Kadry i płace w prawie i praktyce 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ BIZNESU MDDP

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Magdalena Kuba

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy i ochrona danych osobowych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w okresie 2014-2015; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; zajmuje się wdrażaniem rozwiązań z zakresu prawa pracy oraz standardów RODO w różnego typu organizacjach; wykładowca uznanych studiów podyplomowych na kierunkach m.in.: kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner, ochrona danych osobowych, oraz MBA; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy i ochrony danych osobowych; wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej; autor rozprawy doktorskiej pt. „Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy” (Warszawa 2014) wyróżnionej nagrodą I stopnia przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz współautor komentarza do RODO (red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz; Warszawa 2014) wyróżnionego nagrodą Forum Prawa Mediów Elektronicznych.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych pracownika, rozliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, dokumentacji: kadrowej, podatkowej oraz ZUS, jak również systemów kadrowo-płacowych. Program obejmuje kompleksowy zakres informacji potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, wybranych aspektów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi aspektami funkcjonowania pracodawców w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym oraz nabywa umiejętności pozwalające na samodzielne wykonywanie obowiązków w zespole kadrowo-płacowym.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia skierowane są zarówno do aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy i kompetencji, jak i do osób przygotowujących się do pracy w tej dziedzinie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

  • Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z egzaminów przeprowadzanych w ramach czterech bloków tematycznych (z wybranych zagadnień).
  • Zaliczenie odbywa się w formie czterech egzaminów cząstkowych (dwa egzaminy w ramach modułu KADRY i dwa egzaminy w ramach modułu PŁACE) – realizacja każdego z czterech bloków tematycznych kończy się egzaminem.
  • Egzaminy są przeprowadzane w formie testu (obejmującego pytania zamknięte/otwarte) lub studium przypadku.


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny