Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym NOWOŚĆ 

 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.

 

 

Studia podyplomowe „Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym” (GOZ) realizowane są we współpracy z Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., pod patronatem Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Akademii Leona Koźmińskiego, zaproszonych wykładowców z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Łodzi, a także praktyków i doradców z najlepszych organizacji działających na polskim rynku.
Studia mają charakter innowacyjny, interdyscyplinarny i zrównoważony. Program przewiduje kształcenie w zakresie nowych modeli biznesowych w gospodarce o obiegu zamkniętym, obowiązków przedsiębiorców dotyczących korzystania ze środowiska, a także praktycznych aspektów stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania. Studia są odpowiedzią na potrzeby kadrowe wielu firm na polskim rynku poszukujących obecnie specjalistów ds. zarządzania w gospodarce o obiegu zamkniętym, szczególnie do organizacji innowacyjnych procesów domykania pętli łańcuchów dostaw.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie kadry przedsiębiorców i menedżerów do zmian
w zakresie reorganizacji pozyskiwania, produkcji i dystrybucji towarów oraz usług z modelu linearnego na cyrkularny. Zmiany związane są z pakietem wymagań wprowadzanych w ramach dyrektyw unijnych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Wiedza teoretyczna połączona z praktycznymi umiejętnościami zdobytymi podczas zajęć pozwolą
m. in. na:

  • wypracowanie strategii dochodzenia do gospodarowania w obiegu zamkniętym,
  • wdrażanie nowych, zielonych modeli biznesowych,
  • zredukowanie ryzyka kar za niedopełnianie obowiązków środowiskowych przez firmę,
  • obniżanie kosztów związanych z gospodarką odpadami na terenie przedsiębiorstwa,
  • budowanie przewagi konkurencyjnej, dzięki koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Ukończenie studiów daje gwarancję znajomości narzędzi oraz niezbędnych zmian procesów, jakie musi przejść organizacja by jej model biznesowy był adekwatny do nowego ładu prawnego. Wyposaża absolwenta w wiedzę umożliwiającą weryfikację procesów logistycznych zgodnie z zasadami zarządzania środowiskowego, znajomość zasad reorganizacji przepływów w łańcuchu dostaw w celu domknięcia pętli, prawidłowe organizowanie odzysku i recyklingu zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, skuteczne wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych o obiegu zamkniętym, znajomość i możliwość przeprowadzenia zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, dostosowujących je do najnowszych wymagań UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Praktyczna wiedza na temat interakcji ekonomii i ekologii, zarówno w zakresie wymaganym przepisami, jak również w aspektach nieobligatoryjnych, pozwoli absolwentowi studiów na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

dr Katarzyna Michniewska

Ekonomista środowiskowy, doktor nauk ekonomicznych, współpracownik Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego. Zawodowe zainteresowania wiąże z problematyką roli logistyki odzysku w tworzeniu wartości dodanej w sieciach dostaw. Prezes zarządu spółki i akcjonariusz współzałożyciel firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Jest organizatorem cyklicznych Międzynarodowych Konferencji Logistyka Odzysku oraz wydawcą czasopism edukacyjnych (Logistyka Odzysku, SeniorLO 50+, MiniLO&Aniela). Pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie M&M Consulting, jest inicjatorem współpracy z Japonią
w zakresie najnowocześniejszych technik gospodarowania odpadami. Członek Rady Nadzorczej w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami, członek międzynarodowego zespołu Closed Loop Supply Chain, ekspert w Zespole do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym Ministerstwa Rozwoju.

ADRESACI STUDIÓW 

  • Menedżerowie ds. rozwoju nowych produktów i osoby odpowiedzialne za projektowanie zmian w strategii organizacji.
  • Specjaliści zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach z różnych branż.
  • Osoby planujące rozwój zawodowy w zakresie domykania pętli łańcucha dostaw, wdrażania w praktyce innowacyjnych modeli cyrkularnych, jak również doradztwa w tym obszarze dla firm produkcyjnych i usługowych.
  • Pracownicy administracji publicznej, którzy w ramach swoich zadań związanych z transformacją gospodarki z linearnej w cyrkularną pracują nad instrumentami wsparcia, wdrażają zielone zamówienia publiczne, bądź realizują inne elementy mapy drogowej dla gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się egzaminem pisemnym oraz ewaluacją projektu strategicznego przygotowywanego w grupach, wykorzystującego nowy model biznesowy zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z opisem wdrożenia i pomiaru efektów.


Kontakt: 
Anna Mięgoć

Doradca edukacyjny