LLM in International Commercial Law 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest umożliwienie prawnikom poszerzenie ich wiedzy w zakresie międzynarodowych aspektów prawnych obrotu gospodarczego w wybranych dziedzinach. Program oparty jest o doświadczenia najlepszych amerykańskich i europejskich szkół prawa, dzięki czemu zakres prezentowanego materiału pokrywa się z podobnymi programami LLM na Zachodzie. Uzyskanie prestiżowego prawniczego dyplomu typu LLM, odpowiednika MBA w zarządzaniu, daje gwarancję znajomości międzynarodowych regulacji na zaawansowanym poziomie, pozwala także na porównanie przepisów polskich i zagranicznych. Międzynarodowy charakter programu (prowadzonego w całości w języku angielskim) pomaga także uczestnikom w lepszym przygotowaniu się do pracy z zagranicznymi klientami.

ADRESACI STUDIÓW 

Program przeznaczony jest dla osób, które mają już dyplomy magisterskie z zakresu prawa, chcą jednak poszerzyć wiedzę z zakresu regulacji innych krajów i międzynarodowych. Ponieważ program prowadzony jest w całości w języku angielskim, do uczestnictwa w nim niezbędna jest co najmniej dobra znajomość tego języka, potwierdzona certyfikatem lub na egzaminie przeprowadzanym przed rozpoczęciem studiów na ALK.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

  • prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff
  • dr Piotr Milczarek
  • dr hab. Łukasz Gruszczyński
  • dr Marcin Górski
  • dr Przemysław Polański
  • dr Katarzyna Lasota-Heller
  • dr Maciej de Abgaro Zachariasiewicz

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku stadiów (formę zaliczenia poszczególnych przedmiotów ustala prowadzący zajęcia wykładowca). Ocena na świadectwie jest wystawiana na podstawię średniej z uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów


Kontakt: 
Joanna Sawicka-Golcz

Doradca edukacyjny