Powiązania polityczne. Wartość dla przedsiębiorstw i znaczenie ogólnogospodarcze. Perspektywa międzynarodowa

Powiązania polityczne. Wartość dla przedsiębiorstw i znaczenie ogólnogospodarcze. Perspektywa międzynarodowa

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz
Kwota dofinansowania
Koszty
278 240 PLN
Czas trwania
28.06.2019 - 27.06.2022
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Powiązania pomiędzy politykami i przedsiębiorstwami występują we wszystkich gospodarkach świata zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dotychczasowa wiedza akademicka wskazuje, że powiązania polityczne mają istotny wpływ na postępowanie przedsiębiorstw i osiągane przez nie wyniki. Przykładowo, wielu autorów sugeruje, że czynniki polityczne oddziałują na decyzje kredytowe banków, kształtują wycenę rynkową firm, określają szanse na otrzymanie pomocy publicznej w sytuacji kryzysowej, a także współdecydują o kształcie regulacji prawnych. W efekcie powiązania polityczne możemy, z jednej strony określić jako trwały element współczesnych gospodarek, a z drugiej – jako zjawisko o doniosłym znaczeniu z ekonomicznego punktu widzenia.

Pomimo niebagatelnej ekonomicznej roli powiązań politycznych, wciąż niewiele wiemy o czynnikach określających wartość tych powiązań, zwłaszcza w ujęciu międzynarodowym. Z tego powodu w proponowanym projekcie badawczym staramy się tę lukę wiedzy wypełnić. Zaprojektowaliśmy trzy szczegółowe rodzaje analiz. Formalnie są one odrębne, ale ich wyniki będą się wzajemnie uzupełniać. Po pierwsze, przyjrzymy się reakcjom rynkowym na negatywne i pozytywne zmiany ocen ratingowych dla politycznie powiązanych firm i ich niepowiązanych konkurentów działających na relatywnie dobrze rozwiniętych rynkach wschodzących. Po drugie, używając próby pochodzącej z jednego kraju, sprawdzimy, co się dzieje z firmami, których założyciele lub menedżerowie zdecydowali się wejść do świata polityki. Po trzecie zaś, zbadamy, jak różne czynniki oddziałują na wartość powiązań politycznych dużych banków na całym świecie.

Wpływ rezultatów

Wyniki projektu badawczego będą interesujące nie tylko dla akademików, legislatorów, regulatorów i sprawujących nadzór, ale także dla szerokiego grona odbiorców.

 

prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz