Zarządzanie ryzykiem w organizacji 

KIEROWNIK STUDIÓW 

Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec (m.in. trener Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menedżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.

CEL STUDIÓW 

 • Przygotowanie Słuchacza do podejmowania skoordynowanych działań dotyczących kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka
 • Przedstawienie możliwości zmniejszenia niepewności przy podejmowania decyzji, poprawy w zakresie osiągania celów, które mogą dotyczyć różnych aspektów (np. finansowych, związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, aspektów środowiskowych i innych) oraz mogą być stosowane na różnych szczeblach, np. strategicznym, dotyczącym całej organizacji, projektu (przedsięwzięcia),  produktu lub procesu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Po ukończeniu studiów Słuchacze powinni zdobyć wiedzę na temat:

 • podstawowych pojęć i modeli zarządzania ryzykiem
 • praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji
 • sposobów postępowania z ryzykiem i jego kontroli
 • zintegrowanych systemów zarządzania ryzykiem i światowych standardów zarządzania ryzykiem finansowym, organizacyjnym, prawnym, ryzykiem personalnym, w zarządzaniu projektami i wspomaganiu informacyjnym zarządzania

Powinni również pozyskać umiejętności z zakresu:

 • posługiwania się metodami szacowania ryzyka i jego analizy oraz zarządzania nim w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa
 • zarządzania ryzykiem
 • rozwiązywania problemów ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w niezwykle wymagającym, złożonym i dynamicznie zmieniającym  się otoczeniu
 • pozyskiwania informacji o możliwych zagrożeniach i ich wpływie na przyszły kształt otoczenia zewnętrznego podmiotu
 • przewidywania skutków wynikających z bieżących zdarzeń, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie i wyniki organizacji
 • właściwych procedur postępowania  w sytuacjach kryzysowych

ADRESACI STUDIÓW 

Program studiów przygotowany został z myślą o kadrze kierowniczej, risk managerach oraz wszystkich osobach zainteresowanych analizą ryzyka w organizacji, które chciałyby poznać tematykę zarządzania ryzykiem, jak również do osób, które chciałyby swoją dotychczasową wiedzę usystematyzować lub odświeżyć i zaktualizować.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec (m.in. trener Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menedżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Dr Jan Dąbrowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Doradca, menedżer, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Jego specjalnością jest zarządzanie strategiczne, audyt strategiczny, projektowanie struktur oraz procesy organizacyjne. W praktyce zawodowej zajmuje się doradztwem strategicznym. Jest liderem i głównym wykonawcą licznych projektów, m.in. DDB Sp. z o.o. ¬– analiza strategii, procesów i wdrażanie zmian; Bertelsman Media – strategia, procesy organizacyjne, ocena i koordynacja realizowanych projektów; PWPW S.A. – misja, projektowanie strategii, zrównoważonej  karty wyników, wprowadzanie wynikającej ze strategii struktury grup produktowo-rynkowych; TNS OBOP – strategia, procesy, struktura organizacyjna, projekt systemu CRM i zarządzania projektami; SBS ORS Siemens sp. z o.o. – doradztwo w zakresie wdrożenia systemu BSC; Lot Catering – analiza, propozycje i wdrożenie zmian w firmie, w obszarach: strategii, procesów organizacyjnych, systemów polityki personalnej; doradztwo dla Agencji Rozwoju Regionalnego –  pomoc w tworzeniu i ocenie biznesplanów dla przedsiębiorstw z 8 regionów Polski; Telzam Zambrów – restrukturyzacja działalności sprzedażowej firmy; Oriflame-Poland – badania marketingowe potrzeb klientów; TNT Poland – analiza procesów organizacyjnych z punktu widzenia strategii, propozycje zmian i wdrożenie: struktura i procesy organizacyjne. Autor publikacji z zakresu zarządzania strategicznego. Posiada krajowe i zagraniczne doświadczenie badawczo-szkoleniowe. Realizował m. in. projekt badawczy: Polskie Grupy Kapitałowe (analiza strategii funkcjonowania): międzynarodowy projekt badawczy pn. Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw – tworzenie i wdrażanie; polsko-szwedzki projekt badawczo-doradczy dotyczący  innowacyjnych zachowań grup przedsiębiorstw polskich i szwedzkich; międzynarodowy projekt badawczo-szkoleniowy pn. Company Doctors, w ramach projektu były analizowane 24 firmy (12 polskich i 12 szwedzkich).

Dr Małgorzata Kucharczyk

Doktor ekonomii. Pracownik Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości (ACCA; CIMA) oraz koordynator programu pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na studiach realizowanych w języku angielskim. Współprowadzący i współtworzący zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.
Specjalista do spraw rachunkowości finansowej, zarządczej oraz rewizji finansowej. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych oraz podyplomowych, obejmujących zarówno tematykę rachunkowości finansowej (stopień podstawowy oraz rozszerzony wraz z zagadnieniami specjalistycznymi z zakresu grup kapitałowych oraz instrumentów finansowych), jak też rachunkowości zarządczej.
Prowadzi badania z zakresu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz procesów standaryzacji regulacji rachunkowych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współautor oraz redaktor podręczników akademickich.

Dr Błażej Podgórski

Trener, konsultant szkoleń specjalistycznych (głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, rynków finansowych, w tym rynków kapitałowych), wykładowca akademicki, praktyk biznesu. Jego zainteresowania skupiają się na trzech obszarach: rynkach kapitałowych, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. W praktyce zawodowej (gospodarczej) zajmuje się doradztwem dla przedsięwzięć na wczesnym etapie istnienia (m.in. w ramach projektu Przedsiębiorcy w Sektorach Kreatywnych), oceną projektów inwestycyjnych (w branży automotive, energetycznej), szacowaniem ryzyka finansowego (m.in. uczestnictwo w przygotowaniu programu oceny ryzyka małych i średnich przedsiębiorstw dla PKO Banku Polskiego). Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych, takich jak: „Financial Internet Quarterly”, „Master of Business Administration”, „Finance Research Letters” oraz podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjny” wydawnictwa PWN.

Piotr Ogonowski

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem, wykładowca zarządzania, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. Wspierał reorganizację ponad 30 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. ds. wdrożenia organizacji projektowej; w 2010 r. wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE. Certyfikowany PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, wykładowca PCM, RUP i Agile, trener ITIL, zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, członek i mentor w Project Management Institute PC. Wykładowca studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wyższej Szkoły Logistyki, studiów stacjonarnych Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem. Absolwent studiów doktoranckich w ALK w zakresie zarządzania strategicznego.
Doświadczenie zdobywał, pracując na stanowiskach kierowniczych – prezes, dyrektor zarządzający, konsultant biznesowy, trener i kierownik projektów w wielu firmach. W latach 2016-2017 Manager w PwC odpowiedzialny za projekty z obszaru People&Change, w latach 2004-2010 Prezes i Dyrektor Zarządzający spółek IT oraz pełnomocnik Zarządu ds. Jakości i Doradca Zarządu. Pod zarządem Piotra Ogonowskiego spółka coreService Polska S.A. została nagrodzona 4 miejscem w rankingu Kamerton Innowacji dla najbardziej innowacyjnych firm polskich.
W latach 1997-2004 pracował w Grupie Orange jako m.in. Kierownik Wydziału Integracji, Kierownik Działu Usług Internetowych i Office Automation, Kierownik Programu i Kierownik Projektu, gdzie m.in. poprowadził z sukcesem projekt Wewnętrznego Portalu Korporacyjnego i Ekstranetu, oraz pełnił rolę Szefa Sztabu Kryzysowego w projekcie budowy Multi Access Portal www.idea.pl.
Pracował, prowadził projekty, konsultacje lub szkolenia m.in. dla firm i instytucji: ABG S.A., Asseco Poland S.A., BMQ Polska sp. z o.o., BPH s.a., BRE Bank s.a., Centralwings, CNPEP RADWAR S.A., Sygnity s.a., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, MSWiA, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ericsson, Fortis Bank Polska S.A., Ministerstwo Gospodarki, ZUS, Multimedia Polska, Marketing House, CADExpert sp. z o.o., eCard S.A., Commercial Union Polska, Telewizja Polska S.A., Europejski Fundusz Leasingowy, Grupa Wydawnicza INFOR, NATO, Zakłady Zbrojeniowe, Polkomtel S.A., TP S.A., PTK Centertel (Orange), ABN AMRO Bank S.A., Amplico Life S.A., Aplikom sp. z o.o., Agraf sp. z o.o., Altar sp. z o.o., Netia S.A., Nokia Siemens Networks, Państwowe Porty Lotnicze LOT, PKO BP s.a., Pekao S.A., PROCOM SYSTEM S.A., Provident Polska, PZU s.a., P4 sp. z o.o., Sagem, Urząd Marszałkowski w  Łodzi, Główny Urząd Ceł, Urząd Miasta Gdańska, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Aegon, WSK Rzeszów, UNIQUA, A.Berger, Urząd Miasta Grudziądza, Urząd Marszałkowski Katowice, HP, Medicover, Valeo Autosystemy, Kirchhoff Polska, BNY Mellon, Alior Bank oraz ponad 200 innych firm i instytucji.

Grzegorz Krzemiński

Z bezpieczeństwem informacji związany od 2000 roku. Karierę w tym obszarze rozpoczął od służby w Inspekcji Celnej (Generalny Inspektorat Celny) jako młodszy inspektor pionu ochrony informacji niejawnych, pod rygorami Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w pozostałych obszarach odpowiedzialności – Ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych oraz Ustawy o ochronie osób i mienia.
Komercyjne bezpieczeństwo informacji realizuje od 2007 roku. Projekty i kontrakty prowadzone są w oparciu o przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tajemnica przedsiębiorstwa) oraz Ustawy – Kodeks Cywilny (tajemnica handlowa). W zakresie standardów – ISO 27001 (wcześniej też TR 13335), ISO 22301 (wcześniej też BS 25999), w niedużej części o Ustawę o ochronie informacji niejawnych.
Wiodące standardy, na podstawie których pracuje, to przede wszystkim ISO serii 27k, ale też i inne, związane z ciągłością działania i odpornością organizacji, w tym ISO serii 223xx, czy BS65000.
Cyberbezpieczeństwo: jako jedyny prowadzący w Polsce zorganizował szkolenie na podstawie PAS 555:2013 - Cybersecurity Risk Governance and Management.

Doświadczenie zawodowe i projekty (wybrane)

Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Opracowanie systemu zarządzania ryzykiem: Dostawca globalny usług telecom – wiodąca „czwórka” (umowa NDA, również w zakresie nazwy firmy). Podstawa ISO-TR 13335-3 oraz ISO 27001 i 27005
 • Wdrożenie systemu ISO 27001 dla firmy IT/Telecom (też dane medyczne) (umowa NDA też co do nazwy firmy)
 • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – dane osobowe: Procter & Gamble, fabryka Olay
 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (dane osobowe i tajemnica przedsiębiorstwa) – Cederroth Polska (marki Soraya, Dermika)
 • Obsługa incydentów bezpieczeństwa informacji, w tym obsługa według wytycznych ISO 27035 (firmy IT, produkcyjne, kosmetyczne, farmacja, elektronika etc.)
 • Audyt systemu zarządzania ciągłością działania – Procter & Gamble (w tym też scenariusze LoIT)
 • Audyt zintegrowanego systemu zarządzania PKO Bank Polski, zgodnego z ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji), ISO 9001 (jakość), BS 25999 (ciągłość działania) dla Departamentu Bezpieczeństwa PKO BP
 • Zabezpieczenie informacyjne procesów inwestycyjnych i produkcyjnych (due dilligence, osłona informacyjna, strategie informacyjne, kombinacje operacyjne)

Wystąpienia i szkolenia

 • Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych (Giełda Papierów Wartościowych)
 • Kongres Bezpieczeństwa Sieci (kilka edycji) – wykłady w zakresie stosowania i wdrożenia ISO 27001, wdrożenia bezpieczeństwa informacji
 • Szkolenia dla Klubu Dyrektorów Finansowych Dialog
 • Szkolenia z zakresu ISO 27001, rekomendacji KNF: D i M (banki) oraz wytycznych Komitetu Bazylejskiego
 • Wykład w Związku Banków Polskich – strategiczne i operacyjne zarządzanie ryzykiem
 • Wykłady w zakresie bezpieczeństwa informacji na konferencjach organizowanych przez Gigacon, Software-Konferencje, Platinumcast, Multitrain, Succespoint i inne 

Organizacje

 • BSi – British Standards Institution (członek ISO, w tym prace nad standardami BS I ISO)
 • BCI – Business Continuity Insitute
 • FPA – Fire Protection Association

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu  pisemnego.


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny