Analiza finansowa przedsiębiorstw on-line 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA  

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Terminy szkolenia: 3-4 czerwca 2020
 • Cena szkolenia: 1480 zł brutto (zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 1332 zł brutto (zw. z VAT)

TRENER 

dr Bartłomiej Cegłowski

Bartłomiej Cegłowski jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i partnerem w firmie konsultingowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz związanych z budowaniem systemów controllingu i zarządzania wartością. Od blisko dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych.

Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. wydanego przez PWN podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. W dorobku posiada też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych między innymi w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych analizą sprawozdań finansowych i pozyskiwaniem informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa. Szczególnie przydatne jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności w celu np. oceny kondycji własnego przedsiębiorstwa, jak również w kontekście wyboru partnerów gospodarczych, analizy wniosków kredytowych i przeprowadzania analizy fundamentalnej w ramach np. wyceny przedsiębiorstw. Tym samym adresatami szkolenia są zarówno analitycy finansowi i kredytowi, ale również np. obecni i przyszli członkowie zarządów i rad nadzorczych, którzy chcą wzmocnić własne umiejętności kontroli przedsiębiorstwa i sprawdzania prawidłowości jego funkcjonowania.

CEL I OPIS SZKOLENIA 

W trakcie szkolenia zaprezentowana zostanie metoda kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Na przykładzie danych różnych przedsiębiorstw poruszane będą zagadnienia podstawowe, związane z analizą rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności i działania, ale każdy z obszarów analizy zostanie odpowiednio rozszerzony o zagadnienia zaawansowane. I tak na przykład ocena rentowności uwzględniać będzie m.in. problematykę możliwości zastosowania różnego rodzaju rachunków kosztów, w analizie sprawności działania przedstawione zostaną różne sposoby liczenia tego samego wskaźnika, analiza zadłużenia obejmie problematykę dźwigni finansowej a przy badaniu płynności uwaga zwrócona zostanie na konieczność modyfikacji danych z bilansu, które nie odzwierciedlają w rzeczywistości w wystarczający sposób stopnia płynności.
Oddzielna część szkolenia obejmować będzie zagadnienia uznane za dodatkowe, a związane m.in. z problematyką obliczania wskaźników na podstawie danych prognozowanych, stosowania wskaźników rynku kapitałowego, wykorzystania wskaźników do oceny ryzyka bankructwa i podejmowania na ich podstawie decyzji o przyznaniu kredytu.

Całość szkolenie koncentrować się będzie na aspektach praktycznych – wszelkie poruszane zagadnienia zilustrowane zostaną przykładami o treści zainspirowanej sytuacjami, w których znalazły się przedsiębiorstwa, których dane analizował prowadzący szkolenie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Korzyści. Wiedza i umiejętności nabyte w efekcie udziału w szkoleniu:

 • Interpretowanie sprawozdań finansowych,
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej dla potrzeb oceny kondycji firmy,
 • Ocena zadłużenia, płynności, sprawności działania i rentowności przedsiębiorstw
 • Modyfikowanie wskaźników w celu lepszej ilustracji badanego problemu
 • Sporządzanie i weryfikacja zawartości planów finansowych
 • Ograniczenia zastosowania analizy finansowej w ocenie przedsiębiorstw
 • Porównywanie przedsiębiorstw na podstawie wyników finansowych,
 • Identyfikacja symptomów pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa.

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów komputerowych. Po jego zakończeniu każdy z uczestników będzie dysponował narzędziem do przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz