Powrót kapitalizmu państwowego: wpływ Państwa na podmioty rynkowe, zadłużenie i środowisko

Powrót kapitalizmu państwowego: wpływ Państwa na podmioty rynkowe, zadłużenie i środowisko

Kierownik Projektu
Wiedza
dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
Kwota dofinansowania
Koszty
755 779 PLN
Czas trwania
03.01.2024-02.01.2027
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2022/47/I/HS4/01218 OPUS LAP

Skumulowany kryzys związany z pandemią Covid-19, rosyjską inwazją na Ukrainę i zmianami klimatycznymi rzuciły światło na szybko zmieniającą się rolę państwa. To, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, jest teraz na porządku dziennym. Próbując chronić ludzki dobrostan, decydenci niezależnie od politycznych przekonań zaczęli wykorzystywali władzę państwa do przeciwdziałania negatywnym społeczno-ekonomicznym i środowiskowym konsekwencjom kryzysu. Przykładowo, kilka lat temu rząd Portugalii był jedynie mniejszościowym udziałowcem linii lotniczych TAP, podczas gdy obecnie posiada on w nich 72,5% udziałów i wspiera firmę pożyczką rządową w wysokości 1,2 miliarda euro. W ostatnim czasie nie jest to odosobniony przypadek. Wsparcie finansowe od państwa otrzymało wiele firm z różnych sektorów, między innymi: firmy z branży turystycznej (British Airways, Ryanair, Wizz Air, Easyjet, RCL Cruises, Stagecoach, Intercontinental Hotels, Airbus), detalicznej (John Lewis, Westfield and Boots, Burberry) czy podmioty edukacyjne i sportowe (Tottenham Hotspur Stadion, Związek Piłki Nożnej, Liga Piłkarska, London Business School).

Przywództwo państwa może pomóc gospodarkom stawić czoła wyzwaniom i niepewności, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu, w tym transformacja energetyczna, czy też zminimalizować skutki klęsk żywiołowych. Sama siła rynkowa może być niewystarczająca, aby przeprowadzić gospodarkę przez tego typu wyzwania z dwóch powodów. Po pierwsze, przejście do gospodarki nisko emisyjnej wymaga ogromnych dostosowań, które należy skoordynować w wielu sektorach gospodarki - między innymi w energetyce, transporcie, rolnictwie, leśnictwie, a także w gospodarce wodnej i użytkowaniu gruntów. Po drugie, oprócz zmiany ram prawnych i regulacyjnych zielona transformacja wymaga również udziału przedsiębiorstw państwowych (PP/ SOE), który w wielu sektorach priorytetowych jest zazwyczaj wysoki. Dlatego państwo może przyjąć wiodącą rolę w transformacji tych przedsiębiorstw. Jednocześnie, przedsiębiorstwa państwowe są zazwyczaj gorzej zarządzane i mniej efektywne, co wiążę się z możliwością potrzeby ratowania tych firm, generując przy tym wysokie koszty dla budżetu. W 2022 r. dług publiczny gospodarek rozwiniętych wyniósł 112,4% PKB (IMF Global Outlook, 2022), przy czym Grecja przekroczyła 177%, Włochy 150%, Singapur 140%, a Stany Zjednoczone 122%. Chiny i Indie nie przekroczyły jeszcze 100% PKB, ale jest to kwestią czasu, kiedy dług publiczny tych państw również nabierze rozpędu. Ponadto, trudności finansowe w spółkach będących własnością Skarbu Państwa mogą przyczynić się również do wstrzymania podstawowych usług publicznych, takich jak zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, które w największym stopniu dotykają mniej uprzywilejowane grupy społeczne. Zrozumienie różnych ról, jakie państwo może odgrywać w gospodarce, w tym korzyści, ale też kosztów jest zatem kluczowe.

Z uwagi na powyższe, w naszym Projekcie staramy się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: (1) Jaka może być rola przedsiębiorstw państwowych (SOE) i banków państwowych (SOB) w gospodarce i jakie są z tego tytułu korzyści i koszty? (2) Czy przedsiębiorstwa i banki państwowe są w stanie realizować priorytety polityki krajowej i aktywnie wspierać transformację gospodarczą, w tym transformację energetyczną i przejście do gospodarki niskoemisyjnej? I wreszcie, (3) Jakie czynniki wywołują zaburzenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i banków państwowych, a także w jaki sposób trudności w przedsiębiorstwach i bankach państwowych mogą się wzajemnie napędzać lub wzmacniać, oraz w jaki sposób są one przenoszone na całą gospodarkę? Naszym celem jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania przy użyciu szeregu zbiorów danych i metodologii na próbie krajów UE, OECD i głównych gospodarek wschodzących.

Nasz Projekt pozwoli udzielić odpowiedzi na wiele pytań, istotnych zarówno z perspektywy naukowej, jak i decydentów. Obecnie cały Świat stoi w przededniu największej przemiany, jaką kiedykolwiek przeszedł. Kluczową jest odpowiedź, jak tę przemianę zorganizować, aby zminimalizować negatywne konsekwencje dla Nas wszystkich. Projekt pozwoli również ocenić, w jaki sposób polityka państwowa może zostać przeniesiona do gospodarki przez przedsiębiorstwa i banki państwowe oraz, czy istnienie tych instytucji jest ekonomicznie lub/i społecznie uzasadnione. Wyniki Projektu są ważne zarówno dla decydentów, polityków, ekonomistów oraz całej społeczności akademickiej.

Kierownik projektu

pt.: „Powrót kapitalizmu państwowego: wpływ Państwa na podmioty rynkowe, zadłużenie i środowisko”

ogłasza konkurs nr 1/2024/1018_BAD-0077 na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stypendium naukowe NCN odbywa się w ramach projektu pt.: „Powrót kapitalizmu państwowego: wpływ Państwa na podmioty rynkowe, zadłużenie i środowisko”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2022/47/I/HS4/01218 (w ramach współpracy Lead Agency Procedure, w programie Weave, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 24).

 

Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Powrót kapitalizmu państwowego: wpływ Państwa na podmioty rynkowe, zadłużenie i środowisko”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, pod kierownictwem dr hab. Anety Hryckiewicz-Gontarczyk skupia się na roli przedsiębiorstw państwowych i banków państwowych w gospodarce, ich zdolności do wspierania polityki krajowej i transformacji gospodarczej, oraz na czynnikach wpływających ich funkcjonowanie. Badania mają na celu zrozumienie sposobów przenoszenia polityki państwowej do gospodarki przez różne instytucje oraz ocenę skuteczności ich działania, jak i oszacowanie kosztów fiskalnych związanych z zaangażowaniem państwa w gospodarkę. Wyniki projektu będą istotne zarówno dla decydentów, polityków, nadzorców, ekonomistów, jak i dla społeczności akademickiej.

Opis projektu:

 https://www.kozminski.edu.pl/pl/powrot-kapitalizmu-panstwowego-wplyw-panstwa-na-podmioty-rynkowe-zadluzenie-i-srodowisko-0

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Tytuł magistra w zakresie ekonometrii finansowej lub ekonomii/finansów,
 • Posiada wiedzę z zakresu ilościowych metod badawczych, w tym znajomość metod danych panelowych i szeregów czasowych,
 • Znajomość wybranego oprogramowania ekonometrycznego/statystycznego np. STATA, Statistica, R, Python
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • Posiadanie statusu:
  • uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub
  • doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • gromadzenie danych i czyszczeniem danych (w tym łączenie zbiorów danych);
 • tworzenie i zarządzanie bazami danych;
 • analizy statystyczne;
 • przygotowywanie modeli ekonometrycznych;
 • udział w przeglądzie literatury;
 • upowszechnianie wyników badań, wsparcie w przygotowywaniu publikacji naukowych;
 • współpraca z Kierownikiem projektu;
 • inne prace zlecone przez Kierownika projektu

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe NCN, wypłacane Stypendyście/stce na podstawie umowy stypendialnej, planowany okres zatrudnienia: od kwietnia 2023 r. (lub najszybciej, po tym terminie) na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.
 • Minimalna wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie, a wysokość stypendium jest ustalana w zależności od zakresu powierzonych zadań.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów oraz możliwą wysokość stypendium określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 22.03.2024 r. na adres e-mailowy nauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: „Stypendium naukowe 1/2024/1018_BAD-0077”

  Wymagane dokumenty:

 • CV w jęz. polskim lub angielskim, uwzględniające: dorobek naukowy kandydata (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, konferencjach); kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym (w tym informacje o poziomie znajomości języka angielskiego).
 • skan ważnej legitymacji lub kopia zaświadczenia o posiadaniu statusu:
  • uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub
  • doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • mile widziane dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie i umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.)

 

Złożenie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia w trakcie oceny formalnej.

 

Informacje dodatkowe:

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki.

 

Ocena kandydata/ki zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny wskazane w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia, można kierować do Kierownika projektu, tj. prof. dr hab. Anety Hryckiewicz-Gontarczyk, na adres email: ahryckiewicz@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do dnia 22.04.2024 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

 Od decyzji Komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

 

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Załącznik 1 – Obowiązek informacyjny RODO

dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Aneta Hryckiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych i ekspertem w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest pracownikiem naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcję Dyrektora Instytutu Rozwoju Biznesu w obszarze finansów i rachunkowości oraz ładu korporacyjnego. Przez pewien okres była związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych. Posiada tytuł CFA.
Wykładowca na Programie Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów CFA. Od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania. Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się.