Pracownicy 

Aktualności  

 • 19.10.2020

  Prof. Wojciech Gasparski oraz prof. Dariusz Jemielniak otrzymali nagrody Prezesa Rady Ministrów 2020, przyznawane za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną.

  więcej

 • 19.10.2020

  Społeczność ALK wzięła udział w IV edycji Biegu Erasmusa, który odbywał się w ramach międzynarodowych obchodów Erasmus Days. Tegoroczne zawody odbyły się w formie rywalizacji zdalnej z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

  więcej

 • 19.10.2020

  Absolwentka zarządzania w wirtualnym środowisku, pani Karolina Denis, zwyciężyła w IX edycji ogólnopolskiego konkursu DIMAQ UNI, organizowanego przez IAB Polska.

  więcej

Materiał dostępny tylko po zalogowaniu. 

Informacje dla rodziców 

 

 

Zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem regulują przepisy Kodeksu pracy w dziale ósmym art. 175¹-189¹ .

 

 

 

 

Urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego udziela się w pełnych tygodniach (tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym).

 

Od stycznia 2016 roku obowiązują dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka:

 urlop macierzyński (20 tygodni)                                                                                                          →   Razem to 52 tygodnie.   

  urlop rodzicielski (32 tygodnie)

 

Wnioski:

Urlop rodzicielski i urlop wychowawczy przysługuje obydwojgu rodzicom, rodzice dziecka mogą z tych urlopów korzystać nie przekraczając określonych prawem wymiarów urlopów.

Ojciec dziecka ma również prawo do urlopu ojcowskiego.

Urlop macierzyński

Długość urlopu macierzyńskiego jest zależna od tego ile dzieci urodziła pracownica podczas jednego porodu. Tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Wymiar urlopu macierzyńskiego:

•    20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
•    31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
•    33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci,
•    35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci,
•    37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.


Przed przewidzianą datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po porodzie wykorzystuje pozostałą część przysługującego urlopu. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed planowaną datą porodu, to pierwszym dniem urlopu jest dzień porodu.


Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca po 14 tygodniach

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (od dnia porodu) przysługuje wyłącznie matce. Po wykorzystaniu tego okresu, matka ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu. W takim przypadku, na pisemny wniosek, złożony na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu macierzyńskiego, pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko lub ubezpieczonemu ojcu który w tym celu przerwie działalność zarobkową, udziela się pozostałej części urlopu macierzyńskiego.

Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku musi dołączyć zaświadczenie pracodawcy ojca potwierdzające termin rozpoczęcia przez niego korzystania z urlopu macierzyńskiego.

 

Pobyt matki w szpitalu

Od 2 stycznia 2016 r. pracownica, która przebywa w szpitalu albo która ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego może przerwać urlop macierzyński na czas pobytu na rzecz pracownika ojca lub ubezpieczonego ojca albo pracownika innego członka najbliżej rodziny lub ubezpieczonego członka rodziny. Urlopu udziela się na wniosek.       

 

Dziecko wymagające opieki szpitalnej

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, na czas pobytu dziecka w szpitalu, może przerwać urlop macierzyński a jego pozostałą część wykorzystać później, po wyjściu dziecka za szpitala.

 

Wysokość zasiłku:

Zasiłek macierzyński za czas wyłącznie urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru*.
Zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego po złożeniu wniosku na wykorzystanie pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wynosi 80 % podstawy wymiaru*.
Zasiłek macierzyński w sytuacji złożenia wniosku na wyłącznie urlop macierzyński i na 6 lub 8 tygodni urlopu rodzicielskiego ( w zależności od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie) wynosi 100% podstawy wymiaru, natomiast za pozostały okres urlopu rodzicielskiego (wniosek o udzielenie tego urlopu w całości lub w części musi zostać złożony najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego) zasiłek jest wypłacany w wysokości 60% wynagrodzenia.  

*Podstawa wymiaru to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo za okres faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu.

 

Urlop rodzicielski

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego rodzic (matka lub ojciec) może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

 • 32 tygodni w razie urodzenia 1 dziecka
 • 34 tygodni w razie urodzenia co najmniej dwojga dzieci przy porodzie.

Za pierwsze 6 tygodni (w razie urodzenia jednego dziecka) lub 8 tygodni (w razie urodzenia co najmniej dwojga dzieci przy porodzie) urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. (chyba że matka dziecka zadeklaruje, że przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie pobierać zasiłek w wysokości 80 proc.).

Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, nie więcej niż w czterech częściach, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Liczbę części urlopu ustala się na podstawie liczby złożonych wniosków o jego udzielenie.
Żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni z wyjątkiem pierwszej części urlopu rodzicielskiego, który w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni.
Pracownik składający wniosek dołącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.
16 z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać w późniejszym terminie (do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat; urlop w późniejszym terminie będzie udzielany maksymalnie w dwóch częściach). Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu rodzicielskiego pomniejsza liczbę części urlopu wychowawczego.

 

Terminy składania wniosków o urlop rodzicielski oraz wychowawczy

Wniosek o skorzystanie z całego wymiaru rodzicielskiego pracownica składa nie później niż 21 dni po porodzie w postaci pisemnego wniosku.
Pracownica składająca wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze pobiera zasiłek w wysokości 80 %.
Wnioski o urlop rodzicielski, o część urlopu rodzicielskiego, urlop wychowawczy składa się nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
Pracownik składający wniosek dołącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.
Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy. W tym celu składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. W takiej sytuacji, pracownik-ojciec wychowujący dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, bezpośrednio po rezygnacji z tego urlopu przez matkę dziecka, w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z części takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko.

 

Możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na maksymalnie pół etatu.

W razie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą urlop rodzicielski wydłuża się proporcjonalnie do przepracowanego czasu.
Rodzice korzystający z urlopu mogą pracować na maksymalnie pół etatu.
Rodzic może więc łączyć pracę z urlopem przez maksymalnie 64 lub 68 tygodni (w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie).

Jeśli rodzic łączy pracę z urlopem np. przed 8 tygodni, to de facto wykorzystuje w tym czasie tylko 4 tygodnie „pełnoetatowego” urlopu. Jego urlop zostanie więc wydłużony o dodatkowe 4 tygodnie, które nie będą łączone z pracą.
Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, zgłoszony nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem pracy. We wniosku pracownik określa m.in. sposób wykorzystania części urlopu, o która zostanie proporcjonalnie wydłużony.
Przykład: Pracownik złoży wniosek do macierzystego zakładu pracy o łączenie urlopu rodzicielskiego z praca na połowę etatu przez 8 tygodni. Okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego obliczymy następująco: 8 tygodni x 1/2 etatu = 4 tygodnie
Jeżeli powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego część tego urlopu nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach.

 

Urlop ojcowski

Ojcowie od stycznia 2016 roku mają większą swobodę w planowaniu urlopu. Mają 2 lata ( do momentu ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia) na skorzystanie z przysługujących im 2 tygodni urlopu ojcowskiego. Dodatkowo, mogą podzielić go na 2 części i skorzystać z nich w dowolnie wybranym przez siebie momencie.                                                  
Urlop ojcowski udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem z korzystania z urlopu. Tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

 

Urlop wychowawczy

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Urlopu wychowawczego udziela się maksymalnie w pięciu częściach.
W sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka, potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wymaga osobistej opieki pracownika, pracownik posiadający wyżej wymieniony okres zatrudnienia, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w wyżej wymienionym przepisie, może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z łącznego wymiaru urlopu 36 miesięcy i z dodatkowego wymiaru 36 miesięcy (w przypadku niepełnosprawności dziecka). Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Zatem jedno z rodziców (opiekunów) może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu i drugie z rodziców (opiekunów) 1 miesiąc.
Jeśli rodzic wykorzystywał część urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie (nie bezpośrednio po macierzyńskim), to liczba wykorzystanych części takiego urlopu (maksymalnie dwie) obniża liczbę możliwych do wykorzystania części urlopu wychowawczego.
Z urlopu wychowawczego mogą korzystać jednocześnie obije rodzice lub opiekunowie przez maksymalnie 4 miesiące.
Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika i składa się nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:
1)  w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,
2)  po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.
Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Wniosek, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
Korzystanie z urlopu wychowawczego nie powoduje obniżenia wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego jeżeli w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego a następnie w tym samym roku z niego powraca.

 

Opieka nad dzieckiem na godziny

Rodzice dzieci do lat 14 mogą od stycznia 2016 roku wykorzystać przysługujące im 2 dni zwolnienia od pracy w wybranej przez siebie formie:
•    zwolnienie w dniach (2 dni)
•    lub godzinach (16 godzin).
Wymiar zwolnienia jest niezależny od liczby dzieci. Dwa dni wolnego przysługują jednemu z pracujących rodziców wychowującym zarówno jedno, jak i dwoje czy troje dzieci. Aby skorzystać z dnia wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem należy złożyć w Biurze Spraw Pracowniczych oświadczenie o zamiarze korzystania z przysługujących dni oraz dostarczyć wniosek na dni, w którym pracownik będzie korzystał z uprawnienia.

 

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Rodzice powinni pamiętać o zgłoszeniu dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonuje tylko jeden z pracujących rodziców. Rodzice powinni zgłosić dziecko u swojego pracodawcy, decydując jednocześnie u którego z rodziców będzie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.
W Uczelni zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego następuje po wypełnieniu wniosku i złożeniu go w Biurze Spraw Pracowniczych. Do wypełnienia wniosku niezbędne jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL.

Istnieje możliwość za dodatkową opłatą zgłoszenia członków rodziny do opieki medycznej w Klinice  Lux Med. Szczegóły w zakładce opieka medyczna :http://www.kozminski.edu.pl/pl/pracownicy/opieka-medyczna/.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia dziecka pracownikom Uczelni przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1000 zł brutto. W celu otrzymania dodatku niezbędne jest złożenie wniosku do Biura Spraw Pracowniczych pok. A-126.

 

Zabawa choinkowa dla dzieci pracowników

Co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników, które nie ukończyły jeszcze 13 roku życia, pracownicy Biura Spraw Pracowniczych organizują w grudniu zabawę choinkową wraz z upominkami.

 

Dofinansowanie wypoczynku dzieci

Pracownicy Uczelni mają możliwość otrzymania raz w roku dofinansowania do zorganizowanego przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w tym zakresie, wypoczynku dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko 13 roku życia w wysokości 250 zł. W celu niezbędne jest przekazanie do Biura Spraw Pracowniczych imiennej faktury lub rachunku potwierdzającego zorganizowany trwający co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku wypoczynek dziecka pracownika.