Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych 

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW 

 

dr Piotr Pilch 
pilch@kozminski.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych ALK, ekspert w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych. Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań w organizacji oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych. 

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i aplikowalnych umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego. Konstrukcja programu realizuje powyższe cele na poziomie organizacji, działu i jednostki. Położenie nacisku na kwestie strategiczne i efektywnościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi dostarcza szerokiego spojrzenia na rolę kapitału ludzkiego w organizacji i daje możliwość uczestnictwa w planowaniu, realizacji i ekonomicznej ocenie strategii personalnej firmy.

U nas nauczysz się:

 • skutecznie  kierować  działem personalnym
 • tworzyć  strategię personalną organizacji i programy jej realizacji 
 • efektywnie realizować  podstawowe elementy systemu ZZL
 • dokonywać oceny ekonomicznej działań w zakresie ZZL
 • owocnie współpracować z innymi działami
 • umacniać znaczenie funkcji HR w organizacji
 • rozumieć,  przewidywać  i wpływać na zachowani a pracowników
 • rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy  
   

ADRESACI STUDIÓW 

Osoby pełniące funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach  i organizacjach lub aspirujące do objęcia w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej takich funkcji, które chcą kontynuować swoją ścieżkę zawodową ze stanowisk specjalistów lub HR Business Partnerów w obszarach wymagających kompetencji menedżerskich.

WYKŁADOWCY  

 • Mgr Adrianna Filiks
 • Dr Irmina Gocan
 • Mgr Krzysztof Gugała
 • Mgr Anna Kasperowicz
 • Mgr Natalia Lewandowska
 • Mgr Karolina Lignar-Paczocha
 • Dr Piotr Pilch
 • Mgr Karina Popieluch
 • Dr hab. Czesław Schmidt
 • Dr Renata Trochimiuk
 • Dr hab. Krzysztof Walczak

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Przygotowanie i obrona projektu końcowego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaliczenie wskazanych na początku studiów przedmiotów (zależnie od przedmiotu jest to test, studium przypadku lub praca pisemna).


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny