Wiodący Wykładowcy 

dr Bartłomiej Cegłowski 

Dr Bartłomiej Cegłowski jest praktykiem z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku szkoleń. Doktor nauk ekonomicznych adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, partner w firmie consultingowej, były ekspert ds. finansowych w Narodowym Centrum Kultury. 

W karierze zawodowej brał udział w licznych projektach doradczych związanych z wyceną przedsiębiorstw, wdrażaniem systemu controllingu i pozyskiwaniem kapitału (w tym z funduszy unijnych) dla przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych. 

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką analizy finansowej, pozyskiwania kapitału, oceny opłacalności inwestycji i zarządzania przez wartość.

 Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych oraz pięciu podręczników (najnowszy to Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011).

 

dr Iwona Cieślak 

Dr Iwona Cieślak jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny, opiekun merytoryczny specjalności Audyt i kontrola w biznesie. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. 

Trener i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

dr hab. Tadeusz Dudycz, profesor PW 

Tadeusz Dudycz jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Wrocławskiej, kierownikiem Zakładu Analiz i Planowania Finansowego w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, a także Prodziekanem ds. Organizacji i Finansów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 1997 do 2005 był kierownikiem studiów podyplomowych "Analiza Ekonomiczna w systemach zarządzania przedsiębiorstwem" oraz „Wycena przedsiębiorstw” organizowanych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu.

Od lat współpracuje z praktyką gospodarczą. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej przedsiębiorstwa TelForceOne S.A. a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa OneRay Investment SA i przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Wykonał również szereg opracowań i wdrożeń m.in. dla Elektrowni Turów, Zespołu Elektrociepłowni Wrocław i ekspertyz, z których najliczniejsze dotyczyły wyceny przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych. 

Profesor Dudycz wykładał m.in. na studiach podyplomowych i MBA realizowanych przez UE we Wrocławiu oraz Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, SGH w Warszawie, WSB we Wrocławiu, a także na szkoleniach dla kadry kierowniczej organizowanych przez różne instytucje. Przez szereg lat wykładał oraz pełnił funkcję kierownika Katedry Zarządzania na Wydziale Zamiejscowym w Brodnicy SWSPiZ w łodzi. 

Jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Komisji Analizy Finansowej, członkiem Rady Naukowej TNOiK oddział we Wrocławiu oraz PTE. Wchodzi również w skład Rady Redakcyjnej czasopisma „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”. Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez KBN oraz praktykę gospodarczą. Jest autorem 6 książek, a także ponad 100 publikacji naukowych w szczególności z zakresu analizy finansowej i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 

dr Renata Dyląg

Dr Renata Dyląg jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Obok pracy naukowej i dydaktycznej pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz z-cy dyrektora kolegium Zarządzania i Finansów ALK.

 

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorem komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska

dr Mieczysław Grudziński, profesor UoI

Mieczysław Grudziński jest docentem i kierownikiem Zakładu Finansów Strategicznych w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorem pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, projektodawcą i negocjatorem wielu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji, członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych. Jest partnerem w firmie doradczej Ocean Capital Management i niezależnym ekspertem w dziedzinie finansów. 

Jego zainteresowania obejmują finanse przedsiębiorstw i spółek oraz ich funkcjonowanie na rynkach kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, w tym wielu prospektów emisyjnych i raportów dotyczących publicznych ofert akcji (IPO). Poza Akademią Leona Koźmińskiego – profesor amerykańskiego uniwersytetu University of Illinois w Urbana-Champaign, którego wcześniej był stypendystą, a w latach 2011/2012 zatrudniony jako Adjunct Professor of Business. Wykłada finanse i projekty doradcze w polsko-amerykańskim programie Warsaw Illinois Executive MBA prowadzonym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski oraz w polsko-amerykańskim programie Executive MBA realizowanym przez University of Maryland i Uniwersytet Łódzki. Wcześniej odbył krótki staż w University of Maryland w College Park (USA).

dr Aneta Hryckiewicz

Aneta Hryckiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych i ekspertem w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest pracownikiem naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcję Dyrektora Instytutu Rozwoju Biznesu w obszarze finansów i rachunkowości oraz ładu korporacyjnego. Przez pewien okres była związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych. Posiada tytuł CFA.

Wykładowca na Programie Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów CFA. Od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania. Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się.

 dr Rafał Kusy 

Dr Rafał Kusy jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym Katedry Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania oraz współpracuje z Katedrą Finansów  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne).  W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny,  pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej  na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

dr hab. Paweł Mielcarz, prof. ALK

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów oraz Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów i podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkuset projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów, referatów naukowych oraz książek „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”. Prowadził zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, , University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto i Black Sea University. Od sześciu lat wykłada również w ESSCA, – École de Management. Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

 Dr Paweł Wnuczak

Dr Paweł Wnuczak jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego”.  Jako konsultant przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznes plany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki „Controlling w instytucjach kultury”. Dr Paweł Wnuczak jest uczestnikiem konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.

 
Marek Zuber 

Marek Zuber jest ekonomistą i analitykiem rynków finansowych. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH - PBK.  Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie szeroko rozumianych możliwości, jakie dają rynki finansowe. Zasiada w kilku radach nadzorczych. Inwestuje na giełdzie i nie tylko. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Marcinkiewicza. 

 

W przeszłości pracował jako główny ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS oraz główny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego. Był także wykładowcą w Akademii Toyoty. Zajmuję się również przeprowadzaniem szkoleń.

 

 dr hab. Tomasz Wnuk - Pel, profesor UŁ

Profesor Tomasz Wnuk-Pel jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1992 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych. W karierze zawodowej przez kilka lat był członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej. 

W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu, w szczególności zaś zagadnieniami wdrażania innowacyjnych narzędzi rachunkowości zarządczej takich jak rachunek kosztów działań. Prowadzi zamknięte, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. Autor licznych artykułów i książek, np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Funkcjonowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo UŁ 2011.