Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi 

PARTNER PROGRAMU 

PARTNER MERYTORYCZNY 

PATRONAT MEDIALNY 

O STUDIACH 

Studia podyplomowe „Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi” zostały przygotowane w oparciu o szerokie konsultacje z praktykami rynku nieruchomości. W obszarze zarządzania nieruchomościami stawiamy nacisk zarówno na aspekty ekonomiczne, marketingowe, techniczne, prawne, jak i infrastrukturalne podporządkowane kryterium funkcji i wymagań, jakie wyznaczają podstawowe procesy gospodarcze realizowane przez użytkownika nieruchomości zabytkowych i sakralnych. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się z zarządzaniem w branży nieruchomości, gospodarowaniem zabytkowymi i sakralnymi budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zarządzaniu budynkami. Kierowane są do:

 • dyrektorów obiektów zabytkowych,
 • zarządców i administratorów nieruchomości,
 • kadry menadżerskiej - consulting,
 • inwestorów,
 • konserwatorów zabytków,
 • deweloperów, inżynierów, projektantów, inwestorów,
 • księży i zakonników.

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr BARTŁOMIEJ DESSOULAVY-ŚLIWIŃSKI

koordynator FM Lab @ UWRC Sp. z o.o., doktor nauk ekonomicznych, przewodniczący KZ nr 405 ds. Rynku Nieruchomości, członek KT nr 315 ds. Facility Management przy PKN oraz ISO/TC 267 Facility Management przy ISO. Brał udział w szeregu projektów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i organizacji, posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami. Członek PACFM oraz IFMA. Konsultant i autor szeregu ekspertyz w obszarze FM, zarządzania nieruchomościami i restrukturyzacji. Autor podręczników i artykułów nt. Facility Management, wykładowca na studiach i szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami, kompetencji psychospołecznych i finansów. e-mail: b.sliwinski@pacfm.pl

 

KOORDYNATOR STUDIÓW Z RAMIENIA ATHENA 

RAFAEL JAWORSKI

12 lat doświadczenia w branży obsługi nieruchomości i nowych technologii (budownictwo, FM twarde i miękkie). Property manager, specjalista sektora usług sprzątających, trener, audytor. Prezes zarządu ATHENA Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (www.athenapm.pl) i ATEHA ПPOПEPTI MEHEДЖMEHT TOB. z siedzibą we Lwowie. Prezes Polish Academy of Certification in Facility Management z siedzibą w Łodzi (www.pacfm.org). Autor projektów ds. studiów podyplomowych sektora obsługi nieruchomości na kilku uczelniach w Polsce. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność logistyka. W 2007 roku absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (studia podyplomowe – logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem).  W 2009 roku absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (studia podyplomowe – metodologia badań w naukach o zarządzaniu). Aktualne projekty, jakie realizuje w Polsce i na Ukrainie, to wdrażanie standardów w obszarze innowacyjnej edukacji i certyfikacji w sektorze FM oraz usług infrastrukturalnych, wprowadzanie w Europie innowacyjnych  nanotechnologii z sektora budownictwa (www.sferolit.pl) i obsługi nieruchomości.
e-mail: r.jaworski@pacfm.pl

 

WYKŁADOWCY 

 • dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński, Fm Lab @ UWRC Sp. z o.o.
 • mgr Henryk Grabowski, Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.
 • mgr Robert Komisarski, First Property Poland Sp z. o. o.
 • mgr Adam Jankowski, Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification, The Restoration Academy UK Limited
 • mgr Anna Kostkowska, WIPRO IT SERVICES POLAND Sp. z o.o.
 • mgr Ryszard Zatorski, MW Real Sp. z o.o., Polish Academy of Certification in FM
 • mgr Roman Kurbiel-Salamonowicz, Merida Sp. z o.o.
 • mgr Jacek Koźliński, JIM investment management

Ostateczna lista wykładowców może ulec nieznacznym zmianom.

CEL STUDIÓW 

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi” pozwalają na zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i prawnych. Słuchacze powinni zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania i gospodarowania nieruchomościami. Uzyskają wiedzę, która umożliwi  pracę zarówno bezpośrednio w obiektach zabytkowych i sakralnych, jak również w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie property i facility management czy w ramach zewnętrznych usług świadczonych na rzecz zarządców nieruchomości tego sektora.
Celem kształcenia w obszarze zarządzania nieruchomościami zabytkowymi jest poprawa poziomu gospodarowania tymi obiektami oraz pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów operacyjnych i strategicznych, np. wynikających z procesów inwestycyjnych. W szczególności, słuchacze zdobędą wiedzę na temat praktyki zarządzania obiektami takimi jak: kamienice, pałace, zamki, kościoły, muzea, budynki użyteczności publicznej i innymi nieruchomościami specjalnymi. Specyfiką studiów jest podejście interdyscyplinarne oraz ukierunkowanie na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem nieruchomościami, dzięki wykorzystaniu wiedzy wykładowców i trenerów-praktyków.

Nieruchomości zabytkowe:

 • Jakie? Zespoły urbanistyczne, sakralne, obronne, publiczne, zamki, rezydencje, zieleń, folwarczne, gospodarcze, mieszkalne, przemysłowe, cmentarne i inne.
 • Ile? Ponad  70 tysięcy nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, w samym woj. mazowieckim  - ponad 7200. Poza tym - tysiące obiektów przedstawiających wartość zabytkową a niewpisanych do rejestru zabytków.

Nieruchomości sakralne:

 • Dlaczego? Troska o majątek kościelny przejawia się między innymi w dbałości o budynki sakralne, cmentarze oraz inne nieruchome dobra kościelne.
 • Kto? Dobrami doczesnymi diecezji zarządza ekonom diecezji, kościelne osoby prawna tworzą własne rady do spraw ekonomicznych, majątkiem parafii zarządza proboszcz lub administrator, który swoje zadanie powinien wypełniać ze starannością dobrego gospodarza;
 • Ile? Ponad 10 tys. parafii, ponad 100.000 ha gruntów.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Absolwenci studiów podyplomowych rozwiną swoje umiejętności menadżerskie w zakresie  zarządzania nieruchomościami zabytkowymi. Zostaną zapoznani, wdrożeni i przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie kompleksowego zarządzania nieruchomościami, obsługi technicznej obiektu, inwestowania w nieruchomości oraz zarządzania usługami infrastrukturalnymi, w tym między innymi: eksploatacją obiektu, utrzymaniem porządku, ochroną obiektu i bezpieczeństwem na jego terenie, zarządzaniem finansami i budżetem, zarządzaniem wydarzeniami, systemami IT oraz nadzorem nad wykonywaniem prac remontowych w budynkach zabytkowych i sakralnych.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia podyplomowe „Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi” mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem oraz usługami związanymi z infrastrukturą. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością łączącą różne dyscypliny w celu zwiększenia wartości nieruchomości, zapewnienia funkcjonalności środowiska zbudowanego poprzez integrację ludzi, miejsca, procesów i technologii. Studia podyplomowe nawiązują do głównych osiągnięć dziedzin property i facility management – w szczególności przedstawiając działania związane z ekonomicznym i technicznym aspektem utrzymania i użytkowania nieruchomości. Głównym celem programu studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy w nieruchomościach zabytkowych i sakralnych oraz wskazanie rozwiązań, które pozwalają uniknąć ryzyka w zarządzaniu tymi obiektami. Słuchaczom przedstawione zostaną najnowsze modele  oraz studia przypadku w zarządzaniu różnymi typami nieruchomości, w szczególności zabytkowymi: kamienicami, pałacami, obiektami sakralnymi, muzeami, obiektami użyteczności publicznej.
Po zakończeniu studiów podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi” absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie oraz wdrażać zdobyte umiejętności w:

 • firmach świadczących usługi zarządzania nieruchomościami;
 • firmach obsługi technicznej nieruchomości, usług infrastrukturalnych;
 • firmach konsultingowych, deweloperskich, inwestycyjnych;
 • firmach prowadzonych na zasadach własnej działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstwach gospodarki mieszkaniowej i komunalnej;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej w wydziałach: nadzoru budowlanego, architektury, infrastruktury;
 • archidiecezji, w komisji gospodarczej i administracyjnej i/lub nadzoru budowlanego;
 • parafiach.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Przygotowanie projektu końcowego, stanowiącego rozwinięcie wybranego przez słuchacza problemu związanego z obszarem studiów oraz przystąpienie do końcowego egzaminu pisemnego.

Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo wydane przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz certyfikat wystawiony przez Polish Academy of Certification in acility Management PACFM.

Kontakt: 
Agnieszka Marciniuk

Menedżer ds. współpracy z zagranicą