Intensywny kurs języka angielskiego 

PROGRAM SZKOLENIA 

Każdego dnia zajęcia będą podzielone na trzy bloki: blok gramatyczno-leksykalny, blok mówienia i blok pisania. Proporcje tych bloków względem siebie będą elastyczne i zależne od poziomu wejściowego słuchaczy, na przykład w pierwszych trzech dniach kursu więcej czasu może być przeznaczone na blok pierwszy, tak by wyrównać kompetencje gramatyczne i leksykalne w grupie.

Komponent leksykalny

 • Poszerzanie i utrwalanie słownictwa ogólnego na poziomie B2
 • Poznawanie słownictwa przydatnego w miejscu pracy
 • Poznawanie i ćwiczenie fraz i zwrotów wysokiej przydatności
 • Zwroty grzecznościowe

Komponent gramatyczny
Powtórzenie gramatyki na poziomie B2 obejmującej: stosowanie czasów, zdania warunkowe, zdania czasowe, mowa zależna, stosowanie czasowników modalnych, stosowanie spójników, tworzenie pytań i przeczeń, stosowanie przedimków, szyk zdania, nieregularna liczba mnoga, stosowanie przyimków prostych i złożonych, użycie przysłówków i przymiotników

Komponent rozwijający mówienie

 • Dialogi w parach
 • Odpowiedzi na pytania, układanie pytań
 • Streszczanie tekstów
 • Dyskusje w grupach
 • Prezentacja swoich opinii na podany temat
 • Relacjonowanie zdarzeń przeszłych
 • Opisywanie planów na przyszłość
 • Parafrazy tekstów
 • Odgrywanie ról zawodowych (np. przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej)
 • Pytanie o informacje, udzielanie informacji
 • Przedstawianie produktu i firmy
 • Opisywanie trendów
 • Miniprezentacje

Komponent rozwijający pisanie (business writing)

 • Pisemna komunikacja w firmie – ogólne zasady
 • Rodzaje dokumentów stosowanych w firmach i ich charakterystyka
 • Styl i ton tekstów pisanych
 • Struktura tekstów pisanych
 • Analiza tekstów modelowych
 • Typowe zwroty i słownictwo dla tych pism
 • Grupowe i indywidualne tworzenie pism


Materiały będą przygotowane specjalnie na potrzeby tego kursu i będą przekazywane słuchaczom sukcesywnie na zajęciach. Dobór materiałów umożliwi interaktywne prowadzenie zajęć z naciskiem na mówienie i pisanie. Ćwiczenia na sprawną komunikację językową, UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ PŁYNNOŚCI MÓWIENIA I UMIEJĘTNOŚCI PISANIA BIZNESOWEGO.

Egzamin na poziomie B2 będzie przeprowadzony ostatniego dnia zajęć. Będzie miał dwie części: pisemną (napisanie pism według podanego scenariusza) i ustną (rozmowa na wylosowany temat).

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 60
(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

Maksymalna liczba osób w grupie: 25 


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny