Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 • Zajęcia integracyjne
 • Podstawy rachunkowości


Rachunkowość finansowa

 • Istota, zakres, funkcje oraz  nadrzędne zasady rachunkowości. Krajowe i międzynarodowe źródła regulacji rachunkowości
 • Definiowanie, klasyfikacja i wycena w rachunkowości: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych; inwestycji długo- i krótkoterminowych; rzeczowego majątku obrotowego; rozrachunków; kapitałów własnych, rezerw i zobowiązań
 • Ustalanie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną i porównawczą
 • Laboratorium z rachunkowości w module "SAP/BusinessOne"  

Sprawozdawczość finansowa

 • Podstawowe założenia koncepcyjne sprawozdania finansowego 
 • Budowa, konstrukcja i zawartość merytoryczna sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania

 Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej

 • Rachunek kosztów kalkulacyjnych: istota, zakres i klasyfikacja kosztów; podstawowe modele rachunku kosztów, rodzaje i metody kalkulacji
 • Rachunkowość zarządcza (elementy): podstawowe kategorie z zakresu rachunkowości zarządczej; krótkookresowa optymalizacja decyzji, analiza wrażliwości.

Prawo cywilne i handlowe

 • Podstawowe instytucje i zasady prawa cywilnego i handlowego, problematyka zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym
 • Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek prawa handlowego

Prawo pracy (elementy)

 • Wybrane instytucje prawa pracy jako narzędzia elastycznej polityki kadrowej
 • Formy zatrudniania pracowników; prawne aspekty zarządzania czasem pracy

Zarządzanie finansami

 • Elementy matematyki finansowej
 • Istota, zakres finansów przedsiębiorstwa, cele finansowe firmy, podstawowe zasady społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Decyzje finansowe i inwestycyjne; ryzyko operacyjne i finansowe w działalności przedsiębiorstwa; decyzje krótkoterminowe; zarządzanie: należnościami, zapasami, inwestycjami krótkoterminowymi, zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Analiza finansowa

 • Istota, zakres analizy finansowej
 • Analiza finansowa: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych

Podatki w rachunkowości

 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
 • Podatek od towarów i usług VAT


Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198 *
(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczenia  i warsztaty.

Wykłady obejmują:

 • rachunkowość finansową i sprawozdawczość, 
 • rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej,
 • prawo gospodarcze, cywilne i administracyjne, 
 • system podatkowy.

Ćwiczenia obejmują:

 • rachunkowość finansową i sprawozdawczość,
 • rachunek kosztów.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

 • soboty - 8.45-17.30
 • niedziele - 8.45-15.45

Kontakt: 
Agnieszka Pastuszka

Doradca edukacyjny