Menedżer marketingu w firmie farmaceutycznej 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Program studiów składa się z trzech głównych bloków tematycznych:

1.    MARKETING FARMACEUTYCZNY

Słuchacze, oprócz teorii marketingu farmaceutycznego, otrzymają praktyczną wiedzę i gotowe narzędzia do przeprowadzenia analiz rynku, takich jak: etapy opieki nad pacjentem we wszystkich stadiach rozwoju choroby, zachowania klientów od momentu pierwszego symptomu choroby po finalny zakup produktu, segmentacja pozioma i pionowa lekarzy, określanie potencjału rynku, segmentów, profile klientów rynku farmaceutycznego, analiza SWOT w branży farmaceutycznej, cykl życia produktu medycznego. Słuchacze będą mieli również możliwość nauczenia się zasad tworzenia strategii marketingowej dla produktów medycznych oraz usług oferowanych przez przemysł farmaceutyczny, zdobędą umiejętność samodzielnego stworzenia planu marketingowego i kampanii promocyjnych w różnych kanałach komunikacji, zarówno off-linowych, jak i on-linowych, skierowanych do różnych interesariuszy rynku farmaceutycznego.

2.    ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM:
Słuchacze zdobędą umiejętność efektywnego zarządzania zespołem oraz wiedzę na temat zarządzania kompetencjami managerskimi. W ramach prowadzonych zajęć dowiedzą się m.in. jak rozwijać i zarządzać kompetencjami swoimi i swoich współpracowników, jak skutecznie budować postawę lidera w organizacji, jak zarządzać zaangażowaniem, konfliktem, jak zarządzać i współpracować z zespołem rozproszonym, projektowym, „młodym” i „dojrzałym”, jak w sposób nieformalny zarządzać zespołem sprzedażowym. Słuchacze będą mieli możliwość uzyskania wiedzy na temat strategii rekrutacji pracownika, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, strategii odejścia pracownika oraz poznają wybrane zagadnienia Prawa Pracy.

3.    PRAWO FARMACEUTYCZNE:
Celem tego bloku jest zrozumienie zasad prawnych, które mają zastosowanie w obrocie i promocji różnych klas produktów branży farmaceutycznej.  Słuchacze otrzymają praktyczną wiedzę, jak zgodnie z prawem kreować i implementować strategie marketingowe kierowane do wybranych grup interesariuszy rynku farmaceutycznego i medycznego. Blok obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące Prawa Farmaceutycznego, m.in. zakres, definicje, zasady dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, wymogi prowadzenia badań klinicznych, wymagania dotyczące reklamy produktów leczniczych.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 202 * 
(razem z zaliczeniami)
* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

sobota - 8 godzin dydaktycznych

niedziela – 8 godzin dydaktycznych

 

Kontakt: 
Agnieszka Pastuszka

Doradca edukacyjny