Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju 

PROGRAM STUDIÓW 

PRZEDMIOTLiczba godzin
Zajęcia integracyjne4
Moduł 1. „Wyznaczanie kierunków szkoleń i rozwoju pracowników w firmie”
1. Strategia i otoczenie firmy a rozwój pracowników8
2. Osobowość i motywacja pracownika a jego rozwój w organizacji8
Moduł 2. „Kształtowanie wymagań wobec pracowników”
3. Wymagania zadaniowe wobec pracowników8
4. Wymagania kompetencyjne wobec pracowników8
Moduł 3. „Modele szkoleń i rozwoju”
5. Szkolenie i rozwój efektywne biznesowo8
6. HPI (Human Performance Improvement)8
7. Rola i zadania przełożonego w rozwoju pracowników8
8. System szkoleń w organizacji i rynek szkoleń8
Moduł 4. „Metody identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych i rozwojowych”
9. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych w skali organizacji8
10. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych na bazie Assessment /Development Center8
11. Dobór pracowników a potrzeby rozwojowe i programy adaptacji8
Moduł 5.  „Metody realizacji szkoleń i rozwoju”
12. Metody realizacji szkoleń8
13. Szkolenie w miejscu pracy8
14. Kształcenie wewnętrzne w organizacji, coaching i mentoring wewnętrzny8
15. Szkolenie i rozwój zewnętrzny, coaching profesjonalny.8
16. Zarządzanie talentami i ścieżki karier utalentowanych pracowników8
17. Budowanie ścieżek awansów organizacyjnych8
18. Grupa jako wehikuł rozwoju pracowników i organizacji8
19. Nowe technologie w rozwoju pracowników8
Moduł 6.  „Ocena efektywności działań szkoleniowych”
20. Ocena efektywności szkoleń8
21. Ocena efektywności polityki szkoleniowej firmy8
22. Wycena kapitału intelektualnego w firmie4
Moduł 7. „Pracownik jako integralna jednostka w sferze prywatnej i zawodowej”
23. Dobrostan i szczęście pracowników w organizacji jako wyzwanie rozwojowe4
24. Rozwój pozazawodowy pracowników4
Moduł 8. „Projekt końcowy”
25. Seminarium i prezentacja projektu końcowego i egzamin końcowy8
Łączna liczba godzin 192

Modułowa konstrukcja pozwala studentom na kompleksowe zapoznanie się z kontekstem realizacji zadań związanych z doskonaleniem pracowników wyznaczanym przez uwarunkowania otoczenia oraz strategię organizacji w obliczu radykalnych zmian o podłożu technologicznym, demograficznym i społeczno-kulturowym.

Istotne jest też zapoznanie studentów z podstawami naukowymi procesów kształcenia i rozwoju mającymi swoje źródła w psychospołecznych właściwościach człowieka oraz identyfikacja wymagań wobec niego generowanych przez zakres oczekiwań kompetencyjnych pracodawcy.

Kolejne moduły mają na celu nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na tworzenie rozwiązań szkoleniowych, które będą wspierane zarówno przez zasoby wewnętrzne, w tym kadrę menedżerską, jak i podmioty rynku szkoleń. Takie działania bazują na wszechstronnym zbadaniu potrzeb w tym zakresie z wykorzystaniem ilościowych i jakościowych metod badawczych, by dobrać odpowiednie metody i narzędzia szkoleniowe i rozwoju pracowników ze szczególnym naciskiem na kształtowanie karier pracowników i aktualne problemy sukcesji.

Studenci zostaną również zapoznani z możliwościami wykorzystania nowych technologii w procesach edukacyjnych oraz oceny efektywności działań szkoleniowych.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ  

Zajęcia oparte są na aktywnych metodach pracy ze słuchaczami:

 • wykłady z prezentacjami multimedialnymi  
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje grupowe  mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie praktycznych problemów
 • studia przypadków
 • warsztaty m.in. z zakresu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, oceny realności potrzeb szkoleniowych, doprecyzowywania i uzgadniania celów i planowanych efektów szkoleń, konstruowania planów i budżetów szkoleń, budowania programów, harmonogramów i treści merytorycznych szkoleń
 • zadania symulacyjne m.in. nad oceną progresu w rozwoju, oceną efektywności biznesowej szkoleń
 • testy psychologiczne i preferencji zawodowych
 • analiza i dostosowanie do potrzeb swoich lub własnej organizacji gotowych metod, narzędzi i procedur, wzorów dokumentów, ankiet i formularzy  itp.
 • analiza efektywnych i nieefektywnych polityk szkoleniowych, współpracy z dostawcami i trenerami.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • w soboty - 8.45-17.30
 • w niedziele - 8.45-15.45


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny