Praktyczne zastosowanie SAP ERP 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ BIZNESU MDDP

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie absolwentów do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP (na bazie SAP). Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%.

System SAP daje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom dzięki koordynacji procesów biznesowych. Dzięki systemowi SAP polepsza się organizacja i automatyzacja procesów, a tym samym zwiększa się ich wydajność i opłacalność. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy i wykorzystywane praktycznie w procesach zarządzania w łańcuchach dostaw.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na standaryzację procesów i skrócenie czasu potrzebnego na ich obsługę z wykorzystaniem systemu SAP. Słuchacze nauczą się m.in. szybszego sporządzania raportów dla różnych celów sprawozdawczych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych.

Absolwenci (po zdaniu egzaminu praktycznego) otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia SAP wydany przez Akademię Leona Koźmińskiego na podstawie licencji SAP.
W toku studiów każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia adresowane są do osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które wykorzystują lub będą wykorzystywać w swojej pracy system SAP.

WYKŁADOWCY 

Bartosz Szubzda

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Kierownik zespołu konsultantów z obszaru SCM. Ekspert SAP w dziedzinie modułów funkcjonalnych: QM, MM, LE, PP z naciskiem na QM. Silne umiejętności w dziedzinach: WM / LE. 9-letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle farmaceutycznym, motoryzacyjnym, elektrycznym oraz IT.

Szeroka wiedza o zarządzaniu jakością, procesach zakupowych, MRP, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, produkcji i wytwarzaniu cGMP, SOX, analizie ryzyka, walidacji systemów, ITIL. Audytor wewnętrzny. Doświadczenie SAP zdobyte w firmach produkcyjnych z bardzo mocnym naciskiem na procesy biznesowe. Lider w licznych wdrożeniach SAP R/3 dla modułów logistycznych. Project Manager w implementacji SAP IDES R/3 6.0 ECC. Project Manager w projekcie integracji systemu RFID do SAP R/3. Wielokrotnie pełnił funkcję mediatora pomiędzy działem IT i zespołami biznesowymi. Konsultant Application Management Services.

Bardzo duże doświadczenie międzynarodowe (projekty w Niemczech, Francji, Polsce, Austrii, Hiszpanii, Holandii, USA, Rumunii, na Węgrzech i Czechach). Doświadczenie w projektach optymalizacji istniejących procesów. Project Management (menedżer w 2 projektach, lider 5 projektów, uczestnik ponad 20).

Bartłomiej Socha

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Konsultant wdrożeniowy modułów logistycznych SAP, ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu wdrożeniach SAP na polskim rynku oraz w projektach międzynarodowych.

Posiada certyfikat GAMP5. W swojej karierze współtworzył szereg dedykowanych rozwiązań logistycznych opartych o system SAP.

 

 

Paweł Woźniak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce.Doradca w zakresie wykorzystywania modułów SAP: MM / WM / QM / PP. Praca z użytkownikami, polegająca na wspieraniu i pogłębianiu wiedzy dotyczącej fachowego wykorzystania SAP w procesach zachodzących w organizacji.

 Udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta.Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

Wojciech Barczyński

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Obecnie inżynier programista w nagradzanym za innowacyjność start-upie rozwijającym otwartą ekologiczną chmurę w oparciu o OpenStack. Wcześniej członek zespołu badawczego SAP, gdzie specjalizował się w zastosowaniu technologii Ekstrakcji Informacji, Technologii Semantycznych i innych technik data miningu w aplikacjach Business Intelligence.Współautor trzech patentów.

Rozwijane w tym czasie aplikacje i prototypy były prezentowane na kluczowych konferencjach SAP: DKOM i SAPPHIRE. Publikacje naukowe Wojciecha Barczyńskiego obejmują artykuły w czołowych konferencjach w dziedzinie technologii wyszukiwania informacji i baz danych, takich jak VLDB, WWW, i TREC.

Specjalista z zakresu inżynierii oprogramowania, data miningu i Openstack. Posiada doświadczenie w projektach komercyjnych i naukowych.

Paulina Kuliga

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych na kierunku analiza biznesowa na Politechnice Wrocławskiej.

Obecnie pracuje na stanowisku analityka biznesowego w obszarze SAP FI w międzynarodowej firmie konsultingowej świadczącej usługi w zakresie doradztwa i audytu IT. Wcześniej zdobywała doświadczenie, realizując komercyjne projekty wdrożeniowe z sektora prywatnego i publicznego, jako konsultant zadaniowy. Specjalistka z zakresu procesów finansowych.

Elżbieta Gmur

Absolwentka Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu. Konsultant oraz trener modułów FICO, doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań biznesowych w SAP w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej poparte bardzo dobrą znajomością tych zagadnień, praktyka wdrożeniowa w opracowaniu koncepcji rachunków kosztów, zakładowych planów kont, technik księgowania.

 

 

 

 

Sebastian Sobczyk

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), trener programów: SAP, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, doradca biznesowy w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych handlu w sieci.

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

  • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin końcowy obejmuje test sprawdzający wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktyczne wykorzystywania zintegrowanego systemu informatycznego SAP w przedsiębiorstwie.
  • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym oraz pracą indywidualną w ramach przedmiotu TESTY INTEGRACYJNE.
  • Egzamin semestralny stanowi 20 % oceny końcowej, praca indywidualna 20 % oceny końcowej, egzamin końcowy 60% oceny końcowej.


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny