Kadry i płace w prawie i praktyce 

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Magdalena Kuba

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy i ochrona danych osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w okresie 2014-2015; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; autor blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy; wykładowca uznanych studiów podyplomowych na kierunkach typu: prawo pracy, kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner, ochrona danych osobowych, oraz MBA; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy i ochrony danych osobowych; wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej; autor rozprawy doktorskiej pt. „Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy” wyróżnionej nagrodą I stopnia przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym, nabywa umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia skierowane są zarówno do aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy i kompetencji, jak i do osób przygotowujących się do pracy w tej dziedzinie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

  • Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z egzaminów przeprowadzanych w ramach poszczególnych bloków tematycznych.
  • Zaliczenie odbywa się w formie czterech egzaminów cząstkowych (dwa egzaminy w ramach modułu KADRY i dwa egzaminy w ramach modułu PŁACE) – realizacja każdego z czterech bloków tematycznych kończy się egzaminem.
  • Egzaminy są przeprowadzane w formie testu (obejmującego pytania zamknięte i otwarte) lub studium przypadku. 


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny