Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polską i Szwecją

Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polską i Szwecją

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Giuseppe Grossi
Kwota dofinansowania
Koszty
604 891 PLN
Czas trwania
01.10.2020- 30.09.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Projekt koncentruje się na niedostrzeżonym wyzwaniu: jak mierzyć i wizualizować wyniki pomiaru efektywności działania miast w Polsce i Szwecji. Integracja wielu interesariuszy w procesy zarzadzania wysuwa na pierwszy plan długotrwały problem zarzadzania w sektorze publicznym, tj. kwestie radzenia sobie z niejednokrotnie sprzecznymi, mnogimi i niejednoznacznymi miernikami efektywności działania oraz wymaganiami związanymi ze specyfiką sektora publicznego.

Projekt będzie skupiał się na: 1) pomiarze i wizualizacji wyników efektywności działania w wybranych studiach przypadków inteligentnych miast w Polsce i Szwecji; 2) identyfikacji możliwych niejednoznaczności, z którymi mierzą się inteligentne miasta w odniesieniu do pomiaru i wizualizacji efektywności działania; oraz sposobów poprawy efektywności zarzadzania tymi niejednoznacznościami; 3) możliwym wykorzystaniu systemu rachunkowości i pomiaru efektywności działania w inteligentnych miastach przez wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Wpływ rezultatów

Realizacja proponowanego projektu ujawni nową wiedzę na temat dylematów, kompromisów, paradoksów i komplikacji jak również możliwości powiązanych z wdrażaniem inicjatyw inteligentnego miasta. Oczekujemy, że opiszemy nowe innowacyjne koncepcje łączące praktyki zarządzania stosowane w inteligentnych miastach z efektywnością działania. Jednocześnie koncepcje te przyczynią się do tworzenia atrakcyjnych, przyjaznych do życia i zrównoważonych miast w Polsce i Szwecji bazując na trzech kryteriach: środowisko, zdrowie i kreacja wartości

 

prof. ALK dr hab. Giuseppe Grossi