Zarządzanie w administracji publicznej 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

KIEROWNIK STUDIÓW 

Akademia Leona Koźmińskiego,

Dr Jan Dąbrowski

e-mail: jgd@kozminski.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Wykładowca i doradca w zakresie strategii,
struktur i procesów organizacyjnych oraz zarządzania zmianą. Pracuje naukowo i dydaktycznie w
Akademii Leona Koźmińskiego od 1995. Jest opiekunem projektów doradczych prowadzonych w
ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem projektów dla administracji samorządowej.
Lider, członek zespołów następujących projektów naukowo/doradczych: „Strategia a zarządzanie
wiedzą w organizacjach funkcjonujących w Polsce”, „Polskie Grupy Kapitałowe (analiza strategii
funkcjonowania)”; „Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw”, międzynarodowy projekt
badawczo – szkoleniowy pn. Company Doctors, mentor w projekcie badawczo – doradczym:
„Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”; doradca/mentor w projekcie „Stołeczne Forum
Przedsiębiorczości”. Prowadził szkolenia zamknięte, warsztaty i doradztwo miedzy innymi dla:
AUCHAN, PGNiG, PKO BP, PZU S.A. MPWiK, PWPW S.A, Lot Catering, TNS Obop, Merlin S.A,
Bertelsman Media, Polkomtel, DDB, PGE EO S.A., Jeronimo Martins. Obecnie koordynator projektu:
Kozminski Business Hub nakierowanego na wzmocnienie relacji Akademii Leona Koźmińskiego z
szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z trzech kluczowych dla administracji publicznej obszarów: ogólnych problemów zarządzania i radzenia sobie z nimi; miękkich umiejętności oraz wiedzy stricte przydatnej w pracy w administracji publicznej. Absolwenci nabywają umiejętności potrzebne  do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich działalności, za punkt wyjścia przyjmując orientację na klienta, korzystającego z usług administracji publicznej.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia Zarządzanie w Administracji Publicznej adresowane są do osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • dr Jacek Tomkiewicz
 • dr Piotr Pilch
 • Piotr Lignar
 • prof. Marta Postuła
 • dr Jan Dąbrowski
 • dr Dominika Wojtowicz
 • dr Jolanta Tkaczyk
 • dr Krzysztof Przybyszewski
 • Małgorzata Sobolewska
 • prof. Robert Rządca
 • dr Andrzej Kuśmierz
 • Piotr Duda

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu grupowego w formie pisemnej (projekt doradczy z zakresu zarządzania), a także zaprezentowanie go przed całą grupą w obecności komisji oceniającej. Dodatkowym warunkiem jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów: zarządzanie ludźmi i budowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie finansowe w administracji publicznej, otoczenie makroekonomiczne sektora publicznego, negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnym, psychologia podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, zarządzanie kryzysem i komunikacja w warunkach kryzysu, partnerstwo publiczno-prywatne, zamówienia publiczne.

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 43