Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

KIEROWNIK STUDIÓW 

Dr hab. Katarzyna Malinowska – Profesor ALK, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne, kontrakty w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialność odszkodowawczą oraz prawo prywatne międzynarodowe. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń, licznych staży i szkoleń międzynarodowych, w tym w zakresie prawa międzynarodowego porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu.

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą) na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytułem Space insurance. International legal aspects została opublikowana przez Kluwer Law International w 2017 roku. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po zakończeniu całego cyklu kształcenia podczas studiów absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji w podmiotach działających na rynku ubezpieczeń. Efektem kształcenia będzie pozyskanie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy przez osoby zajmujące się ryzykiem i ubezpieczeniami w przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu, a także w instytucjach rynku finansowego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów przygotowują słuchaczy do egzaminów na agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Ponadto słuchacze będą mieli unikalną możliwość networkingu podczas zajęć, a także organizowanych przez uczelnię wydarzeń towarzyszących.

CELE 

Celem ukończenia studiów jest podniesienie kwalifikacji i poszerzanie horyzontów w dziedzinie ubezpieczeń. Umożliwi to zarówno osiągnięcie celów w zakresie samorealizacji, jak i rozwoju zawodowego. Kierunek ten stanowi wyjście naprzeciw oczekiwań z jednej strony rynku pracy, a z drugiej osób aktywnych na rynku ubezpieczeń.

Studia pozwolą na:

  • Wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym w szczególności posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej identyfikacji i analizy ryzyka oraz zastosowania efektywnej metody zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności przez umiejętność budowy odpowiedniego programu ubezpieczeniowego
  • Nabycie specjalistycznych kompetencji w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na rynku usług finansowych, pozwalających na wykonywanie pracy w strukturach zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, bankach, prowadzenia działalności agencyjnej lub brokerskiej, a także działalności doradczej na rynku ubezpieczeń
  • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji risk managera jako wyodrębnionego stanowiska w strukturach dużych przedsiębiorstw o złożonej strukturze ryzyka, np. przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego, energetycznego itp.

ADRESACI STUDIÓW 

Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności:

  • Pracownicy zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz banków
  • Pracownicy firm brokerskich / współpracujących z rynkiem ubezpieczeniowym
  • Menedżerowie działów finansowych wyodrębnionych działów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
  • Pracownicy kancelarii odszkodowawczych

WYKŁADOWCY 

Dariusz Gołębiewski

Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń – Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM).
Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Autor szeregu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem.
Z Grupą PZU związany od 2004 roku. W latach 2009–2015 był odpowiedzialny za inżynierię ryzyka w PZU SA. Od 2015 roku – lider projektu Centrum badawczo-rozwojowe PZU LAB SA. W 2017 roku został powołany do Zarządu PZU LAB SA.

Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne, kontrakty w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialność odszkodowawczą oraz prawo prywatne międzynarodowe. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń, licznych staży i szkoleń międzynarodowych, w tym w zakresie prawa międzynarodowego porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu.

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą) na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytułem Space insurance. International legal aspects została opublikowana przez Kluwer Law International w 2017 roku. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Małgorzata Anna Surdek

Małgorzata Surdek jest adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz partnerem kierującym Zespołem Postępowań Spornych w CMS.

Reprezentuje klientów jako pełnomocnik w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym oraz przed sądami powszechnymi, szczególnie w sporach budowlanych, z zakresu zamówień publicznych, ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia i innych umów handlowych. Jest również arbitrem w postępowaniach administrowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje arbitrażowe oraz w arbitrażach ad hoc. Od lipca 2018 roku jest członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Jest również członkiem (Fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie, Komisji Arbitrażowej przy Polskim Komitecie Narodowym ICC, Komisji Arbitrażowej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz organizacji Arbitral Women.

Renomowane międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych, Legal 500, Chambers oraz Acritas rekomendują ją w dziedzinie postępowań spornych i ubezpieczeń.

Dariusz Baranowski

Kpt. mgr inż. Dariusz Baranowski pełni służbę w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów Katedry Podstaw Procesów Spalania Wybuchu i Gaszenia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów "Metodyka Badań Przyczyn Pożarów” oraz „Pożary środków transportu”. Po pozytywnie zakończonym postępowaniu weryfikacyjnym został członkiem International Assocation of Arson Investigators z siedzibą w Maryland (USA) i tym samym został jedynym polskim członkiem tego stowarzyszenia. Był wykonawcą projektu rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącego procesu prowadzenia dochodzeń popożarowych w Polsce. W 2014 roku ukończył na Uniwerystecie w Edynburgu (Wielka Brytania) kurs "Fire Science & Fire Investigation" potwierdzony certyfikatem IFE.
Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w zakresie ustalania przyczyn pożarów statków powietrznych. Współpracuje z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich. Ekspert Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w zakresie ustalania przyczyn powstawania pożarów pojazdów militarnych. W kwietniu 2016 roku przedstawiał organizację dochodzeń popożarowych w Polsce podczas Międzynarodowej Konferencji  Global Leaders in Fire Investigation ITC Orlando 2016 na Florydzie. W lipcu 2017 roku brał udział w spotkaniu międzynarodowego zespołu ds. badania przyczyn pożaru wieżowca w Londynie (UK-AFI). Jest również biegłym sądowym z zakresu pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Piotr Manikowski

Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny szeroko pojętych ubezpieczeń opublikowanych w renomowanych czasopismach w kraju i zagranicą (w tym z listy JCR). Brał udział i występował jako prelegent w wielu konferencjach w kraju i zagranicą. Jego badania koncentrują się głównie na ubezpieczeniach satelitarnych i cyklach underwritingowych.
Jest członkiem International  Academy  of  Financial  Consumers (IAFICO), International Insurance Society (IIS), Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA) - w tej organizacji w latach 2014-2017 zasiadał w Board of Governors, a od 2018 został wybrany do Executive Committee, w którym sprawuje funkcję Sekretarza. Dzięki jego staraniom doroczna konferencja APRIA odbyła się w roku 2017 w Poznaniu. Jest także członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu jednego z krajowych zakładów ubezpieczeń. Zasiada w kilku radach redakcyjnych oraz był gościnnym redaktorem numerów specjalnych czasopism (o ryzyku i ubezpieczeniach).

Tomasz Huś

Absolwent Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej – specjalizacja robotyka. Publicysta i promotor gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach i sztucznej inteligencji.
Z Grupą PZU związany jest od 2016 roku. Od początku zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Biznesu Korporacyjnego PZU SA, nadzorując portfel projektów rozwojowych. Od lipca 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PZU LAB SA.
Doświadczenie zawodowe zdobył, pracując jako konsultant strategiczny w branży finansowej i przemyśle. Był również Dyrektorem Zarządzającym w branży e-commerce, gdzie odpowiadał za rozwój nowych linii biznesowych oraz start-upów.

Łukasz Jania

Prezes Zarządu Fleet Mobility, Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Absolwent Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Od 2006 roku stworzył i zarządzał flotą samochodową w firmie LG. W późniejszym okresie poszerzał swoje doświadczenia zawodowe z zakresu zarządzania flotą w przedsiębiorstwie HPI Poland, zajmując stanowisko Key Account Fleet Managera. Przez kilka lat zarządzał międzynarodową flotą samochodową w grupie Kofola w takich krajach jak Polska, Czechy, Słowacja. Był odpowiedzialny za rozwój strategii flotowej na tych trzech rynkach. Od 2012 r tworzył Fleet Partners firmę zarządzającymi flotami samochodowymi. Od 2018 roku tworzy kolejny projekt zarządzania mobilnością pracowników poprzez firmę Fleet Mobility. Odpowiada za strategię firmy oraz doradztwo dla kluczowych klientów w zakresie zarządzania flotami. W listopadzie 2011 roku otrzymał statuetkę Fleet Leader za: efektywne zarządzanie flotą samochodową na obszarze trzech pastw: Polski, Czech i Słowacji, oraz wdrożenie systemów monitoringu w trzech środowiskach prawnych i podatkowych. Trener z zakresu zarządzania flotami współpracującymi z importerami pojazdów w Polsce. Od 2017 roku Senior Consultant w szwajcarskiej firmie Fleetcompetence group , realizując projekty zarzadzania flotami dla międzynarodowych korporacji na rynku polskim, czeskim oraz słowackim. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania flotami samochodów służbowych w przedsiębiorstwach.

Robert Kuczkowski

Koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka PZU LAB SA. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej, specjalizacja: "Bezpieczeństwo procesowe". Abiturient studiów podyplomowych: studia podyplomowe „Badanie przyczyn pożarów”, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,  „Ratownictwo chemiczne - identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń” prowadzonych na Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka  w środowisku pracy” prowadzonych przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Od 2013r w PZU  zajmujący  się oceną ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych obiektach. Od 3 lat zajmujący się wdrażanie szeregu innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest zmiana sposobu postrzegania polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Michał Żelaśkiewicz

Od ponad 20 lat w branży ubezpieczeniowej specjalizuje się w ubezpieczeniach i reasekuracji ryzyk majątkowych oraz aspektach zarządzania ryzykiem. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Straży Pożarnej w Warszawie. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych szkoleń, wykładów
i konferencji z zakresu technicznej oceny ryzyka, underwriting’u oraz prewencji przed szkodami.
Od 2010 zatrudniony w Polskim Towarzystwie Reasekuracji SA na stanowisku Menedżera Produktu ryzyk majątkowych i inżynieryjnych. Wcześniej pracował w polskich i zagranicznych firmach ubezpieczeniowych (STU Hestia Insurance, PZU SA, AIG Polska, Sampo TU SA oraz Nordea TU SA.) na stanowiskach kierowniczych oraz jako underwriter.
Oferuje ochronę reasekuracyjną w zakresie ryzyk majątkowych dla klientów z krajów środkowej i wschodniej Europy (w tym CIS). Od początku kariery zajmował się obsługą i oceną ryzyka dla firm komercyjnych i przemysłowych, z uwzględnieniem technicznych elementów ekspozycji ryzyka, umożliwiające ograniczenie wystąpienia szkody lub jej rozmiaru. Brał udział w negocjacjach warunków reasekuracji i ubezpieczenia, dla firm o strategicznym charakterze dla polskiej gospodarki. Był współtwórcą wytycznych dotyczących akceptacji i wyceny ryzyka oraz ogólnych warunków ubezpieczenia. Prowadził krajowe i zagraniczne szkolenia
(m.in. : Kazachstan, Ukraina, Albania, Kosowo) na temat oceny ryzyka ubezpieczeń majątkowych, prewencji oraz analizy szkód. Był prelegentem na krajowych
i międzynarodowych konferencjach ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i klimatycznych (m.in. : Szwajcaria, Macedonia, Rosja, Serbia).
W 2016 otrzymał nagrodę Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) „za zasługuj dla ubezpieczeń”. Jest członkiem Komisji Ubezpieczeń Majątkowych przy PIU.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów w formie egzaminów cząstkowych (trzy egzaminy w trakcie trwania studiów w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz napisanie pracy końcowej.

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

  • +48 (22) 519 23 43