Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z 

     AKADEMIĄ BIZNESU MDDP 

 

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, jak również dostarczenie praktycznej wiedzy w powyższym zakresie. W trakcie studiów omówione zostaną również inne zagadnienia istotne z punktu widzenia funkcji pełnionych przez pracowników administracji publicznej, takie jak zamówienia publiczne, dotacje unijne, system podatkowy, kontrola i audyt oraz dyscyplina w finansach publicznych. Całość studiów charakteryzuje ich praktyczne ujęcie, które opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym ekspertów – praktyków, których dedykujemy do realizacji poszczególnych zajęć.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Proponowane przez nas studia umożliwiają głównym księgowym, skarbnikom urzędów miast i gmin oraz innym pracownikom działów finansowo–księgowych, uzupełnienie uprawnień do zajmowanych stanowisk. Dużą korzyścią dla uczestników jest praktyczny charakter studiów, zajęcia w znacznym procencie realizowane są w sposób warsztatowy. Omawiane zagadnienia popierane są praktycznymi przykładami, które później nierzadko są wykorzystywane i wdrażane przez uczestników w jednostkach, w których są zatrudnieni. Wszyscy wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia są praktykami, poprzez co przekazywana przez nich wiedza nie jest jedynie wiedzą akademicką, ale również dużym bagażem doświadczeń zgromadzonych w ciągu ich wieloletniej pracy. 

ADRESACI STUDIÓW 

Studia skierowane są do pracowników działów finansowo–księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej.

WYKŁADOWCY 

 • Barbara Bakalarska
 • Jarosław Ciesielski
 • Elżbieta Garczarek
 • dr Artur Bartoszewicz
 • Marta Maliszewska
 • Mariusz Szczubiał
 • Iwona Sługocka
 • Urszula Lisiecka

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

 • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów.
 • Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
 • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną oraz projektem grupowym z wybranych przedmiotów.
 • Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny