Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców 

O STUDIACH 

Szanowni Państwo, Kandydaci na Studia Podyplomowe Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców


Niniejsze Studia odpowiadają na zapotrzebowanie dzisiejszego, niezwykle trudnego rynku, na którym upadłość przedsiębiorców jest niestety zjawiskiem powszechnym. Rozwiązania prawne w tym przedmiocie zmieniają się dosyć często. Najnowszym jest uchwalenie ustawy regulującej restrukturyzację przedsiębiorców. Studia pozwolą na poznanie tych wszystkich regulacji, aby Słuchacz nabrał umiejętności niezbędnych do pełnienia różnych funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Studia obejmują również ekonomiczne aspekty restrukturyzacji i upadłości. Wszystkie te elementy tworzą kompleksową całość prawno-ekonomiczną w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem ich celów, w tym w szczególności zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.


Podczas Studiów duży nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców, czyli na sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych, poczynając od wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, a kończąc na wniosku w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pozwie opartym na art. 299 k.s.h. W związku z tym zajęcia będą prowadzone nie tylko w formie wykładów, ale również w formie ćwiczeń, podczas których Słuchacze poznają praktyczne aspekty postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

KIEROWNIK STUDIÓW 

Dr hab. prof. ALK Tomasz Szanciło, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VII Gospodarczy
tszancilo@kozminski.edu.pl

Absolwent dwóch Wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku: Wydziału Prawa i Wydziału Ekonomicznego. Doktor habilitowany nauk prawnych, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji prawniczych, w tym monografii „Formy prowadzenia działalności w Polsce przez podmioty zagraniczne” i „Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych” oraz komentarza do ustawy – Prawo przewozowe.

Wieloletni nauczyciel akademicki oraz wykładowca prawa cywilnego, prawa gospodarczego i postępowania cywilnego w uczelni wyższej, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Od kilkunastu lat orzeka w sprawach gospodarczych, jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, aktualnie jest delegowany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VI Cywilny, gdzie orzeka.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

  • nabycie i podniesienie kwalifikacji w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz procesowego,
  • nabycie kompetencji w celu szybkiego i efektywnego przeprowadzenia postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem ich celów,
  • nabycie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem w upadłości i/lub podlegającym restrukturyzacji,
  • nabycie umiejętności sporządzania różnego rodzaju pism procesowych związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialności członków zarządu,
  • uzyskanie wiedzy pozwalającej przystąpić do państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

CEL STUDIÓW 

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy ze szczegółowymi problemami postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, aby mogli oni wykorzystywać wiedzę w praktyce, łatwiej i świadomiej podejmować decyzje związane z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Studia pozwolą również poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie osobom mającym uprawnienia radcy prawnego/adwokata lub ubiegającym się o takie uprawnienia oraz posiadającym dotychczas licencję syndyka i wykonującym w postępowaniach upadłościowych funkcję nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka. Pozwolą również przygotować się Słuchaczom do państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

ADRESACI STUDIÓW 

  • prawnicy, w szczególności radcowie prawni i adwokaci oraz aplikanci,
  • syndycy,
  • osoby ubiegające się o uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

SSR Cezary Zalewski

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Zastępca Przewodniczącego Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych (największego tego rodzaju wydziału w Polsce). Prowadził postępowania upadłościowe w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych, pełniąc funkcję sędziego-komisarza i sędziego referenta. Był pomysłodawcą prawa restrukturyzacyjnego i współautorem projektu ustawy – od kwietnia 2012 r. członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego.

Jest autorem wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, w tym książki „Upadłość konsumencka. Wzory pism i orzeczeń z komentarzami” Warszawa 2015. Wieloletni wykładowca szkoleń organizowanych przez m.in. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H. Beck, Krajową Izbę Syndyków i Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

syndyk Paweł Głodek

Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praktyk prawa upadłościowego oraz pasjonat i specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw. Syndyk posługujący się licencją Ministra Sprawiedliwości nr 657 sprawujący funkcję przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych, a nadto biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie zarządzania, organizacji, analizy i wyceny przedsiębiorstw, sporządzający analizy i opinie na zlecenie sądów, organów postępowania upadłościowego oraz podmiotów prywatnych jako niezależny ekspert.

Uczestnik szkoleń zawodowych i studiów uzupełniających, m.in. studiów podyplomowych pt. Metody wyceny spółki oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Autor prac nt. „Szacowanie wartości Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. w upadłości układowej" i „Sytuacja prawno-podatkowa syndyka masy upadłości”.

Anna Maria Pukszto

Prezes Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce (SPR) – organizacji zrzeszającej praktyków restrukturyzacji, w tym m.in. prawników zajmujących się prawem upadłościowym, doradców, inwestorów oraz przedstawicieli banków, i zajmującej się promowaniem dobrych praktyk restrukturyzacyjnych w Polsce. Od wielu lat jest uznanym i polecanym ekspertem w zakresie restrukturyzacji i upadłości, w tym upadłości transgranicznych oraz transakcji sprzedaży aktywów i długów niewypłacalnych przedsiębiorstw. Stoi na czele Praktyki ds. Restrukturyzacji, Niewypłacalności i Upadłości w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Jest również członkiem Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu. Z ramienia SPR uczestniczyła w konsultacjach prowadzonych przez Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. W maju 2015 r. została powołana przez Ministra Gospodarki w skład Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego.

Ponadto jako ekspert w zakresie spraw upadłościowych była konsultantem Banku Światowego w projekcie dotyczącym oceny ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz instrumentów ochrony praw wierzycieli w polskim prawie. Jest również autorem i współautorem licznych publikacji, w tym raportów wydanych przez Parlament Europejski dotyczących propozycji harmonizacji prawa upadłościowego na poziomie wspólnotowym.

Jest wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Przedsiębiorców Lewiatan, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, organizacji ArbitralWomen oraz INSOL Europe (europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego praktyków prawa upadłościowego). Od 2002 r. Jest radcą prawnym.

Dr Lech Giliciński

Jest radcą prawnym i partnerem w warszawskim biurze K&L Gates kierującym praktyką Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji. Specjalizuje się w dziedzinie restrukturyzacji, prawa upadłościowego i naprawczego oraz bankowości i finansów. Doradza także funduszom private equity. Pełnił funkcję doradcy Ministerstwa Sprawiedliwości i EBOiR w procesie wprowadzania w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r.

Jest partnerem krajowym Banku Światowego w Polsce w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Swoje bogate doświadczenie zdobywał również w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych. Międzynarodowe instytucje badające rynek usług prawniczych od wielu lat polecają Lecha Gilicińskiego jako wiodącego specjalistę w dziedzinie restrukturyzacji oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

W ostatnim czasie był rekomendowany przez takie rankingi jak ranking kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”, Chambers Global, Chambers Europe, International Financial Law Review 1000, The Expert Guide to the World's Leading Insolvency & Restructuring Lawyers. Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji oraz organizacji Insol Europe, Insol International, Oxbridge Society of Poland.

Jest autorem wielu publikacji dotyczących restrukturyzacji oraz prawa upadłościowego i naprawczego, m.in. rozdziału Cross Border Insolvency – Poland, dotyczącego problematyki upadłości i restrukturyzacji transgranicznych w Polsce, Insol International, Cross-Border Insolvency II - A Guide to Recognition and Enforcement, 2012 oraz rozdziału dotyczącego polskich aspektów wdrożenia prawa unijnego w zakresie transgranicznych upadłości banków i towarzystw ubezpieczeniowych dla EU Banking and Insurance Insolvency - Oxford University Press, 2006.

Kazimierz Jeleński

LLM (radca prawny, uprawnienia adwokackie w NY, USA, LLM Northwestern University), w swojej praktyce koncentruje się na obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności w projektach restrukturyzacyjnych, fuzjach i przejęciach oraz doradztwie prawnym w zakresie organizacji i finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dotyczących wydobycia ropy i gazu oraz inwestycji w sektorze paliwowym. Doradza krajowym i międzynarodowym klientom w zakresie fuzji i przejęć, transakcji typu joint venture oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i ich zadłużenia. Rankingi Chambers Europe i Chambers Global za lata 2009-2014 wymieniają Kazimierza Jeleńskiego jako Key Individual w kategorii Bankowość i Finanse. W latach 2010-2011 Chambers Europe rekomendował go także jako Key Individual w dziedzinie Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Katarzyna Dąbrowska

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (tytuł magistra uzyskała w 1985 r.), tytuł MBA zdobyła na studiach podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Uniwersytetem Minnesota (2004). Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w bankach: Citibank (Poland) S.A., BPH S.A., BHW S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.

Od 1991 r. pracuje w różnych obszarach zarządzania ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw, w szczególności, zajmując się restrukturyzacją i windykacją przedsiębiorstw z różnych branż. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Pionu Ryzyka Kredytowego Bankowości Podmiotów Gospodarczych w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Jest członkiem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji. Prowadzi wykłady w ramach szkoleń wewnętrznych w instytucjach, w których pracuje oraz na zlecenie firmy CEETA (Central and Eastern Europe Training Advisory).

Katarzyna Joanna Uszak

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa upadłościowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prowadzi działalność w ramach własnej kancelarii; od 2003 r. doradca restrukturyzacyjny (nr licencji Ministra Sprawiedliwości nr 156), syndyk i nadzorca w przeszło 80 postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (w tym postępowaniach konsumenckich), współpracująca głównie z Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ale również z innymi sądami na terenie kraju; uczestniczka wielu szkoleń zawodowych oraz konferencji; wykładowca z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego w ramach szkoleń dla aplikantów Izby Notarialnej w Warszawie.

WARUNKI UKOŃCZENIA 

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie wymaganych w toku studiów prac pisemnych oraz zdanie egzaminu końcowego, który będzie składał się z pytań testowych i otwartych, w tym kazusu.

Kontakt: 
Agnieszka Marciniuk

Starszy doradca edukacyjny