twój Styl, Coaching, Twój Biznes, onet.pl.                                                                                                            
Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network) www.askexpert.com.pl   Interesuje się Człowiekiem w jego Istocie, Sensie Bycia i spełnionego Życia .

dr Jaap Hollander

Psycholog, założyciel MindSonar, autor, trener NLP, coach i terapeuta w nurcie prowokatywnym. Hollander jest autorem jedenastu książek, w tym „Provocative Coaching, „Trance and Magic” (o modelowaniu rytuałów transowych w Brazylii) oraz wspólnie z Lucasem Derksem „Essentials of NLP”. Wielokrotnie był wymieniany na liście 500 najbardziej wpływowych doradców biznesowych Dutch Quote. Hollander stworzył system on-line mierzący w jaki sposób myślą ludzie (wzorce poznawcze) i co uważają za istotne (Spiral Dynamics), który nazwał MindSonar. MindSonar wykorzystywany jest na całym świecie przez trenerów, coachów i konsultantów biznesowych. Jest to pierwszy kontekstowy kwestionariusz psychometryczny, co oznacza, że mierzy, jak ludzie myślą w danym kontekście, zakładając, że ludzie myślą różnie w różnych sytuacjach. Jaap wykłada głównie w Holandii, a także Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Kolumbii, Japonii.
 

dr Lidia Czarkowska

Psycholog, socjolog, antropolog i pedagog; Konsultant, trener, coach, mentor i superwizor. Założycielka i dyrektor Instytutu Jakości Życia - Quality of Life Institute. Założycielka oraz w latach 2008-2018 dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik 32 edycji studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny; Wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych, m.in. Akademia Kompetencji Menedżera oraz Psychologia Biznesu. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii „Coaching jako…” a także licznych artykułów. Redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review. Od 21 lat aktywnie działa w biznesie mając firmę konsultingową prowadzi warsztaty, treningi, coaching, mentoring i superwizję a także indywidualne programy rozwojowe i team coaching dla członków zarządu, top-managerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła ponad 450 profesjonalnych coachów. Prowadzi też specjalistyczne kursy doskonalące i superwizje dla zaawansowanych coachów i mentorów.                                                                                                         

Prywatnie: Mama czwórki dzieci, pasjonatka gór – a szczególnie Tatr i tańca . 

dr Katarzyna Radii (Pilipczuk)

Doradczyni biznesu, konsultantka, mentorka, międzynarodowa trenerka coachingu ICC. Twórczyni nowatorskiej metody diagnozowania systemowego oraz harmonizowania człowieka i organizacji INNERMASTERING®. Wykładowczyni akademicka w obszarach: przywództwa, zarządzania, rozwoju, kultur organizacyjnych, coachingu i mentoringu. (ALK, WSB, SWPS). Doktor nauk humanistycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menadżerskich. Twórczyni zaawansowanych narzędzi systemowych i programów rozwojowych w obszarze wartości (Values Cards™, InnerMastering Cards™, Canva™, ValuesQ™, Values Energy™) Współzałożycielka InnerMastering® Institute.

Piotr Radii (Pilipczuk)

Międzynarodowy Trener Coachingu w nurcie holistycznym jednej z największych organizacji coachingowych na świecie International Coaching Community i właściciel największej w Polsce Szkoły Coachingu działającej od 2002 roku. (ICC) Twórca nowatorskiej metody diagnozowania systemowego oraz harmonizowania człowieka i organizacji INNERMASTERING®. Trener, Konsultant. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w projektach edukacyjnych i rozwojowych. Coach na poziomie executive. Konsultant w projektach dotyczących systemowegozarządzania i zmian kulturowych. Wykładowca akademicki w zakresie coachingu i dobrostanu. (ALK, Politechnika Łódzka). Promuje i wprowadza ideę HARMONIZOWANIA Organizacji w zgodzie z naukowymi zasadami systemowymi, a co za tym idzie w zgodzie z jej naturalnym Dyskursem. Twórca zaawansowanych narzędzi systemowych i programów rozwojowych w obszarze wartości. (Values Cards™, InnerMastering® Cards™, Canva™,ValuesQ™, Values Energy™)