Ochrona danych osobowych 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z: 

URZĘDEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


CEL STUDIÓW 

Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych” jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych, czyli z przepisami prawa ochrony danych osobowych, obowiązującymi sposobami wykładni prawa, orzecznictwem trybunałów europejskich i sądów krajowych, oraz wyposażenie w umiejętności i kompetencje wykorzystywania wiedzy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, organów i instytucji publicznych.  

Do celów szczegółowych należą:

 • nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania funkcji Inspektora Danych Osobowych, przez osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w jednostce, osoby pełniące funkcję Compliance Officer, osoby zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych przetwarzaniem danych osobowych, jak również zarządzaniem szeroko pojętą informacją, w szczególności wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania i wdrożenia systemu ochrony danych osobowych i zarządzania informacją w jednostce, audytu wewnętrznego, podnoszenia poziomu edukacji innych zatrudnionych w jednostce, przygotowania do kontroli przez uprawnione organy i inspekcje;
 • przygotowanie podmiotów publicznych i prywatnych działających w sferze gospodarczej do wykonywania zadań administratora;
 • wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji oraz przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,
 • zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji, zwłaszcza z problematyką danych osobowych oraz tajemnic państwowych, zawodowych, przedsiębiorstwa i innych tajemnic prawnie chronionych;
 • nabycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania informacją.

ADRESACI STUDIÓW 

 • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora, Inspektora Danych Osobowych,  rzecznika prasowego, i inne
 • Osoby zamierzające specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • Prawnicy stosujący przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w jednostce,
 • Osoby pełniące funkcję Compliance Officer,
 • Pracodawcy i inne podmioty zatrudniające,
 • Pracownicy zatrudnieni w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne,
 • Osoby odpowiedzialne za audyt danych osobowych,  wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w jednostce,
 • Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia   kwalifikacji,
 • Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Zajęcia na studiach podyplomowych kończą się egzaminem końcowym w formie testowej, obejmującym 45 pytań  z zakresu tematyki objętej programem Studium.

W trakcie zajęć odbywają się zaliczenia z przedmiotów wymienionych poniżej polegające na pracy grupowej:

 • Prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych
 • Obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 43