Finansowa ocena projektów inwestycyjnych 

1. Istota oceny projektów inwestycyjnych

 • Definicja celów i identyfikacja projektu
 • Etapy przygotowania projektu
 • Analiza wykonalności: finansowej, organizacyjnej, technicznej, prawnej
 • Analiza alternatywnych rozwiązań
 • Analiza opłacalności finansowej
 • Specyfika oceny opłatności:

  • projekty rozwojowych
  • projekty racjonalizatorskich
  • projekty odtworzeniowych

 • Analiza ryzyka

2. Wykorzystanie koncepcji zamiany wartość pieniądza w czasie w ocenie opłacalności

 • Istota kapitalizacji i dyskontowania
 • Wartość przyszła (FV) i wartość obecna (PV) przepływów pieniężnych
 • Rachunek rent i jego zastosowanie w finansach
 • Renta wieczysta

3. Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych

 • Koncepcja progu rentowności:

  • istota progu rentowności
  • zastosowanie progu rentowności w ocenie opłacalności projektów

 • Tworzenie budżetów cząstkowych projektu:

  • kalkulacja przychodów i kosztów projektu
  • szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kalkulacja zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań)
  • przygotowanie budżetu nakładów inwestycyjnych oraz budżetu kapitałowego

 • Szacowanie przepływów pieniężnych (FEFE i FCFF) na potrzeby oceny opłacalności finansowej:

  • charakterystyka przepływów przyrostowych
  • ujęcie w przepływach nakładów poniesionych w poprzednich okresach
  • kalkulacja przepływów metodą FCFE i FCFF
  • uzasadnienie wyboru metody FCFF na potrzeby oceny projektów realizowanych w ramach istniejącego przedsiębiorstwa

 • Kalkulacja kosztu kapitału:

  • kalkulacja kosztu kapitału własnego (model CAPM: stopa wolna od ryzyka, parametr beta oraz premia za ryzyko)
  • kalkulacja kosztu kapitału obcego
  • średnioważony koszt kapitału (WACC)

 • Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych:

  • okres zwrotu (PP): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy
  • księgowa stopa zwrotu (ARR): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy
  • wartość bieżąca netto (NPV): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy
  • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy
  • zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy
  • zdyskontowany okres zwrotu (DPP): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy
  • wybór najlepszych metod oceny projektów inwestycyjnych

 • CASE STUDY – badanie opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych:

  • analiza opłacalności projektu rozwojowego
  • analiza opłacalności projektu racjonalizatorskiego
  • analiza opłacalności projektu odtworzeniowego
  • analiza opłacalności projektu mieszanego

ŁĄCZNIE: 16 godzin dydaktycznych

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz