Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli menedżera szkoleń i rozwoju w szerokim rozumieniu tej funkcji.
Osoba kończąca studia będzie potrafi projektować i organizować szkolenia i rozwój pracowników:

 • efektywne biznesowo,
 • wnoszące wkład w skuteczność i rozwój kariery pracowników.

Studia ,,Menedżer szkoleń i rozwoju” łączą w sobie:

- spojrzenie na rolę kapitału ludzkiego w organizacji:

 • dają wiedzę i umiejętności z zakresu metod i narzędzi zwiększenia wpływu działań rozwojowych na realizację strategii personalnej firmy,
 • uczą uczestników jak wyceniać wymierne efekty szkoleń i innych działań rozwojowych,
 • dostarczają uczestnikom wiedzy, jak wyznaczać kierunki rozwoju osób szkolonych, aby:
  - były zgodne z ich wartościami i preferencjami,
  - dawały poczucie sensu i samorealizacji,
  - wzmacniały ich osobistą skuteczność,
  - podnosiły wartość na rynku pracy i perspektywy kariery.

Położenie nacisku na kwestie strategiczne i efektywnościowe w projektowaniu i realizacji polityki szkoleniowej firmy oraz na motywacji i możliwości rozwoju poszczególnych osób pozwali na budowanie bardziej efektywnych programów rozwojowych.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia są dedykowane osobom odpowiedzialnym za rozwój zawodowy innych osób, które chciałyby lepiej realizować swoje zadania zawodowe i dostarczać organizacji szkolenia efektywne biznesowo:

Menedżerom i specjalistom ZZL, w szczególności pracujących w obszarach:

 • ocen
 • szkoleń i rozwoju pracowników
 • zarządzania wiedzą
 • ścieżek karier i awansów

Trenerom i instruktorom  wewnętrznym i zewnętrznym

 

 

 

Doradcom zawodowym

Coachom

Konsultantom oraz personelowi sprzedażowemu firm szkoleniowych i doradczych

Moderatorom i facylitatorom

Osoby, które chcą się rozwijać w obszarze zarządzania szkoleniami i rozwojem

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Rozwój osoby, która sama rozwija pracowników wymaga dogłębnego poznania szeregu aspektów wiedzy dot. efektywnego przygotowania, prowadzenia i rozliczania efektywności szkoleń, a także wykształcenia praktycznych umiejętności i postaw, dzięki którym efektywnie pracuje się z osobami rozwijanymi czy to na sali szkoleniowej, czy w zaciszu sal i gabinetów.

W ramach studiów słuchacze poznają i przećwiczą m.in.:

 • metody oceny osobowości, wartości i motywacji, preferencji zawodowych i możliwości pracowników
Gotowe testy
 • budowę rozwiązań do planowania wyników pracy oraz wyznaczania wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych pracownikom oraz wzorców oceny
Pre-definiowany model kompetencji
 • ocenę przyczyn braku efektywności i jakości pracownika w podziale na przyczyny zewnętrzne i leżące  po stronie pracownika
Gotowy model
 • projektowanie programów szkoleniowych i rozwojowych odpowiadających na zapotrzebowanie ich adresatów i biznesu oraz preferencji uczestników, co do formy rozwoju i aktywności rozwojowych
Gotowy test, metodologia, model postępowania
 • metody i formatki ustalania precyzyjnych potrzeb rozwojowych nowych i obecnych pracowników, przeprowadzania ich trafnej identyfikacji i analizy, określanie precyzyjnych celów szkoleniowych i oczekiwanych efektów rozwoju
Gotowe narzędzia
 • trafne i rzetelne badanie potencjału osób, których rozwój jest planowany (np. kwalifikacje, kompetencje, motywację do rozwoju), a także realne możliwości rozwoju tych osób w zakładanych kierunkach
Liczne wskazówki postępowania, przykładowe arkusze oceny potencjału
 • konstruowanie  narzędzi przekazywania wiedzy i implementowania w praktyce biznesowej
Gotowe metody
 • projektowanie rozwoju pracowników w pracy ,,jeden na jeden” w sytuacji mentoringu, coachingu, adaptacji zawodowej, rozwoju sukcesora lub talentu
Zasady pracy, metody, formatki
 • budowanie ścieżek karier i awansów
Gotowe metody
 • opracowywanie narzędzi oceny postępu w rozwoju, (ewaluacji) szkoleń oraz ich efektów biznesowych) i rentowności z inwestycji rozwojowej
Zasady pracy, metody i arkusze ewaluacji

 

Poznane przez uczestników metody zwiększają ich atrakcyjność na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy i pozwalają osiągnąć lepszą pozycję w organizacji.

Dzieje się tak dlatego, że przynoszą korzyści organizacji, ponieważ uczestnicy studiów są lepiej przygotowani do swojej roli zawodowej i efektywniej będą prowadzić działalność szkoleniową w firmie.

Poniżej znajdują się najważniejsze korzyści dla pracodawcy, która ma wśród swoich pracowników absolwenta – profesjonalnego Menedżera Szkoleń i Rozwoju:

 • Większa efektywność szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Lepsze wykorzystanie budżetów szkoleniowych
 • Poprawa w obszarach produktywności, efektywności, jakości i wartości dla klientów,
 • Efektywne identyfikowanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych, ustalanie celów
 • i planowanych efektów szkoleniowych, budowanie planów i budżetów szkoleń
 • Monitorowanie zwrotu z inwestycji szkoleniowych w oparciu o wskaźnik
 • Podniesienie wizerunku pracodawcy w oczach kandydatów i pracowników
 • Strategiczny  rozwój kapitału intelektualnego w firmie

CO NAS WYRÓŻNIA? 

 • 192 godziny zajęć z czego około połowa to zajęcia praktyczne, ćwiczeniowe, interaktywne
 • prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem edukacyjnym, w tym ze znacznym dorobkiem trenerskim, jak i świetni praktycy w projektowaniu i prowadzeniu rozwoju
 • zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach
 • uczelnia prowadzi nowoczesną bibliotekę z dostępem do najnowszych publikacji w wersji elektronicznej i drukowanej
 • uczestnicy mają dostęp do platformy wymiany wiedzy i komunikacji miedzy sobą i wykładowcami
 • każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, a materiały do zajęć w wersji drukowanej oraz podręcznik w kluczowym obszarze wiedzy
 • nie budujemy dystansu lecz relacje – partnerskie!

KOORDYNATORZY MERYTORYCZNI: 

Aby studia były atrakcyjne i uwzględniały najnowsze trendy naukowe i rynkowe studia współprowadzi dwóch kierowników – dr Irminę Gocan [MBA] i dr Piotra Pilcha, łączących aktualną wiedzę z praktyką i doświadczeniem.

dr Irmina Gocan

irminagocan@kozminski.edu.pl

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner w dużych organizacjach komercyjnych oraz wiodących polskich spółkach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego u największego polskiego pracodawcy – Poczty Polskiej S.A. .

czytaj więcej

W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego AIDA Consulting, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR.

 

 

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów – również w obszarze szkoleń i rozwoju). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN), gdzie również opisywała skuteczny model szkoleń i rozwoju oraz oceny efektywności.

 

Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” i ,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 20.000 godzin szkoleniowych.

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy.

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych Laboratorium Psychoedukacji oraz studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

 

 

dr Piotr Pilch

pilch@kozminski.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych ALK, ekspert w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych. Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań w organizacji oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych.

czytaj więcej

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie Ludźmi w Firmie", „Szkolenie i Rozwój” i opiekun programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych” i ,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”. Prowadzi też szkolenia we współpracy z firmą Effect Group. Łącznie przeprowadził około 7.000 godzin szkoleniowych. Obecnie pracuje naukowo nad problematyką sukcesu zawodowego i jego uwarunkowań, w tym sukcesu w symulacyjnych grach menedżerskich. Szczególnie skupiony jest na uwarunkowaniach sukcesu zawodowego związanych z wywieraniem wpływu o charakterze politycznym w ramach organizacji.

List od kierowników studiów do słuchaczy: 

Drodzy Państwo,

Obecnie rola obszaru szkoleń i rozwoju w organizacjach przybiera na znaczeniu. Polityki, metody i narzędzia wspierania efektywności, doskonalenia jakości pracy i wielopłaszczyznowego rozwoju pracowników i menedżerów rozwijają się bardzo dynamicznie, co chwila pojawiają się nowe wyzwania i trendy oraz pomysły i możliwości. Wynika to ze złożoności dzisiejszego biznesu, wymagającej organizacji pracy i ambitnych zadań, które stoją przed pracownikami. Aby tym wymaganiom sprostać, pracownicy w firmie powinni realnie się rozwijać.

Czytaj więcej

Ponadto obszar rozwoju i szkoleń jest ważny dla pracowników – kształtuje ich satysfakcję, motywację, skuteczność osobistą i zaangażowanie, a przez to otwiera drogi awansu. To z kolei powoduje, iż organizacje oferujące atrakcyjne i trafne szkolenia stają się magnetycznymi pracodawcami dla kandydatów i już zatrudnionych. Stają się pracodawcami pierwszego wyboru, którzy są w stanie skutecznie pozyskiwać, utrzymywać i angażować swoje kadry.

To z kolei oznacza, że pracodawcy potrzebują osób, które rozumieją i są w stanie wdrażać i prowadzić rozwinięte polityki i procesy szkolenia i rozwoju pracowników oraz skutecznie ten rozwój przekładać na efekty biznesowe. To od ich wiedzy, kompetencji i doświadczenia zależy, czy wiedza i umiejętności wszystkich pracowników firmy szkolonych wewnętrznie i zewnętrznie poszybują w pożądanym przez firmę kierunku. Dlatego ranga i waga specjalistów, ekspertów, doradców i menedżerów odpowiedzialnych za rozwój innych będzie coraz wyższa, a liczba ofert pracy w tym zakresie będzie stale wzrastać.

Jednak rozwój osoby rozwijającej innych wymaga poznania wielu aspektów wiedzy dot. kształtowania kierunków polityki szkoleniowej w firmie zgodnie z kierunkami i celami biznesu. Następnie potrzeba znajomości zasad efektywnego przygotowania, prowadzenia i rozliczania efektywności szkoleń, a także wykształcenia praktycznych umiejętności, dzięki którym efektywnie pracuje się z osobami rozwijanymi oraz osobami i instytucjami dostarczającymi usługi szkoleniowe. Znajomość rynku szkoleń, kontraktowania usług szkoleniowych oraz technologii IT w rozwoju też jest niezwykle pomocna.
My zajmujemy się tematami rozwoju na co dzień, jak wynika z naszych życiorysów szkolimy, trenujemy, prowadzimy studentów, projektujemy programy rozwojowe, a także doradzamy pracodawcom jak kształcić ich kadry. W ramach Akademii Leona Koźmińskiego organizujemy też rozwój kierowanych przez pracodawców grup, które uczestniczą w dedykowanych studiach podyplomowych i programach rozwojowych, z których efektów pracodawcy są bardzo zadowoleni.

Teraz, wraz z doświadczonymi trenerami i praktykami w obszarze szkoleń i rozwoju chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem właśnie z Wami.

Zapraszamy :)
Irmina & Piotr

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • dr Irmina Gocan
 • dr Piotr Pilch
 • dr Anna Bugalska
 • Agata Bugusiak
 • dr Iwona Cieślak
 • dr Lidia Czarkowska
 • Anna Dąbrowska
 • Adrianna Filiks
 • Bożena Janowska
 • Anna Kasperowicz
 • Paweł Kopijer
 • dr Krzysztof Kuźmicz
 • Karina Popieluch
 • Rafał Rosłoniec
 • Elżbieta Sucharska
 • dr Renata Trochimiuk
 • Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Podsumowaniem pracy studenta w trakcie studiów podyplomowych jest projekt końcowy, którego celem jest przedstawienie rozwiązań problemów organizacji związanych z obszarem szkolenia i rozwoju pracowników.


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny