Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
KIEROWNIK STUDIÓW 

Małgorzata Grabowska

malgrabo@kozminski.edu.pl

Wieloletni kierownik Zespołu Języka Niemieckiego w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka UW – Instytut Lingwistyki Stosowanej, studiowała także w Szwajcarii (Universität Bern). Licencjonowany egzaminator Austriackiego Dyplomu Językowego (Österreichisches Sprachdiplom).

Współautorka publikacji do nauki języka prawa: Grundwortschatz Recht, wydanej w wydawnictwie WSPiZ (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie – Akademia Leona Koźmińskiego). Współautorka publikacji: "Niemiecki. Na cudzych błędach nauczysz się najlepiej!" oraz „Niemiecki naprawdę dla ciebie” wydanych w 2015 roku w wydawnictwie POLTEXT.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za całokształt działalności dydaktycznej. Ogromne doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Wykładowca-pasjonat, dla którego najwyższą wartością jest satysfakcja i sukces studentów, dlatego otrzymuje od nich już od wielu lat najwyższe oceny.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po zakończeniu kierunku Wirtschaft auf Deutsch słuchacze będą posiadali szeroką wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w krajach niemieckiego obszaru językowego.
Będą znali słownictwo i zwroty z obszarów mikro- i makroekonomii, marketingu, zarządzania, finansów i prawa. Ogólna wiedza w obrębie tych dziedzin oraz poznane słownictwo fachowe pozwolą na przekazanie jej w języku niemieckim.
Słuchacze będą potrafili założyć firmę i ją zaprezentować; poznają jej strukturę, zasady funkcjonowania, formy zatrudniania.
Będą potrafili zidentyfikować i zrozumieć istotę podstawowych celów działań marketingowych oraz rozpoznać i zastosować w praktyce narzędzia marketingowe.
W zakresie finansów będą znali metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz  ocenią projekt inwestycyjny pod względem jego realizacji.
W zakresie prawa słuchacze posiądą umiejętność zapoznania się z tekstami zawierającymi specjalistyczne słownictwo z zakresu prawa cywilnego oraz poznają instytucje cywilnoprawne.
Z ekonomii będą znali podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki, teorię rynków, konsumenta i przedsiębiorstwa oraz podstawowe formy konkurencji.

Poprowadzą rozmowy telefoniczne, negocjacje i będą prawidłowo argumentować w dyskusji.
Posiądą wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia korespondencji handlowej; opracują życiorys, list motywacyjny i będą przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej.
Niektórzy słuchacze będą mieli również zdany egzamin certyfikacyjny Diplom Wirtschaftsdeutsch na poziomie C2, do którego przygotują się w trakcie trwania zajęć.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku biznesowym.

Celem zajęć jest także przygotowanie słuchaczy do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku gospodarczym oraz przygotowanie absolwentów germanistyki, lingwistyki stosowanej i nauczycielskich kolegiów językowych do nauczania Wirtschaftsdeutsch (i do ewentualnego uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego na poziomie C2).

ADRESACI STUDIÓW 

Osoby, które władają językiem niemieckim ogólnym w stopniu komunikatywnym, natomiast posiadają wykształcenie inne niż biznesowe a chcą zdobyć kwalifikacje zarówno językowe jak i merytoryczne w zakresie niemieckiego języka biznesu („Wirtschaftsdeutsch”).

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Irena Nałęcz-Moszczeńska
Ekspert  nauczania j. niemieckiego na wyższych poziomach (B2-C2), w szczególności j. biznesowego (opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych) i  w przygotowaniu kandydatów do egzaminów certyfikatowych z j. niemieckiego ÖSD.
Od 2001 kieruje Centrum Egzaminacyjnym ÖSD przy ALK. W 2013r. za zasługi w tych dziedzinach odznaczona przez Prezydenta Republiki Austrii orderem Oesterreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst (Austriacki Krzyż Zasługi za Naukę i Sztukę).  

Monika Sychowska-Piotrkowicz
magister Germanistyki na UW, stypendystka Pädagogische Hochschule Magdeburg, Universität Osnabrück, absolwentka Executive MBA w WSPiZ . Pracowała w Delegaturze Gospodarki Niemieckiej w Polsce, w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (szkolenia, praktyki w IHK w Niemczech), Klimed Klimatechnik und Medizintechnik GmbH, J.W. Ostendorf Sp. z o.o.
Od 2001 r. lektor języka niemieckiego w ALK. Licencjonowany egzaminator certyfikatów językowych ÖSD, nauczyciel online w ISJAD, współautorka podręcznika „Grundwortschatz Recht”, tłumacz.

Krzysztof Chmielewski
asystent Katedry Marketingu ALK. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim zarzadzanie marką (branding), międzynarodowy marketing i zagadnienia z pogranicza  marketingu i finansów. Pracował w niemieckiej firmie konsultingowej zeb/rolfes.schierenbeck.associates i w centrali Citibank Deutschland w dziale Marketing Research/ Market Intelligence.

Joanna Głowacka

Petra Pawłowski

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych zajęć oraz pisemnego egzaminu końcowego.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 

Uczestnicy studiów mają dodatkową możliwość zdania egzaminu certyfikatowego WD (Wirtschaftssprache Deutsch).

Kontakt: 
Magdalena Żuk

Doradca edukacyjny