Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polską i Szwecją

Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polską i Szwecją

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Giuseppe Grossi
Kwota dofinansowania
Koszty
604 891 PLN
Czas trwania
01.10.2020- 30.09.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Projekt koncentruje się na niedostrzeżonym wyzwaniu: jak mierzyć i wizualizować wyniki pomiaru efektywności działania miast w Polsce i Szwecji. Integracja wielu interesariuszy w procesy zarzadzania wysuwa na pierwszy plan długotrwały problem zarzadzania w sektorze publicznym, tj. kwestie radzenia sobie z niejednokrotnie sprzecznymi, mnogimi i niejednoznacznymi miernikami efektywności działania oraz wymaganiami związanymi ze specyfiką sektora publicznego.

Projekt będzie skupiał się na: 1) pomiarze i wizualizacji wyników efektywności działania w wybranych studiach przypadków inteligentnych miast w Polsce i Szwecji; 2) identyfikacji możliwych niejednoznaczności, z którymi mierzą się inteligentne miasta w odniesieniu do pomiaru i wizualizacji efektywności działania; oraz sposobów poprawy efektywności zarzadzania tymi niejednoznacznościami; 3) możliwym wykorzystaniu systemu rachunkowości i pomiaru efektywności działania w inteligentnych miastach przez wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Wpływ rezultatów

Realizacja proponowanego projektu ujawni nową wiedzę na temat dylematów, kompromisów, paradoksów i komplikacji jak również możliwości powiązanych z wdrażaniem inicjatyw inteligentnego miasta. Oczekujemy, że opiszemy nowe innowacyjne koncepcje łączące praktyki zarządzania stosowane w inteligentnych miastach z efektywnością działania. Jednocześnie koncepcje te przyczynią się do tworzenia atrakcyjnych, przyjaznych do życia i zrównoważonych miast w Polsce i Szwecji bazując na trzech kryteriach: środowisko, zdrowie i kreacja wartości

 

dr hab. Giuseppe Grossi

Giuseppe Grossi is Research Professor in Accounting at Nord University (Norway), Kristianstad University (Sweden) and Kozminski University (Poland). His research focuses on governmental accounting and auditing, hybrid organisations, and smart cities. He is member of the editorial board and guest editor in several public management and accounting journals (as Accounting, Auditing and Accountability Journal, Accounting Forum, British Accounting Review, Critical Perspectives on Accounting, and Public Management Review), editor in chief of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, and associate editor of Qualitative Research in Accounting & Management. He is also vice-Chair of the CIGAR Network. He collaborates as expert with national governments, Supreme Audit Institutions, and the European Court of Auditors. He is technical advisor of International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) of IFAC.