Kadry i płace w prawie i praktyce 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE 

 • Sesja integracyjna

MODUŁ: KADRY 

BLOK I. NAWIĄZANIE, ZMIANA I USTANIE STOSUNKU PRACY – m.in.:

 • Podstawy zatrudnienia
 • Sposoby zmiany warunków pracy i płacy
 • Sposoby ustania stosunku pracy
 • Źródła prawa pracy

BLOK II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY – m.in.:

 • Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika
 • Rozwiązania antydyskryminacyjne i antymobbingowe
 • Dokumentacja pracownicza
 • Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
 • Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika
 • Zasady współpracy ze związkami zawodowymi i radami pracowników
 • Obowiązki pracodawcy w sferze bezpieczeństwa i higiena pracy
 • Czas pracy, urlopy i inne zwolnienia z pracy
 • Uprawnienia związane z  rodzicielstwem
 • Prawne aspekty kontroli pracownika
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy

MODUŁ: PŁACE 

BLOK I. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA ZE STOSUNKU PRACY – m.in.:

 • Źródła prawa pracy dotyczące wynagrodzeń
 • Składniki wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Podróże służbowe
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

BLOK II. UBEZPIECZENIA I PODATKI – m.in.:

 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek oraz innych należności
 • Systemy kadrowo-płacowe

EGZAMINY

SESJA INTEGRACYJNA

 Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192* (razem z egzaminami)
* (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

WYKŁADOWCY 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • sobota 8.45 – 15.45
 • niedziela 8.45 – 15.45

 


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny