Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

KIEROWNIK STUDIÓW 

Dr hab. Katarzyna Malinowska – Profesor ALK, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne, kontrakty w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialność odszkodowawczą oraz prawo prywatne międzynarodowe. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń, licznych staży i szkoleń międzynarodowych, w tym w zakresie prawa międzynarodowego porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu.

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą) na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytułem Space insurance. International legal aspects została opublikowana przez Kluwer Law International w 2017 roku. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po zakończeniu całego cyklu kształcenia podczas studiów absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich w podmiotach działających w sektorze kosmicznym w Polsce i za granicą. Podstawową korzyścią będzie nabycie szerokiej wiedzy o wszystkich podstawowych aspektach zakładania, zarządzania i pozyskiwania finansowania dla podmiotów, których celem jest uczestniczenie w szeroko pojętej eksploracji przestrzeni kosmicznej, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i projektami w tymi zakresie. Efektem kształcenia będzie pozyskanie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy przez osoby zajmujące się przedsięwzięciami kosmicznymi w różnego rodzaju przedsiębiorstwach (średnich i dużych), a także w instytucjach publicznych zajmujących się polityką kosmiczną i zarządzaniem działalnością człowieka w przestrzeni kosmicznej.
Ponadto słuchacze będą mieli unikalną możliwość networkingu podczas zajęć, a także udziału w organizowanych przez uczelnię wydarzeniach towarzyszących.

CELE 

Celem ukończenia studiów jest podniesienie kwalifikacji i poszerzenie horyzontów w dziedzinie eksploracji przestrzeni kosmicznej i podejmowania przedsięwzięć kosmicznych. Umożliwi to zarówno osiągnięcie celów w zakresie samorealizacji, jak i rozwoju zawodowego. Kierunek ten stanowi wyjście naprzeciw oczekiwań z jednej strony rynku pracy, a z drugiej osób aktywnych w sektorze kosmicznym.

Studia pozwolą na:

 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na założenie i zarządzanie przedsiębiorstwem działającym w sektorze kosmicznym i nawiązującym relacje z polskimi i zagranicznymi partnerami
 • Wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania projektami kosmicznymi, w tym w szczególności specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej identyfikacji i analizy ryzyk, wymogów technicznych, ekonomicznych i prawnych
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu ryzyka i zarządzania ryzykiem w sektorze kosmicznym, co pozwoli na przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji risk manager jako wyodrębnionego stanowiska w strukturach przedsiębiorstw działających w sektorze kosmicznym
 • Nabycie specjalistycznych kompetencji w zakresie pozyskiwania finansowania przedsięwzięć kosmicznych, w tym w szczególności zdobycie niezbędnych informacji na temat instrumentów wsparcia B+R+I (badań, rozwoju i innowacji), przez publiczne podmioty w Polsce oraz programy Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiego Obserwatorium Południowego, jak i EUMETSAT, a także mechanizmów działania prywatnych funduszy oraz partnerstwa publiczno- prywatnego

ADRESACI STUDIÓW 

Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności:

 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw sektora kosmicznego
 • Pracownicy instytucji publicznych, w tym krajowych agencji kosmicznych w UE
 • Menedżerowie działów finansowych, kontrolerzy jakości, kadra wyodrębnionych działów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach działających w sektorze kosmicznym
 • Inwestorzy rozpoczynający działalność w sektorze kosmicznym, założyciele start-upów

WYKŁADOWCY 

 • Katarzyna Malinowska
 • Aleksandra Bukała
 • Andrzej Kuśmierz
 • Kinga Gruszecka
 • Dariusz Gołębiewski
 • Bartosz Malinowski
 • Paweł Pacek
 • Miquel Pastor
 • Małgorzata Polkowska
 • Michał Szwajewski
 • Alicja Szwajewska
 • Damian Szczerbaty
 • Jacek Tomkiewicz
 • Jakub Ryzenko
 • Kaja Przystupa Rządca
 • Maciej Rządca
 • Piotr Świerczyński
 • Andrzej Jakubiec
 • Hanna Tylutka
 • Łukasz Wilczyński
 • Wykładowcy ESA (Nordwijk)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów w formie egzaminów cząstkowych (3 egzaminy w trakcie trwania studiów w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz napisanie pracy końcowej.

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 43