Prawo nowoczesnych technologii 

PROGRAM 

Zajęcia integracyjne

Prowadzący: Edyta Adamowicz – Sikora

Zajęcia integracyjne mają na celu wzajemne poznanie się słuchaczy studiów oraz omówienie programu studiów i zasad studiowania.

Podstawy IT dla prawników

Prowadzący: Ewa Fijołek

Celem wykładu jest wprowadzenie do wybranych aspektów IT. Słuchacze poznają podstawowe zasady metodyk projektowych, które są wykorzystywane we wdrożeniach oraz metody wytwarzania oprogramowania z szczególnym naciskiem na metodyki zwinne (Agile). Zajęcia pozwolą na poznanie głównych założeń procesu wytwórczo-wdrożeniowego oraz istotnych z punktu widzenia przygotowywania umów, ryzyk w nim występujących.

Aktualne problemy prawa IT

Prowadzący: r.pr. Marcin Maruta, wspólnik Maruta Wachta, Tomasz Grzegory, Head of Legal – Eastern Europe w Google

W ramach wykładu poznają Państwo aktualne, interesujące, nowatorskie i zazwyczaj kontrowersyjne zagadnienia prawa IT (np. problemy prawne sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa IT, kryptowaluty, nowych tendencji w zakresie obrotu oprogramowaniem).

Prawo Własności Intelektualnej w IT

Prowadzący: r. pr. Roman Bieda, r. pr. dr Damian Flisak, r.pr. dr Zbigniew Okoń

W ramach wykładu szeroko omówione zostaną wybrane zagadnienia prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa sui generis do baz danych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie ochronie programów komputerowych (zakres praw autorskich, tzw. legalny użytkownik, ochrona GUI, dokumentacji programu komputerowego, reverse engineering) oraz baz danych. Poznają Państwo praktyczne aspekty sporządzania umów autorskoprawnych, umów dotyczących baz danych, SaaS, wykorzystania oprogramowania open – source, ochrony utworów pracowniczych, zamieszczanie odnośników do chronionych utworów. Zajmiemy się również problematyką ochrony patentowej programów komputerowych, jak również dochodzenia roszczeń. Wykład prowadzony jest w oparciu o analizę bogatego orzecznictwa ETS oraz orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych.

W ramach tego przedmiotu przewidujemy zarówno wykłady, jak również szereg praktycznych warsztatów (ćwiczeń) na których będą Państwo opracowywać projekty postanowień (klauzul) umów oraz rozwiązywać praktyczne studia przypadków.
Przewidujemy następujące warsztaty (ćwiczenia):

 • sporządzenie i weryfikacja umów autorskoprawnych (8h) - prowadzi dr Z. Okoń,
 • dochodzenie roszczeń w prawie własności intelektualnej (8h) – prowadzi dr D. Flisak,
 • analiza studia przypadków (8h) - prowadzi r. pr. R. Bieda.
Ochrona danych osobowych w projektach IT

Prowadzący: dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji
adwokat Sławomir Kowalski, Maruta Wachta

Wykład podzielony zostanie na trzy części. Pierwsza z nich, poświęcona będzie wprowadzeniu w problematykę unijnej reformy ochrony danych osobowych. Obok ogólnych założeń przyświecających ustawodawcy unijnemu przy przyjęciu RODO, słuchacze zapoznani zostaną z jego fundamentami jak: neutralność technologiczna, rozliczalność oraz przesunięcie etapu oceny zgodności projektowanych rozwiązań na etap ich projektowania. W dalszej kolejności słuchaczom przedstawione zostaną ogólne zasady ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zasady rozliczalności, legalności oraz minimalizmu przetwarzania danych. Ostatnia częścią wykładu będzie wskazanie możliwego schematu działania w organizacji, zmierzającego do jej dostosowania względem nowych wymogów przewidzianych w RODO.

W ramach przedmiotu realizowane będą praktyczne warsztaty (ćwiczenia) dotyczące wdrożenia RODO w organizacji (metodyki prac).

Umowy na wdrożenie systemu informatycznego

Prowadzący: r. pr. Roman Bieda

Wykład pozwoli na poznanie praktycznych zasad sporządzania umów na wdrożenie systemu informatycznego. Uczestnicząc w poznają typowe postanowienia tego rodzaju umów (np. zasady zarządzania personelem, podwykonawcami, zarządzania projektem – KP/KS, rozliczania wynagrodzenia, odbiorów, odpowiedzialności).

Oprócz zasad sporządzania umów dla projektów realizowanych w tradycyjnym modelu „wodospadowym” (waterfall), zmierzą się Państwo również z praktycznymi problemami i specyfikę tworzenia kontraktów dla projektów realizowanych w metodach AGILE.

W ramach tego przedmiotu przewidujemy zarówno wykłady, jak również następujące praktyczne warsztaty (ćwiczenia):

 • sporządzenie i weryfikacja postanowień umów na wdrożenie systemu informatycznego,
 • analiza studiów przypadków (case study) dotyczących wdrożeń systemów informatycznych.

Studia przypadków (case study) przygotowane zostały w oparciu o bogatą praktykę zawodową prowadzącego szkolenie oraz orzecznictwo sądowe. Rozwiązania poszczególnych studiów przypadków zostaną zwizualizowane w postaci „mapy myśli” (mind map). Dzięki otrzymanym „mapą myśli” uczestnicy będą mogli w przyszłości w łatwy sposób przypomnieć sobie omawiane kazus i proponowane rozwiązania.


Projektowanie i wdrażanie usług IT – wprowadzenie

Prowadzący: Piotr Rutkowski

Podczas wykładu słuchacze zdobędą wiedzę, o nowoczesnym narzędziu biznesowym, jakim jest outsourcing oraz zasadach jego kontraktowania. Opowiemy o jego zaletach, ale również i ryzykach mogących wynikać ze stosowania tego modelu współpracy z dostawcą. Przedstawimy, jak w praktyce realizować projekty outsourcingowe. Wspólnie ze słuchaczami przejdziemy przez proces budowy optymalnego modelu SLA oraz tworzenia katalogu usług, które powinny być podstawą umowy outsourcingowej. Podczas wykładu pokażemy wiele przykładów elementów i mechanizmów umów outsourcingowych.

Prawne aspekty outsourcingu IT

prowadzący: radca prawny Maciej Zackiewicz, Maruta Wachta

Zajęcia pozwolą na poznanie praktycznych reguł sporządzania umów outsourcingowych (umowy na outsourcing aplikacji: utrzymanie, serwis oprogramowania), z perspektywy prawnej i biznesowej.

Uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi problemami związanymi z regulacją umowną outsourcingu aplikacji, w tym z obszaru SLA [Service Level Agreement], wraz ze wskazaniem najczęstszych praktycznych błędów i pułapek, jak również omówieniem dobrych standardów rynkowych.

W ramach tego przedmiotu przewidujemy zarówno wykłady, jak również następujące praktyczne warsztaty (ćwiczenia):

 • sporządzanie i weryfikacja postanowień umów na utrzymanie/serwis systemu informatycznego,
 • weryfikacja dedykowanego załącznika do umowy utrzymania/serwisu systemu informatycznego obejmującego parametry SLA oraz procedury obsługi zgłoszeń.

Warsztaty praktyczne (ćwiczenia) przygotowane zostały w oparciu o bogatą praktykę zawodową prowadzącego szkolenie zdobytą podczas prowadzonych projektów, w tym w obszarze negocjacji. Praca warsztatowa odbywać się będzie w 2 etapach: etap 1 – praca własna z przygotowanym materiałem praktycznym, etap 2 – wspólna weryfikacja i merytoryczne omówienie rozwiązań z etapu 1 ze studentami.

Negocjacje projektów IT

Słuchacze poznają "niezbędnik negocjatora" czyli narzędzie służące przygotowaniu negocjacji, kroki w budowie propozycji negocjacyjnej, zasady uzgadniania pierwszych kroków w rozmowach. Zaprezentowane zostaną reguły negocjacji w ujęciu Fishera i Ury'ego.

Prawo Prywatne Międzynarodowe w sektorze IT

Prowadzący: adwokat dr hab. Marek Świerczyński

Wykład obejmuje aktualne problemy związane z poszukiwaniem sądu i prawa właściwego dla spraw związanych z cyberprzestrzenią. Przykładowe zagadnienia to eksterytorialne stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych, lokalizacja deliktów internetowych, koncepcja zasady państwa pochodzenia dla usługodawców internetowych oraz ochrona konsumenta internetowego w transakcjach IT.

EPU i spółka S24 w praktyce

Prowadzący: Paweł Jasiński

Zajęcia mają nie tylko wskazać na zalety postępowań elektronicznych (czas, koszty, postrzeganie przez klientów i dłużników), ale także na konkretnych przypadkach wskażą, jak umiejętnie korzystać z tych nietypowych narzędzi, żeby praktycznie i szybko osiągnąć zakładany cel. Podawane przykłady pokażą zakres zastosowania, jak również pomogą uniknąć przykrych niespodzianek, zarówno ze sfery prawnej, jak i operacyjnego korzystania z nie intuicyjnych systemów, np. płatność jest zablokowana, system nie odpowiada na komendy, albo który sąd ma wydać klauzulę wykonalności. Zajęcia będą uwzględniały aspekt międzynarodowy.

Prawne aspekty transakcji elektronicznych

Prowadzący: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UoP
 
W trakcie zajęcie uczestnicy poznają między innymi zasady zawierania umów on-line, problematykę dokumentu elektronicznego, zasady postępowania dowodowego związane z dokumentem elektronicznym.  Omówiona zostanie również problematyka eIDAS, w tym domniemania procesowe z nim związane.

Prawne aspekty świadczenie usług drogą elektroniczną

Prowadzący: radca prawny dr. hab. Przemysław Polański, prof. ALK

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki regulacji usług drogą elektroniczną w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w dyrektywie o handlu elektronicznym. Studenci w szczegółach poznają zakres podmiotowy i przedmiotowy obu instrumentów, zagadnienia dotyczące poziomu harmonizacji przyjętego w dyrektywie 2000/31/WE, zasadę państwa pochodzenia, obowiązki informacyjne, zagadnienia dotyczące informacji handlowej, spamu oraz obowiązków przedkontraktowych, a także potwierdzenia transakcji. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie odpowiedzialności pośredników z tytułu przetwarzania danych w ramach mere conduit, cachingu oraz hostingu. Osobnym obszarem analizy stanie się problematyka przetwarzania danych osobowych w kontekście uśude i planowanej nowelizacji. Zajęcia obejmą zarówno polski i unijny dorobek orzeczniczy, a także liczne odesłania do praktyki tworzenia i funkcjonowania serwisów internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem przechowywania i przetwarzania danych w chmurze.

Międzynarodowe i europejskie prawo handlu elektronicznego

Prowadzący: radca prawny dr. hab. Przemysław Polański, prof. ALK

Celem zajęć jest wprowadzenie do wybranych aspektów handlu elektronicznego z perspektywy prawa międzynarodowego oraz europejskiego. Słuchacze poznają podstawowe regulacje na poziomie międzynarodowym, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich 20 lat, ze szczególnym naciskiem na dorobek Unii Europejskiej, które nie tylko zharmonizowała podstawowe obszary dotyczące handlu w Internecie, ale rozwija dalej swój dorobek, coraz częściej sięgając po harmonizację maksymalną albo unifikację prawa. Uczestnicy poznają najważniejsze aspekty obowiązujących regulacji oraz szereg case studies, które wnikną głębiej w wybrane obszary regulacyjne.

Prawne aspekty e-marketingu i reklamy

Prowadzący: dr Zbigniew Okoń, Maruta Wachta

Wykład obejmuje prawne aspekty prowadzenia marketingu za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji. W ramach wykładu omawiana jest problematyka przesyłania informacji handlowej, prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym telemarketingu i marketingu prowadzonego za pomocą poczty elektronicznej, czy stosowania systemów marketing automation. Od strony regulacyjnej wykład koncentruje się na przepisach RODO, projektowanego rozporządzenia ePrivacy, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawa telekomunikacyjnego. W czasie zajęć szczególny nacisk kładziony jest na poszukiwanie praktycznych rozwiązań, mających zapewnić optymalne wykorzystanie kanałów elektronicznych do celów marketingowych.

Prawo konkurencji a prawo w IT

Prowadzący: adwokat dr Tomasz Bagdziński

W ramach wykładu przedstawiona jest problematyka analizy prawa konkurencji na rynku IT. Omawiane są wyzwania z jakimi mierzą się regulatorzy oraz szereg rozstrzygnięć zapadłych na polskim, europejskim a także amerykańskim rynku.

E-Administracja

Prowadzący: radca prawny Mirosław Wróblewski

W ramach wykładu przedstawiony zostanie rozwój e-państwa oraz elektronicznej administracji w Polsce i Unii Europejskiej w dobie Big Data. Szczególna uwaga poświęcona zostanie omówieniu elektronicznego postępowania administracyjnego, a także zagadnieniom elektronicznego dostępu do informacji publicznej oraz e-dostępności w administracji publicznej. Seminaryjna forma zajęć pozwoli także na poznanie praktycznych aspektów korzystania z wybranych publicznych platform elektronicznych usług publicznych.

Prawo Zamówień Publicznych w Projektach IT

Prowadzący: radca prawny Bartłomiej Wachta, wspólnik kancelarii Maruta Wachta

Zajęcia obejmują zarówno wprowadzenie do problematyki prawa zamówień publicznych, jak i przedstawienie szczegółowych problemów prawnych spotykanych w praktyce wdrożeń systemów informatycznych w reżimie prawa zamówień publicznych. Program obejmuje aspekty dotyczące specyfiki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie systemu informatycznego (lub dotyczącego innych produktów IT), oraz specyficzne zagadnienia dotyczące problemów wynikłych w toku realizacji projektów IT. Zajęcia prowadzone są w formule otwartej na dyskusję z uczestnikami, a poszczególne problemy przedstawiane są na tle konkretnych przypadków i rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz instytucji kontrolnych.

Opodatkowanie kontraktów IT

Celem wykładu jest przedstawienie zasad opodatkowania istotnych w sektorze nowoczesnych technologii. W jego ramach uczestnicy zyskują wiedzę dotyczącą VAT, w tym szczególnego systemu przewidzianego dla usług świadczonych elektronicznie, a także PCC i podatku dochodowego (CIT). Na gruncie CIT omówione szczegółowo są zasady podlegania podatkowi u źródła, który dotyka podmioty nabywające licencje na programy komputerowe i usługi IT.

Konsultacje i egzamin końcowy

Prowadzący: r. pr. Roman Bieda

W ramach konsultacji będą mogli Państwo uzyskać wsparcie w zakresie przygotowywanej pracy końcowej oraz omówić inne, interesujące Państwa problemy z prawa IT.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

 • soboty 9.15 - 16.15
 • niedziele 9.15 - 16.15

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów dla nowej edycji (semestr I):

 • 06-07.04.2019
 • 04-05.05.2019
 • 15-16.06.2019
 • 29-30.06.2019
 • 14-15.09.2019
 • 28-29.09.2019

    Kontakt:

    Agata Kanclerz 

    Doradca edukacyjny

    • +48 (22) 519 23 43