Transport, Spedycja, Logistyka 

CEL STUDIÓW 

Studia podyplomowe TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA są studiami specjalistycznymi, które w swoich założeniach dają uczestnikom nowe umiejętności niezbędne na bardzo dynamicznym rynku pracy. Osiągnięcie założonych szczegółowych efektów kształcenia pozwoli na teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów z zakresu transportu, spedycji i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i projektów logistycznych oraz bezpieczeństwa w transporcie i zarządzania infrastrukturą logistyczną i nieruchomościami. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie prawideł i zasad rządzących transportem i logistyką umożliwi absolwentowi wzmocnienie pozycji na rynku pracy TSL bądź rozpoczęcie kariery zawodowej na stanowiskach menedżera lub specjalisty w zakresie logistyki w biznesie logistycznym, transportowym, spedycyjnym, w sektorze państwowym, prywatnym, pozarządowym oraz przy prowadzeniu własnej firmy np. transportowej czy spedycyjnej lub logistycznej.

Słuchacz podczas studiów pozyska wiedzę z następujących obszarów: zarządzania, logistyki, transportu, projektowania procesów logistycznych, zarządzania intermodalnymi łańcuchami dostaw, zarządzania projektami logistycznymi, podstaw prawa, controllingu i zdobędzie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. Słuchacz posiądzie nowoczesną wiedzę o logistyce w organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania działaniami logistycznymi.

Przekazana zostanie również wiedza z zakresu prawa w transporcie i logistyce, ze szczególnym uwzględnieniem polityki transportowej UE. Słuchacz będzie potrafił posługiwać się w praktyce najbardziej popularnymi, znanymi każdemu logistykowi pojęciami oraz narzędziami umożliwiającymi podejmowanie decyzji kształtujących prawidłowe funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w obszarach TSL.

Słuchacz w trakcie toku studiów pozna metody i narzędzia przygotowania do efektywnego zarządzania procesami, np. transportu, dystrybucji, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Będzie doskonalił umiejętności komunikacji i poznawał podstawy controllingu procesów logistycznych. Będzie poznawał zasady stosowania instrumentów zarządzania logistycznego w praktyce działań rynkowych. Ugruntuje także wiedzę i umiejętności z zakresu procesów logistycznych, transportu i spedycji, a w tym z zarządzania zasobami logistyki.

Tok studiów przewiduje także kształtowanie odpowiednich, etycznych postaw. Słuchacz tego kierunku jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw tak, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach, szczególnie w zakresie np. zrównoważonego rozwoju transportu.

Cel główny:

 • Nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności potrzebnych do zarządzania transportem, spedycją i logistyką w przedsiębiorstwie, ale również w ujęciu łańcucha dostaw, przyjmując za punkt wyjścia efektywne zarządzanie procesami logistycznymi przy optymalnym wykorzystaniu infrastruktury logistycznej

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy TSL
 • Wzmocnienie pozycji w ubieganiu się o podjęcie pracy na stanowiskach menedżerskich lub specjalistycznych w biznesie logistycznym i transportowym, przedsiębiorstwach sektora państwowego, prywatnego, pozarządowego, administracji państwowej
 • Wzmocnienie roli i postrzegania logistyki przez słuchaczy w obrębie własnych firm, instytucji i urzędów

ADRESACI STUDIÓW 

 • Średni szczebel kierowniczy w przedsiębiorstwach, instytucjach stosujących rozwiązania logistyczne
 • Pracownicy sektora TSL i pracownicy chcący nabyć nowe umiejętności z różnych sektorów gospodarki w zakresie zarządzania logistyką i jej obszarami zadaniowymi
 • Pracownicy sektora TSL chcący pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie logistyki w aspekcie menedżerskim, zarządczym i efektywnościowym
 • Osoby zainteresowane problematyką logistyczną i jej rolą w biznesie

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • prof. nadzw. dr hab. Sebastian Jarzębowski
 • dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński
 • dr Mirosław Antonowicz
 • dr Wojciech Piotrowicz
 • Tadeusz Senda
 • Dorota Raben

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

 • Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego, w skład którego wejdą pytania obejmujące 5 najważniejszych przedmiotów z toku studiów

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 43