Zamówienia publiczne 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z 

Centrum Obsługi Zamówień Publicznych

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych Uczestnicy studiów uzyskują między innymi umiejętności projektowania i zarządzania procesem udzielania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, od powstania i zidentyfikowania potrzeby po stronie zamawiającego, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, zawarcie umowy, do zakończenia procesu jej realizacji przez wykonawcę, w tym opracowywania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz sporządzania ofert, przygotowywania projektów umów i zarządzania nimi w trakcie ich realizacji, a także prowadzenia negocjacji. Uczestnicy studiów rozwijają specjalistyczne kompetencje obejmujące zarówno nabywaną wiedzę, zdolności jej rozumienia, jak również umiejętności jej praktycznego stosowania w specyficznych sytuacjach, jakie mają miejsce w procesie udzielania zamówień publicznych.

CEL STUDIÓW 

Rynek zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i po stronie przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.

Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

ADRESACI STUDIÓW 

Adresatami studiów są osoby zainteresowane pełnieniem samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych.

 

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Beata Chojecka

Magister inżynier budownictwa, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi działalność obejmującą doradztwo w zakresie zamówień publicznych.
Od 1994 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, jeden z pierwszych trenerów wpisanych na listę Prezesa UZP, atestator zamówień sektorowych, współautorka dwóch podręczników dotyczących zamówień publicznych. Doradca instytucji zamawiających i wykonawców. Doświadczony wykładowca zamówień publicznych na licznych szkoleniach i konferencjach oraz w kolejnych edycjach studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Artur Wawryło

Prawnik, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzi Kancelarię Zamówień Publicznych. Od 2002 roku doradca instytucji zamawiających i wykonawców. Wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego. Pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Hanna Talago Sławoj

Prawnik, filolog, prowadzi indywidualną kancelarię prawną specjalizującą się w obsłudze postępowań o zamówienia publiczne oraz kontraktach publicznych, off counsel w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy spółka komandytowa. Pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Od 1994 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, pierwszy polski trener prowadzący szkolenia z zamówień publicznych, atestator zamówień sektorowych, autorka wielu publikacji, artykułów poświęconych tematyce zamówień publicznych, współautorka komentarza do dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych, doradca komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W 2004 r. odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, za zasługi w tworzeniu i rozwijaniu polskiego systemu zamówień publicznych.

Aleksandra Sołtysińska

Doktor nauk prawnych, sędzia, autor pierwszego i jedynego komentarza do dyrektyw europejskich w sprawie zamówień publicznych, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Europejskiego), a także wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Katarzyna Ronikier-Dolańska

Radca prawny, ukończyła Menedżerskie Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności audyt i kontrola wewnętrzna.
Do sierpnia 2012 roku członek Krajowej Izby Odwoławczej, w latach od 2005 do 2007 r. atestator zamówień sektorowych, wykładowca m.in. Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego, autor licznych publikacji związanych z praktycznym stosowaniem prawa zamówień publicznych, pełnomocnik zarówno zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Adam Wiktorowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek OSKZP.
Właściciel firmy zajmującej się obsługą zamawiających oraz wykonawców w zakresie zamówień publicznych. Doświadczony szkoleniowiec oraz pełnomocnik procesowy w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Katarzyna Kubiak

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przy WPiA UW we współpracy z Levin College of Law Uniwersytetu Floryda.
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Od 2010 r. doradza instytucjom zamawiającym oraz wykonawcom w procesie udzielania zamówień publicznych, jak również w toku wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania sporów powstałych na tym etapie. Pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach przed sądami okręgowymi.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem zakończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów: zamówienia publiczne w teorii i praktyce, techniki negocjacyjne, prawo gospodarcze oraz zarządzanie projektami, a także zdanie końcowego egzaminu z zamówień publicznych w teorii i praktyce, z elementami finansów publicznych i prawa budowlanego.


Kontakt: 
Joanna Sawicka-Golcz

Doradca edukacyjny