Planowane strategie wyjścia przedsiębiorców w Polsce i czynniki je warunkujące

Planowane strategie wyjścia przedsiębiorców w Polsce i czynniki je warunkujące

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Izabela Koładkiewicz
Kwota dofinansowania
Koszty
217 800 PLN
Czas trwania
13.02.2017 - 12.02.2021
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Celem planowanych badań będzie próba rozpoznania oraz ocena zjawiska wyjścia przedsiębiorcy z przedsiębiorstwa (tj. sprzedaż, sukcesja, likwidacja) w polskich uwarunkowaniach, w tym:

identyfikacja planowanych przez przedsiębiorców strategii wyjścia (intencje wyjścia) oraz czynników je warunkujących, takich jak kapitał ludzki oraz kapitał relacyjny, identyfikacja potrzeb związanych z realizacją strategii wyjścia; budowa profilu przedsiębiorcy w zależności od deklarowanych intencji wyjścia; identyfikacja głównych sfer w jakich przedsiębiorcy oczekują wsparcia od otoczenia zewnętrznego firmy, w procesie realizacji strategii wyjścia.

Na potrzeby badań zostały sformułowane trzy główne pytania badawcze:

1. Jakie strategie wyjścia zakładają polscy przedsiębiorcy oraz jakie czynniki decydują o ich wyborze?

2. Jakie przedsiębiorcy identyfikują potrzeby dotyczące realizacji założonej strategii wyjścia oraz w jakich sferach mogą potrzebować wsparcia?

3. Jak przedsiębiorcy oceniają możliwości otrzymania wsparcia z otoczenia zewnętrznego w procesie realizacji strategii wyjścia?

Podstawową hipotezą przyjętą w badaniach jest: Czynnikami warunkującymi wybór potencjalnej strategii wyjścia przez przedsiębiorcę są kapitał ludzki i relacyjny przedsiębiorcy.

Wpływ rezultatów

Podjęcie próby zbadania zjawiska wyjścia przedsiębiorcy w polskich uwarunkowaniach, obejmującego inne potencjalne strategie wyjścia niż sukcesja w firmie rodzinnej (obecnie intensywnie badana), stanowi ważne i nowatorskie wyzwanie badawcze. Decyduje o tym nie tylko brak rozpoznania tego zjawiska w Polsce, ale też jego znaczenie dla rozwoju rynków lokalnych, a w szerszej perspektywie dla całej gospodarki. Kluczowym efektem realizacji strategii wyjścia zorientowanej na kontynuację działalności przedsiębiorstwa jest zachowanie miejsc pracy oraz uczestnictwo w procesie tworzenia budżetu państwa. Kontynuujące swoją działalność firmy, mają zdecydowaną przewagę konkurencyjną nad nowotworzonymi. Decyduje o tym posiadana już pozycja na rynku, jak również zbudowana sieć kontaktów biznesowych. Otrzymane wyniki badań powinny także zainteresować twórców polskiej polityki gospodarczej i zwrócić ich uwagę na znaczenie zjawiska wyjścia przedsiębiorcy w Polsce. Pożądanym efektem ich zainteresowania powinno być opracowanie założeń polityki wsparcia skierowanej do wychodzących przedsiębiorców. Nikogo bowiem nie trzeba przekonywać, że wyjście przedsiębiorcy ze swojej firmy charakteryzuje się wysokim poziomem złożoności i to nie tylko pod względem biznesowym, ale też i emocjonalnym.

dr hab. Izabela Koładkiewicz

Wybitny ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości rodzinnej i nadzoru właścicielskiego. Autorka licznych publikacji dotyczących nadzoru korporacyjnego, family business i funkcjonowania rad nadzorczych. Odbywała staże zagraniczne w International Business School w Jönköping, Oxford Brookes University Business School oraz School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.