Controlling od podstaw on-line 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: 25-26.06.2020 r.
 • Cena szkolenia: 1480 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 1332 zł (stawka zw. z VAT)*

TRENERZY 

Profesor Paweł Mielcarz

Profesor Paweł Mielcarz jest konsultantem DCF Consulting Sp. z o.o. oraz pracownikiem naukowo – dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant - Centered Learning organizowany przez Harvard Business School.

dr Bartłomiej Cegłowski

Bartłomiej Cegłowski jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i partnerem w firmie konsultingowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz związanych z budowaniem systemów controllingu i zarządzania wartością. Od blisko dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych.

Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. wydanego przez PWN podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. W dorobku posiada też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych między innymi w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

Dr Paweł Wnuczak

Dr Paweł Wnuczak jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego”.  Jako konsultant przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznes plany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki „Controlling w instytucjach kultury”. Dr Paweł Wnuczak jest uczestnikiem konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.
https://www.linkedin.com/in/paweł-wnuczak-078627146/?originalSubdomain=pl

ADRESACI SZKOLENIA 

 • przyszli pracownicy działów finansowych chcący zapoznać się z praktycznymi instrumentami stosowanymi w controllingu,
 • pracownicy działów finansowo – księgowych (księgowi, analitycy finansowi, kontrolerzy i dyrektorzy finansowi) chcący rozszerzyć swoje praktyczne umiejętności dotyczące implementacji oraz funkcjonowania controllingu,
 • kontrolerzy finansowi oraz pracownicy działów controllingu chcący zapoznać się z praktycznymi aspektami stosowania narzędzi controllingowych,

CEL SZKOLENIA 

Wzrost przedsiębiorstwa sprawia, że w jego zarządzaniu informacje dostarczane przez system rachunkowości finansowej przestają wystarczać do podejmowania decyzji zarządczych. Dysponowanie nawet najbardziej dokładnym rachunkiem zysków i strat, zbadanym przez biegłego rewidenta, nie pozwala na sprawdzenie, które z produktów przynoszą największe zyski, które z kanałów dystrybucji są najbardziej efektywne, czy które z działów funkcjonują najsprawniej. W celu zwiększenia jakości podejmowanych decyzji konieczne staje się zatem wdrożenie controllingu i zastosowanie instrumentarium rachunkowości zarządczej. Oprócz zwyczajowego systemu rachunku kosztów pełnych przydatne staje się zatem wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych, a wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty, zyski i inwestycje stwarza nowe możliwości w zakresie budżetowania, analizy odchyleń i oceny funkcjonowania poszczególnych działów. Jak pokazują wyniki przedsiębiorstw oraz przeprowadzane badania, zastosowanie controllingu powinno prowadzić do:

 • uzyskania informacji wspierających proces podejmowania decyzji,
 • obniżenia kosztów,
 • zapewnienia lepszego przepływu informacji,
 • zwiększenia zaangażowania ze strony pracowników.

Realizacja punktów zawartych w programie szkolenia sprawi, że uczestnicy będą wiedzieli, jak korzyści te uzyskać w swoich przedsiębiorstwach. Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem licznych przykładów praktycznych, dzięki czemu łatwiej będzie zidentyfikować zalety i wady proponowanych rozwiązań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

 • zapoznanie się z szerokim spektrum różnych technik controlingowych dotyczących zarówno działalności operacyjnej jak i strategicznej,
 • nabycie wiedzy pozwalającej na dopasowanie systemu rachunku kosztów do potrzeb controllingowych danej firmy,
 • poznanie zalet i wad różnych wskaźników finansowych i lepsze zastosowanie ich w różnych ośrodkach odpowiedzialności, jak również w ramach np. systemów motywacyjnych,
 • nabycie umiejętności tworzenia budżetów i ich konsolidacji w formie planowanych zestawień finansowych,
 • poznanie technik wyliczeniowych pozwalających na prowadzenie analiz finansowych (w tym np. analizy odchyleń)

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz