Podstawy zarządzania finansami 

1. Wprowadzenie

 • Jaka jest istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa?
 • Czym różni się rachunkowość finansowa od rachunkowości zarządczej i podatkowej?

2. Sprawozdania finansowe

 • Zasady rachunkowości i jak ich stosowanie wpływa  na sprawozdanie finansowe
 • Na czym polega kreatywna rachunkowość? Jak ją stosować, a jak przeciwdziałać nadużyciom?

Bilans

 • Z czego składa się bilans przedsiębiorstwa i jakie są zasady jego tworzenia?
 • Czym różnią się aktywa od pasywów?
 • czym mówią poszczególne pozycje bilansu?

Rachunek zysków i strat

 • Jak skonstruowany jest rachunek zysków i strat i jakie są zasady jego tworzenia?
 • Jak liczyć i interpretować marżę na poszczególnych poziomach?

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Jaka jest istota rachunku przepływów pieniężnych i jakie są zasady jego tworzenia?
 • Czym różni się przychód od wpływu?
 • Czym różnią się koszty i wydatki?
 • Dlaczego pomimo wzrostu przychodów i zysków przedsiębiorstwom często brakuje pieniędzy?

3. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

 • Czy przedsiębiorstwo jest rentowne i co to oznacza?
 • Jakie wskaźniki finansowe stosuje rynek (banki, agencje ratingowe) a jakie właściciele w celu oceny sytuacji finansowej firmy?
 • Jaka jest optymalna struktura zadłużenia przedsiębiorstwa?
 • W jakim momencie warto zadłużyć firmę, a w jakim spowoduje to nadmierne ryzyko?
 • Jak działa dźwignia finansowa?
 • Kiedy przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową? Dlaczego firmy, które notują zyski potrafią mieć problemy z płynnością? Jak przeciwdziałać problemom utraty płynności?

4. Zarządzanie kapitałem obrotowym

 • Jak policzyć cykl konwersji gotówki, cykl operacyjny przedsiębiorstwa?
 • Jakie są sposoby zarządzania kapitałem obrotowym. Jak minimalizować cykl rotacji należności i zapasów, a jak maksymalizować cykl rotacji zobowiązań?
 • Jaki system skont zaproponować odbiorcom, a z jakiego skonta skorzystać u dostawcy oraz ile skonto kosztuje?

5. Ocena opłacalności projektów

 • Przy jakim poziomie obrotów przedsiębiorstwo/produkt będzie rentowne? (break even point)
 • Dlaczego 100zł teraz jest warte więcej niż 100zł za rok oraz inne elementy wartości pieniądza w czasie.
 • Jak szacować przepływy pieniężne na potrzeby oceny opłacalności finansowej?
 • Co to jest koszt kapitału obcego, czym różni się od kosztu kapitału własnego?
 • Co to jest NPV i IRR? Jak liczy się te wskaźniki, co one oznaczają, jakie są ich wady i zalety? Kiedy projekt jest opłacalny a kiedy powinniśmy zaniechać jego realizację.

6. Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie

 • Dlaczego rachunkowość zarządcza jest kluczowa w procesie zarządzania przedsiębiorstwem?
 • Czym różni się rachunkowość finansowa od controllingu?
 • Jaka jest konstrukcja systemu controllingu w przedsiębiorstwie?

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz