Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

CEL STUDIÓW 

Cel główny: dostarczenie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego szacowania wartości przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych w praktyce gospodarczej.

Cele szczegółowe:

Przekazanie zaawansowanej wiedzy niezbędnej do profesjonalnego sporządzania wycen lub oceny wycen przygotowanych przez biegłych w zakresie wyceny
Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in.

 • polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej,
 • zaawansowaną analizę finansową i finanse przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, 
 • polskie i międzynarodowe standardy wyceny przedsiębiorstwa,
 • dochodowe metody wyceny tj. zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF – w tym FCFF, FCFE), zaktualizowana wartość bieżąca (APV), skapitalizowane EBIT / Cash Flow, zdyskontowane zyski ekonomiczne (EVA/EP), zdyskontowane dywidendy (DDM),
 • majątkowe metody wyceny tj. kosztów historycznych, kosztów odtworzeniowych, skorygowanych aktywów netto,
 • rynkowe metody wyceny tj. mnożników giełdowych i mnożników transakcyjnych,
 • wycenę przedsiębiorstwa tj. dla potrzeb:

  • sprawozdawczości finansowej (w tym wycena aktywów niematerialnych),
  • restrukturyzacji, upadłości,
  • postępowania sądowego,
  • fuzji i przejęć, w tym lewarowanych wykupów (LBO)
  • analizy fundamentalnej.

 • wycenę przedsiębiorstw giełdowych i nienotowanych,
 • wycena instytucji finansowych,
 • wycena biznesów z branży wysokich technologii.

Zajęcia będą miały charakter bardzo praktyczny w formie wykładów, analiz przypadków i warsztatów w Excelu, które wyposażą Słuchacza w niezbędne narzędzia i umiejętności przygotowania raportu z wyceny oraz modelu finansowego. 

 

Nabycie praktycznych umiejętności związanych z analizą sprawozdań finansowych, prognozowaniem sprawozdań i modelowaniem finansowych z wykorzystaniem Excela

Słuchacz nabędzie oraz rozwinie praktyczne umiejętności wykorzystania zdobytej w toku studiów wiedzy. Zdecydowana większość zajęć ma charakter warsztatów praktycznych, podczas których rozwiązywane są przykłady oraz analizy przypadków. Rozwijaniu umiejętności praktycznych służyć będą również zajęcia komputerowe w Excelu, podczas których Słuchacze ćwiczyć będą tworzenie modeli finansowych wspomagających proces wyceny przedsiębiorstwa.

 

Nabycie specjalistycznych kompetencji

Słuchacz podczas studiów nabędzie oraz rozwinie kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy związane z wyceną przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych, analizą finansową, prognozowaniem sprawozdań finansowych z wykorzystaniem Excela. Tok studiów przewiduje także kształtowanie odpowiednich postaw etycznych. Podczas studiów Słuchacz jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw etycznych w taki sposób, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach.

Od Kierownika Studiów:  

 • W okresie 2005-2014 miałem przywilej kierować podobnymi studiami podyplomowymi z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ich uczestnicy i absolwenci zgłaszają potrzeby dalszego pogłębiania tematyki wyceny i poszukiwania godziwej wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
 • Intencją organizatorów Podyplomowych Studiów ALK Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe jest odpowiedź na te potrzeby zawodowego rozwoju.
 • Zapraszamy do grona Słuchaczy osoby, które już z powodzeniem zajmują się wycenami i chciałyby wzmocnić swój praktyczny warsztat, wymienić doświadczeniami z innymi Słuchaczami i wykładowcami – praktykami, a także osoby, które chcą wejść w fascynujący „świat wycen”.
 • Zakładamy, że Słuchacz posiada podstawową wiedzę nt. sprawozdań finansowych (rachunku zysku i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych) oraz wartości pieniądza w czasie.  

KIEROWNIK STUDIÓW 

 

Dr MAREK PANFIL

 

Email: mpanfil@kozminski.edu.pl;

LinkedIn: marekpanfil,

własna strona: marekpanfil.com

 

 

Doświadczony (w Polsce i Kanadzie) biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, a także doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.
 • Autor / współautor wycen dla potrzeb kupna / sprzedaży, reorganizacji (np. zorganizowana część przedsiębiorstwa), sporów między udziałowcami, postępowania sądowego, zabezpieczenia kredyt, dla potrzeb wyceny personal goodwill.
 • Manager w Ernst & Young (EY) Vancouver (Transaction Advisory Service, Valuation and Business Modeling)  w latach 2016-2018,
 • Manager Internal Audit w KGHM International Ltd. w Vancouver z kopalniami w Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (w okresie 2014-2016),
 • Marek Panfil zdał już pięć (z siedmiu) egzaminów z wyceny przedsiębiorstw Chartered Business Valuation (CBV) w Kanadzie: Level I (Introduction to Valuation), Level II (Intermediate Business Valuation), Level III (Advanced Business Valuation), Level IV (Special Topics in Valuation), Valuation for Financial reporting.
 • Jest współautorem pierwszych zasad wyceny przedsiębiorstw (Nota Interpretacyjna nr 5) wydanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2011)
Sprawdzony wykładowca i autor wielu książek, dla którego pasją jest uczenie Studentów i dzielenie się bogatym doświadczeniem
 • Obecnie adiunkt w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia tj.: Finanse, Analiza fundamentalna (w tym wycena przedsiębiorstw), Finanse i kontroling projektów, Entrepreneurial Finance and Venture Capital, Private Equity and Value Creation.   
 • Marek Panfil uczył kurs EMBA Entrepreneurial Finance w SFU Beedie School of Business w Vancouver w Kanadzie (2017) oraz kurs Corporate Finance course w VanWest College w Vancouver (2018).  
 • W latach 1997-2014 Marek Panfil pracował w SGH w Warszawie w Instytucie Zarządzania Wartością, gdzie uczył m.in. Wyceny przedsiębiorstwa, Private Equity, Źródeł finansowania przedsiębiorstwa.
 • Marek Panfil uczestniczył w wielu programach szkoleniowych dla akademików np. Case Study Workshop w IESE Business School w Barcelonie (2010). W 2012 był visiting scholar w NYU Stern School of Business w Nowym Jorku.
 • Od marca 2019r. Marek Panfil współorganizuje Business Valuation Academy w ALK. Celem tej inicjatywy jest promocja dobrych praktyk wyceny przedsiębiorstwa i integracja osób zainteresowanych wycenami.
 • Autor siedmiu książek i 20 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstwa opublikowanych w języku polskim, angielskim i chińskim
Doświadczony w zarządzaniu studiami podyplomowymi z zakresu wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Marek Panfil zainicjował i kierował Podyplomowymi Studiami Metody wyceny spółki kapitałowej (2005-2014).
 • W latach 1999 – 2004 współorganizował Podyplomowe Studia SGH Zarządzanie wartością firmy

KIEROWNIK MERYTORYCZNY O PROGRAMIE 

GŁÓWNE ATUTY 

168 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych,

ponad 50 % zajęć to modelowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza Excel, gdzie Słuchacze przygotowują prognozy sprawozdań finansowych oraz budują modele dotyczące wyceny, 

organizatorem jest Katedra Finansów ALK - wiodące w Polsce centrum kompetencyjne w zakresie wyceny przedsiębiorstw

- Bogaty dorobek publikacyjny wykładowców Studiów z zakresu wyceny przedsiębiorstwa

- Doświadczona i sprawdzona kadra wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego, która z powodzeniem łączy pracę na uczelni z działalnością biznesową

 • dr hab. Paweł Mielcarz, prof. ALK
 • dr Bartłomiej Cegłowski
 • dr Marek Panfil
 • dr Paweł Wnuczak

- Studenci ALK, pod kierownictwem wykładowców tychże studiów podyplomowych (prof. Pawła Mielcarza, dr Pawła Wnuczaka), systematycznie zdobywają nagrody w konkursie CFA Research Challenge, gdzie przygotowują analizę fundamentalną, w tym wycenę spółki. 

- Od marca 2019r. organizowane są raz miesiącu przez dr Marka Panfila i prof. Pawła Mielcarza spotkania pt. Business Valuation Academy, mające na celu promocję dobrych praktyk wyceny przedsiębiorstw, integrację osób zainteresowanych tematyką wyceny oraz współpraca z ośrodkami akademickimi i doradczymi zajmującymi się wycenami

Wieloletnie doświadczenie kierownika studiów w zakresie organizacji i zarządzania studiami podyplomowymi dotyczącymi wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach, laboratoriach komputerowych czy bibliotece z dostępem do szeregu specjalistycznych baz danych tj. Reuters, Bloomberg, EBSCO, Emerald czy ProQuest

Dostęp do unikatowych materiałów – w tym zasobów „Financial Times”

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

 • Solidna dawka wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstwa, standardów rachunkowości finansowej, wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych,
 • Wiele zajęć w sali komputerowej lub z wykorzystaniem laptopów, w trakcie których Słuchacze sporządzają modele wyceny przedsiębiorstw,
 • Możliwość sporządzenia profesjonalnego raportu z wyceny pod kierunkiem promotora i prezentacji wyników wyceny przed Kolegami z edycji Studiów,
 • Dyplom podyplomowych studiów ALK, która jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej i jest pozytywnie rozpoznawalna przez wielu pracodawców
 • Możliwość wymiany doświadczeń z zakresu wyceny z innymi Słuchaczami i wykładowcami – praktykami. Zbudowane relacje / kontakty procentują zawsze w życiu gospodarczym.
 • Uczestnictwo w spotkaniach Business Valuation Academy w ALK i dostęp do prezentacji z wszystkich spotkań oraz wejście w środowisko osób pasjonujących się wycenami

JESTEŚMY ONLINE READY 

Jesteśmy przygotowani do zajęć w formule online, jeśli zajdzie taka konieczność.

 • Programy studiów oraz forma realizacji poszczególnych zajęć zostały dostosowane do nauczania w formule online.
 • Materiały do zajęć, jak również omawiane przykłady, zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwa była ich prezentacja nawet w warunkach nauczania na odległość.
 • Zajęcia realizowane w ramach studiów zawierają zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Prezentując część teoretyczną prowadzący zajęcia ma możliwość udostępnienia Państwu omawianej prezentacji, jak również może korzystać z narzędzi będących alternatywą dla tablic znajdujących się w tradycyjnych salach dydaktycznych. Dodatkowo, narzędzia stosowane w procesie zdalnego nauczania zapewniają stały kontakt prowadzącego ze słuchaczami studiów, co pozwala kontrolować przyrost wiedzy oraz umożliwia aktywny udział wszystkich uczestników zajęć. Dzięki takim rozwiązaniom zajęcia prowadzone w trybie online pozwalają na skuteczne przyswojenie prezentowanych treści dydaktycznych.
 • Znaczna część zajęć jest poświęcona prezentacji praktycznych rozwiązań. Wspólnie z prowadzącym zajęcia pracują Państwo na przykładach liczbowych oraz studiach przypadków. Rozwiązania są przygotowywane w programie Excel w taki sposób, aby uczestnicy zajęć śledząc kalkulacje wykonywane przez prowadzącego jednocześnie mogli samodzielnie rozwiązywać prezentowane przykłady. Taka forma zajęć pozwala na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie problematyki omawianej w trakcie zajęć.
 • Narzędzia stosowane w procesie nauczania zdalnego umożliwiają aktywizację uczestników w trakcie zajęć. Prowadzący może prowadzić dyskusje – zarówno ze wszystkim uczestnikami spotkania, jak również w ramach stworzonych wcześniej grup.
 • Liczebność grup realizujących zajęcia w formule online jest kształtowana w taki sposób, aby zapewnić swobodny kontakt prowadzącemu z grupą, co gwarantuje realizację celów dydaktycznych poszczególnych zajęć składających się na program studiów.ADRESACI STUDIÓW 

 • Absolwenci i uczestnicy studiów podyplomowych z obszaru wyceny przedsiębiorstw, którzy chcą dalej rozwijać się w tym zakresie,
 • Praktycy, zajmujący się wycenami, pragnący skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenie z wykładowcami oraz z innymi Słuchaczami,
 • Analitycy finansowi / konsultanci, którzy chcą rozwijać się w zakresie wycen i modelowania finansowego,
 • Rzeczoznawcy majątkowi, pracownicy kancelarii prawnych, doradcy restrukturyzacyjni, którzy posiadają podstawy z obszaru sprawozdawczości finansowej i planują poszerzyć swoją wiedzę praktyczną o wyceny przedsiębiorstw,
 • Dyrektorzy finansowi, biegli rewidenci, menedżerowie, którzy chcą rozumieć specyfikę wycen, aby nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do oceny już sporządzonych raportów z wycen w celu poddania ich weryfikacji,
 • Inwestorzy giełdowi, podejmujący decyzje inwestycyjne na podstawie analiz fundamentalnych,
 • Inne osoby zainteresowane wycenami przedsiębiorstw. 


Proszę o kontakt z Kierownikiem Studiów, jeśli zastanawiasz się czy jesteś odpowiednim kandydatem Studiów: mpanfil@kozminski.edu.pl

WYKŁADOWCY WIODĄCY 

Dr hab. Paweł Mielcarz, prof. ALK

Profesor Paweł Mielcarz jest konsultantem DCF Consulting Sp. z o.o. oraz pracownikiem naukowo – dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto.Ukończył program Global Colloquium on Participant - Centered Learning organizowany przez Harvard Business School.

Dr Bartłomiej Cegłowski

Bartłomiej Cegłowski jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i partnerem w firmie konsultingowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz związanych z budowaniem systemów controllingu i zarządzania wartością. Od blisko dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych.

Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. wydanego przez PWN podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. W dorobku posiada też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych między innymi w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

Dr Paweł Wnuczak

Dr Paweł Wnuczak jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego”. Jako konsultant przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznes plany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki „Controlling w instytucjach kultury”. Dr Paweł Wnuczak jest uczestnikiem konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.

https://www.linkedin.com/in/paweł-wnuczak-078627146/

Dr Marek Panfil

Doświadczony (w Polsce i Kanadzie) biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, a także doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.

- Autor / współautor wycen dla potrzeb kupna / sprzedaży, reorganizacji (np. zorganizowana część przedsiębiorstwa), sporów między udziałowcami, postępowania sądowego, zabezpieczenia kredyt, dla potrzeb wyceny personal goodwill.
- Manager w Ernst & Young (EY) Vancouver (Transaction Advisory Service, Valuation and Business Modeling)  w latach 2016-2018,
- Manager Internal Audit w KGHM International Ltd. w Vancouver z kopalniami w Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (w okresie 2014-2016),
- Marek Panfil zdał już pięć (z siedmiu) egzaminów z wyceny przedsiębiorstw Chartered Business Valuation (CBV) w Kanadzie: Level I (Introduction to Valuation), Level II (Intermediate Business Valuation), Level III (Advanced Business Valuation), Level IV (Special Topics in Valuation), Valuation for Financial reporting.
- Jest współautorem pierwszych zasad wyceny przedsiębiorstw (Nota Interpretacyjna nr 5) wydanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2011)
Sprawdzony wykładowca i autor wielu książek, dla którego pasją jest uczenie Studentów i dzielenie się bogatym doświadczeniem
- Obecnie adiunkt w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia tj.: Finanse, Analiza fundamentalna (w tym wycena przedsiębiorstw), Finanse i kontroling projektów, Entrepreneurial Finance and Venture Capital, Private Equity and Value Creation.   
- Marek Panfil uczył kurs EMBA Entrepreneurial Finance w SFU Beedie School of Business w Vancouver w Kanadzie (2017) oraz kurs Corporate Finance course w VanWest College w Vancouver (2018).  
- W latach 1997-2014 Marek Panfil pracował w SGH w Warszawie w Instytucie Zarządzania Wartością, gdzie uczył m.in. Wyceny przedsiębiorstwa, Private Equity, Źródeł finansowania przedsiębiorstwa.
- Marek Panfil uczestniczył w wielu programach szkoleniowych dla akademików np. Case Study Workshop w IESE Business School w Barcelonie (2010). W 2012 był visiting scholar w NYU Stern School of Business w Nowym Jorku.
- Od marca 2019r. Marek Panfil współorganizuje Business Valuation Academy w ALK. Celem tej inicjatywy jest promocja dobrych praktyk wyceny przedsiębiorstwa i integracja osób zainteresowanych wycenami.
- Autor siedmiu książek i 20 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstwa opublikowanych w języku polskim, angielskim i chińskim
Doświadczony w zarządzaniu studiami podyplomowymi z zakresu wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa
- Marek Panfil zainicjował i kierował Podyplomowymi Studiami Metody wyceny spółki kapitałowej (2005-2014).
- W latach 1999 – 2004 współorganizował Podyplomowe Studia SGH Zarządzanie wartością firmy


Kontakt:
Małgorzata Cybulska