Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
CELE STUDIÓW 

  • Przygotowanie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności zaprojektowania badań naukowych oraz odpowiedniego doboru metodologii badawczej, jak i metod badawczych dopasowanych do postawionego pytania badawczego
  • Zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy, a także praktycznych umiejętności z zakresu projektowania badań naukowych, a w szczególności poszukiwania luki badawczej,  stawiania pytań badawczych, prowadzenia badań wstępnych, zbierania i obróbki danych oraz sposobów analizy materiału empirycznego
  • Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego zaprojektowania projektu badawczego w obszarze nauk społecznych

ATUTY 

  • 191 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych
  • Prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym, jak i świetni praktycy reprezentujący znane marki z branży interaktywnej
  • Praktyczne warsztaty: warsztaty badawcze, zdobywanie grantów badawczych, badania empiryczne w praktyce, projekt badawczy jako projekt przedsiębiorczy
  • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach
  • Dostęp do biblioteki, w której znajduje się wiele specjalistycznych baz danych, np. EBSCO, Emerald czy ProQuest
  • Dostęp do unikatowych materiałów – w tym zasobów "Financial Times"

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Studia te mają pomóc wszystkim osobom chcącym pracować naukowo i samodzielnie w pozyskaniu wiedzy i nabyciu umiejętności przygotowania projektu badawczego (także, choć niekoniecznie, prowadzącego do nadania stopnia naukowego doktora w obszarze nauk społecznych).

Program kładzie nacisk na zagadnienia dotyczące poprawnego stawiania pytań badawczych oraz hipotez/tez badawczych oraz dostosowania odpowiednich metod badawczych do postawionych pytań badawczych.

Praktyczne ćwiczenia pozwolą na przyswojenie umiejętności projektowania, a potem realizacji własnych projektów badawczych.  Program umożliwia także pozyskanie dodatkowych kompetencji związanych z pozyskaniem środków na badania, jak i upowszechniania wyników badań.

ADRESACI STUDIÓW 

Osoby zainteresowane pozyskaniem umiejętności związanych z realizacją projektów badawczych, w tym także osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy i umiejętności do przygotowania autorskiej koncepcji pracy doktorskiej w zakresie nauk społecznych.

KIEROWNIK STUDIÓW 

Prof. dr hab. Dorota Dobija
Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania w sektorze edukacyjnym. Zajmowała się tworzeniem nowych produktów edukacyjnych i ich promocją na rynkach międzynarodowych. Rozwijała projekty badawcze i ich promocję na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Projektowała i wdrażała systemy motywacyjne w sektorze edukacyjnym.

Prowadziła projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe. Była kierownikiem grantów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz ze środków unijnych.

Posiada międzynarodowe doświadczenie – jest wykładowcą w prestiżowym programie EuroMBA realizowanym przez konsorcjum sześciu instytucji: Audencia Nantes, EADA, HHL, IAE-Aix, Akademię Leona Koźmińskiego i Maastricht University. Pełni funkcję Wiceprezydentki European Management Academy (EURAM) w siedzibą w Brukseli.

Zajmuje się budowaniem systemów pomiaru i raportowania o kapitale intelektualnym. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w szkolnictwie wyższym. Obecnie prowadzi badania dotyczące systemów pomiaru i oceny dokonań – analizuje, jak czynniki zewnętrzne (np. akredytacje i regulacje) oraz wewnętrzne wpływają na rozwój systemów pomiaru efektywności badań naukowych. Jednocześnie zajmuje się zagadnieniami w obszarze ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia różnorodności w zarządzaniu organizacjami.

Pełni funkcję kierowniczki studiów doktoranckich. Kieruje również Katedrą Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie indywidualnego projektu badawczego w formie pisemnej, a także zaprezentowanie go przed całą grupą w obecności komisji oceniającej. Przygotowanie i przedstawienie projektu będzie weryfikować zarówno posiadaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne słuchaczy.


Kontakt:

Rafał Dobosz
Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych