Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Irena Kondratowicz - Garbarska

ikondra@kozminski.edu.pl

Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Jej  zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień  harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w zakresie dostosowania polskiego prawa bilansowego do MSR/MSSF.

Autorka wielu prac z obszaru rachunkowości, m.in. książki pt. „Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania” (PWE, Warszawa 2013; książka uzyskała nagrodę główną  IX Targów Wydawnictwa Ekonomicznych za najlepszą publikację  w kategorii Rachunkowość i Księgowość), a także współautorem książek: „Finanse Przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Rachunkowość zarządcza” (WAiP Warszawa 2009).

Wykłada zagadnienia z zakresu podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych i MBA. Przeprowadziła wiele szkoleń z rachunkowości współpracując m.in. z  takimi firmami jak: Fundacja Rozwoju Rachunkowości, NIK, UNFE, Agencja Rozwoju Przemysłu.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Podyplomowe  Studia „Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa” umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu: metodyki stosowanej w praktyce rachunkowości,  zasad rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstwa jak też funkcjonowania organów władzy spółek kapitałowych prawa handlowego.
Po ukończeniu tych studiów słuchacz jest przygotowany do pracy w pionach finansowo-księgowych a także zdobywa praktyczne umiejętności związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

CEL STUDIÓW 

Celem podyplomowych studiów  „Rachunkowości i Finansów  Przedsiębiorstwa” jest przekazanie aktualnej wiedzy z obszaru:

 • metodyki stosowanej w praktyce rachunkowości,  interpretacji autonomiczności prawa bilansowego i podatkowego, funkcji i zadań rachunkowości, czytania informacji dostarczanych przez system rachunkowości,
 • opracowania zasad rachunku kosztów dla jednostki gospodarczej, ich grupowania, alokacji oraz kontroli kosztów;
 • podstawowych kategorii finansowych dotyczących finansów przedsiębiorstwa;
 • funkcjonowania organów władzy spółek kapitałowych prawa handlowego oraz odpowiedzialności osób wchodzących w skład tych organów,
 • prawa pracy jako jednego z narzędzi polityki kadrowej i kształtowania kosztów przedsiębiorstwa, w tym optymalizacji wielkości i struktury zatrudniania pracowników oraz prawnych aspektów zarządzania czasem pracy.

Zajęcia obejmują dwa semestry i prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i praktyków gospodarczych.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia adresowane są do kadry kierowniczej, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych oraz innych osób pragnących zdobyć niezbędną i aktualną wiedzę z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • Mec Agnieszka Bodzan
 • Dr Magda Koczuba-Sobieraj
 • Dr Irena Kondratowicz-Garbarska
 • Biegły rewident Dorota Sowińska-Kobelak
 • Mec Grzegorz Orłowski
 • Dr Sławomir Wymysłowski

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

W trakcie studiów słuchacz ma obowiązek zdać egzaminy z: prawa gospodarczego, rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej, rachunku kosztów i elementów rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami.

Kontakt: 
Agnieszka Pastuszka

Doradca edukacyjny