Wesprzyj nas
Strona główna
Szkoła Doktorska Akademii Leona Koźmińskiego

Doktorat wdrożeniowy

Poziom
Szkoła doktorska
Czas trwania
4 lata
Tryb
Tryb stacjonarny

O konkursie

Cel konkursu

Jest to program Ministerstwa Edukacji i Nauki – Doktorat, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich, polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami (podmioty współpracujące). Efektem kształcenia będzie wdrożenie przez podmioty i przedsiębiorców wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Do kogo jest skierowany

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Głównym efektem programu będzie przygotowanie przez doktorantów rozpraw doktorskich, których wyniki udoskonalą funkcjonowanie przedsiębiorstw.

info

Program

„Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt b;

„Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

"Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technolog.ii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych

 • Standardowy okres udziału w konkursie i w szkole doktorskiej wynosi cztery lata. W ciągu pierwszych dwóch lat należy zaliczyć wybrane przedmioty o tematyce naukowo-metodycznej. Trzeci i czwarty  roku szkoły doktorskiej to czas na pisanie pracy doktorskiej (rozprawy). Tok szkoły doktorskiej kończy się „obroną” pracy doktorskiej. W trakcie studiów w szkole doktorskiej, doktoranci zdobywają doświadczenie pod okiem doświadczonych badaczy w zakresie prowadzenia badań naukowych i ich upowszechniania.
 • Każdy laureat konkursu, będzie miał przygotowany w porozumieniu z promotorem indywidualny tok studiowania
 • Kształcenie w szkole doktorskiej odbywa się w języku angielskim.
Course Catalog

Promotorzy

W linku poniżej znajdą Państwo listę obszarów badawczych potencjalnych opiekunów naukowych – promotorów, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie na doktorat wdrożeniowy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zasady udziału

Warunkiem realizacji programu jest przyjęcie kandydata do szkoły doktorskiej oraz złożenie drugiej części wniosku do dnia 20 września.

 • Podanie o przyjęciu do Szkoły doktorskiej + załącznik
 • Opis propozycji projektu badawczego + załącznik
 • Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej + załącznik
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy” + załącznik
 • Dokument potwierdzający zatrudnienie kandydata w podmiocie współpracującym + załącznik
 • Oświadczenie planowanego opiekuna pomocniczego + załącznik

1) od 29 kwietnia do 30 maja - złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów do przyjęcia do szkoły doktorskiej w programie doktorat wdrożeniowy – I etap konkursu 2) 31 maja - weryfikacja złożonych dokumentów na doktorat wdrożeniowy 3) 01-02 czerwca - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 4) do 5 czerwca – złożenie przez Akademię Leona Koźmińskiego I części wniosku na doktorat wdrożeniowy w systemie https://osf.opi.org.pl 5) ogłoszenie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wyników I etapu konkursu 6) do 16 września - II etap postępowania rekrutacyjnego – przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne 7) do 18 września ogłoszenie listy przyjętych kandydatów do szkoły doktorskiej 8) od 19 do 20 września – złożenie przez Akademię Leona Koźmińskiego II części wniosku 9) do 10 października – wyniki II etapu konkursu oraz przesłanie do Ministerstwa Edukacji i Nauki podpisanej umowy dla zakwalifikowanych wniosków

1. Pierwszą należy złożyć w systemie https://osf.opi.org.pl od 29 kwietnia do 31 maja i obejmuje ona:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane ogólne,
 • informacje o podmiocie współpracującym,
 • szczegółowe informacje o projekcie,
 • opis projektu zawierający:
  • cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze); (do 1000 znaków),
  • naukowe znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej); (do 2000 znaków),
  • praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie charakter wdrożenia, jakie jest planowane miejsce oraz sposób wdrożenia; znaczenie projektu dla przedsiębiorcy, znaczenie projektu dla polskiej gospodarki; (do 2000 znaków).
  • koncepcję i plan prac badawczo-wdrożeniowych (ogólny plan badań, metodologia, analiza ryzyka, kamienie milowe etc.). (do 2000 znaków).
 • słowa kluczowe (do 7 słów kluczowych),
 • wstępny harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych w ramach projektu (wersja właściwa zgłaszana po I roku),
 • informacje o opiekunie naukowym,
 • sposób realizacji projektu w szkole doktorskiej,
 • osoby przygotowujące wniosek.

2. Warunkiem realizacji programu jest przyjęcie kandydata do szkoły doktorskiej oraz złożenie drugiej części wniosku do dnia 20 września.

Środki finansowe

 • Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta w I i II roku wynosi wysokości 3 450 zł, a w III i IV roku po pozytywnej ocenie śródokresowej  wynosi – 4 450 zł.
 • Dodatkowo każdy doktorant otrzymuje wynagrodzenie za pracę w danym przedsiębiorstwie.

Kontakt

Dr  Elwira Duś-Prieto - Koordynator konkursu na doktorat wdrożeniowy e-mail: edus@kozminski.edu.pl

Mgr Rafał Dobosz – Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych tel. 225192183 e-mail: centrum@kozminski.edu.pl