Studia doktoranckie Warszawa, studia doktoranckie prawo, seminarium doktorskie - szkoła doktorska

Prawnicze Seminarium Doktorskie

Poziom
Szkoła doktorska
Czas trwania
5 lat
Język
PL
Tryb
Tryb niestacjonarny
Kontakt
O programie
Cel programu

Celem Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyposażenie uczestników, przygotowujących rozprawy doktorskie z zakresu nauk prawnych w dyscyplinie prawo, w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne konieczne do podjęcia i prowadzenia badań naukowych, prezentowania ich wyników w formie poprawnych metodologicznie i warsztatowo publikacji artykułowych i monograficznych, a także poprzez ustne wystąpienia na konferencjach, seminariach, debatach i innych spotkaniach naukowych.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki oparciu kształcenia na dwóch założeniach: dywersyfikacji form partycypacji uczestników w kursie, a także odpowiednim zestawieniu różnorodnych treści oraz efektów uczenia się.

Pierwsze z założeń jest realizowane poprzez możliwość udziału w dwóch obligatoryjnych blokach zajęć. Podstawowy charakter mają obowiązkowe, indywidualne spotkania z opiekunem naukowym, umożliwiające bezpośrednie i zindywidualizowane dookreślenie celów i założeń badawczych, określenie etapów realizacji prac oraz sprawowanie stałej pieczy nad postępami. Drugi z obligatoryjnych bloków stanowią interaktywne zajęcia zespołowe odbywające się w formie zjazdów. Udział w tych zajęciach umożliwia rozwijanie warsztatu badawczego, w szczególności w zakresie metodologii badań, umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności prac oraz komparatystyki prawniczej, jak również doskonalenie naukowego warsztatu pisarskiego.

Realizacja drugiego założenia następuje poprzez odpowiedni wybór treści programowych. W toku wykładów, seminariów i warsztatów odbywających się w ramach interaktywnych zajęć zespołowych, jak również konsultacji indywidualnych podejmowane są szczegółowe zagadnienia związane z:

 • metodologią pracy badawczej prawnika, w szczególności zasadami krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, a także problematyką etosu i zasad deontologicznych oraz prawa autorskiego w pracy naukowca
 • naukowym warsztatem pisarskim
 • organizacją, finansowaniem i realizacją prac badawczych, z uwzględnieniem procedury uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych, problematyką ochrony własności intelektualnej oraz etyki w nauce
 • umiędzynarodowieniem i interdyscyplinarnością badań, z uwzględnieniem elementów komparatystyki prawniczej oraz wielojęzyczności prawa
 • zasad upowszechniania wyników badań oraz transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej.
Adresaci

Do udziału w Prawniczym Seminarium Doktorskim zapraszamy osoby posiadające tytuł zawodowy magistra prawa lub inny równorzędny dyplom. Zapraszamy także osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny dyplom w dyscyplinie innej niż prawo o ile ich praca zawodowa wiąże się z praktyką prawniczą i czują się na siłach spełnić dodatkowe wymagania związane ze złożeniem egzaminów uzupełniających z prawa w trakcie przewodu doktorskiego.

WomenwithlaptopIllustration
Kierownik Prawniczego Seminarium Doktorskiego
prof. ALK dr hab. Robert Zieliński

Dziekan Kolegium Prawa. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego. Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny w ALK. Specjalizuje się w prawie finansowym i prawie podatkowym.

Tutor Programu Prawo Plus w ALK, pełnomocnik Rektora ALK ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku prawo (w latach 2012-2020), członek i sekretarz Rady ds. Jakości, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” oraz stały recenzent w czasopiśmie „Kwartalnik Prawa Podatkowego”.

Jest ponadto członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik wyjazdów badawczych do European University Institute, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) oraz University of Barcelona. Główny wykonawca w projekcie Narodowego Centrum Nauki: „Potrzeba nowego modelu systemu opodatkowania dochodów w Polsce”.

Laureat nagrody „Złoty Laur Uczelni Koźmińskiego” za wybitne osiągnięcia i nagród Rektora ALK za prace badawcze oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz ALK. Autor publikacji z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

Atuty programu

Realizowane w Kolegium Prawa badania, w tym prowadzone w ramach prac nad doktoratami, obejmują bardzo szerokie spektrum zagadnień prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej, prawa handlowego, prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, postępowania karnego i kryminalistyki, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności intelektualnej. W obronionych w ALK doktoratach w dyscyplinie prawo dostrzec można wspólny komponent gospodarczy wynikający z prawnobiznesowego profilu uczelni, stanowiący dodatkową wartość teoretyczno-praktyczną. Uczestnicy Seminarium objęci są indywidualną opieką naukową w celu przygotowania własnych dysertacji, które stanowią pewien etap ich kariery zawodowej.

Program
Ramowy program seminarium

Semestr I

Metodologia pracy naukowej prawnika

 • Miejsce prawoznawstwa w systemie nauk społecznych
 • Formułowanie celu, problemów, hipotez i pytań badawczych. Krytyczna analiza i ocena wyników badań. 
 • Metody, techniki i narzędzia badawcze 

 

Praktyka prowadzenia pracy naukowej

 • Opiekun naukowy i jego zadania 
 • Dobre praktyki pisania pracy doktorskiej: wprowadzenie 
 • Dobre praktyki pisania pracy doktorskiej: warsztat 

 

Naukowy warsztat pisarski prawnika

 • Zastosowanie prawniczych baz danych 
 • Standardy publikacji naukowej w naukach prawnych

 

Umiędzynarodowienie i interdyscyplinarność

 • Multicentryczność źródeł prawa
 • Wielojęzyczność prawa 
 • Komparatystyka prawnicza 

 

Semestr II 

Organizacja, finansowanie i realizacja prac badawczych

 • Prawa autorskie i etyka w pracy naukowej prawnika 
 • Zasady upowszechniania i komercjalizacji wyników badań oraz transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej
 • Pozyskiwanie funduszy i grantów na badania naukowe 
 • Procedura uzyskania stopnia naukowego doktora

 

Kryteria oceny rozprawy doktorskiej

 • Doktorat jako oryginalne rozstrzygnięcie problemu badawczego 
 • Kryteria oceny: aspekty formalne i merytoryczne 

 

Naukowe wystąpienia publiczne

 • Referat i autoreferat jako forma ustnej prezentacji problemu badawczego 
 • Wystąpienia publiczne – warsztat 
alk
Organizacja zajęć

W ramach pierwszych dwóch semestrów każdej edycji Seminarium uczestnicy biorą udział w:

 • interaktywnych zajęciach zespołowych, realizowanych zgodnie z programem. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i odbywają się w formie zjazdów co najmniej 4 razy w semestrze w wymiarze nie niższym niż 28 jednostek zajęciowych trwających 45 minut w semestrze.

Interaktywne zajęcia zespołowe są poświęcone zagadnieniom metodologii nauk prawnych i dogmatyki prawa, warsztatowi pisarskiemu prawniczych rozpraw naukowych, a także kwestiom wykorzystania dorobku innych nauk w pracy naukowo-badawcze prawnika.

 • konsultacjach indywidualnych z opiekunem naukowym w wymiarze 4 godzin w semestrze.

Konsultacje indywidualne odbywają się podczas dyżurów wyznaczonych przez opiekuna naukowego lub w innych terminach uzgodnionych z uczestnikiem.

W kolejnych semestrach uczestnicy biorą udział w konsultacjach indywidualnych z opiekunem naukowym w wymiarze 4 godzin w semestrze.

Obszary badawcze i opiekunowie naukowi
W linku poniżej znajdą Państwo listę obszarów badawczych, z których mogą być przygotowywane rozprawy doktorskie, oraz listę ich opiekunów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
Zasady rekrutacji

Na Seminarium może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra prawa lub inny równorzędny dyplom. Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie innej niż prawo będą zobowiązane, w trakcie udziału w seminarium do złożenia egzaminów uzupełniających z prawa.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 • złożenie wymaganych dokumentów poprzez kompletne wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dołączenie wymaganych załączników oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej

 • pozytywne przejście poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego

 • zawarcie umowy w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem kursu „Prawnicze Seminarium Doktorskie”

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem (suplement wymagany jest do dyplomu wydanego od 2005 roku).

 • List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań badawczych.

 • CV.

 • Fotografia.

 • Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (należy ją wpłacić korzystając z opcji dostępnej w formularzu zgłoszeniowym).

 • Opcjonalnie do dokumentów można dołączyć wstępny projekt rozprawy doktorskiej. Nie jest on jednak niezbędnym warunkiem przyjęcia. Po dokonaniu rejestracji można ponownie zalogować się poprzez podanie swojego numeru kandydata oraz numeru PESEL.

ETAPY REKRUTACJI
 • Pierwszy etap - Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w Prawniczym Seminarium Doktorskim proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dokonania płatności opłaty rekrutacyjnej oraz dołączenie wymaganych dokumentów.

 • Drugi etap postępowania rekrutacyjnego polega na merytorycznej ocenie dokumentacji złożonej przez kandydata i odbywa się przed Komisją obradującą na posiedzeniu bez udziału kandydata. Do tego etapu zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, które złożą we wskazanym terminie kompletne dokumenty. Po dokonaniu oceny Komisja kwalifikuje kandydata do trzeciego etapu postępowania rekrutacyjnego albo wydaje decyzję o nieprzyjęciu kandydata na Seminarium. O Treści decyzji Komisji powiadamia się niezwłocznie kandydata.

 • Trzeci etap postępowania rekrutacyjnego polega na ocenie kandydata na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją w wyznaczonym przez nią terminie. W przypadku niestawiennictwa kandydata Komisja wydaje decyzję o nieprzyjęciu na Seminarium.

  Po przeprowadzeniu rozmowy i dokonaniu oceny Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata na Seminarium w ramach edycji, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne. Wskazany w decyzji Komisji opiekun naukowy pozostaje nim przez cały okres udziału w Seminarium.

  Po uzyskaniu informacji o wpisie na listę uczestników Prawniczego Seminarium Doktorskiego, uczestnik Seminarium jest zobowiązany do zawarcia umowy z uczelnią w formie pisemnej. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.

Opłaty
Opłaty
Rok/Semestr Opłata
Semestr I (ZIMOWY) 4500,00 zł
Semestr II (LETNI) 4500,00 zł
kolejne lata (sem. ZIMOWY) 3200,00 zł
kolejne lata (sem. LETNI) 3200,00 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach. Więcej informacji tutaj