CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  

Studia podyplomowe „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” to kontynuacja studiów podyplomowych z CSR prowadzonych od 2009 roku w ramach współpracy Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego pod kierunkiem prof. ALK dr hab. Bolesława Rok z Zespołem Deloitte Sustainability Consulting Central Europe pod kierunkiem Ireny Picholi.


XII edycja studiów będzie koncentrować się na realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes, a także tworzeniu podstaw neutralności klimatycznej biznesu. W obliczu wyzwań klimatycznych niezwykle potrzebni są obecnie tacy menedżerowie i przedsiębiorcy, którzy będą tworzyć i znacząco zwiększać pozytywny wpływ biznesu na społeczeństwo i środowisko.


Kierunek globalnych działań na rzecz systematycznego podejmowania najważniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych wyznacza wypracowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agenda 2030 i przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Zwracają one uwagę m.in. na konieczność eliminacji ubóstwa, ochronę środowiska naturalnego oraz zagwarantowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.


Agenda 2030 stała się punktem odniesienia dla wielu państw, przedsiębiorstw, a także dla innych organizacji, do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podejmowanie przez firmy zobowiązań dotyczących realizacji SDGs prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów zarządzania, działań operacyjnych i sprawozdawczości. Dzięki temu firmy maksymalizują wkład w zrównoważony rozwój, osiągając jednocześnie realne korzyści biznesowe.


O wyjątkowym charakterze tych studiów decydują m.in.:

  • grono wykładowców złożone z największych autorytetów w dziedzinie nowoczesnego CSR, 
  • połączenie doświadczeń praktyków z wielu dziedzin,
  • wiedza z zakresu raportowania niefinansowego w oparciu o Global Reporting Initiative,
  • formuła zajęć warsztatowych, podczas których słuchacze projektują rozwiązania strategiczne nakierowane na realizację SDGs.

KIEROWNIK STUDIÓW 

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

brok@kozminski.edu.pl

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego.

Od ponad 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca, doradca, rzecznik etyki i promotor społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, innowacyjnych modeli biznesowych gospodarki obiegu zamkniętego, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Przewodniczący Rady Nadzorczej TakeTask, inwestor, mentor dla startupów. Rzecznik ds. etyki w przedsiębiorstwach.

Koordynator programu „Climate Leadership powered by UN Environment” realizowanego w ramach UNEP/GRID Warszawa. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor – od 2007 roku - corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu dla Kozminski Business Hub, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, juror w wielu branżowych konkursach biznesowych.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Ukończenie studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” pozwoli na aktywne włączenie się w istniejącą już – w Polsce i na świecie - społeczność liderów biznesu na rzecz zmiany stylu zarządzania i zwiększania pozytywnego wpływu społecznego.
Umiejętności zdobyte na studiach będą szczególnie przydatne w aktualnej sytuacji długoterminowej niestabilności dotyczącej wyczerpywania się zasobów naturalnych, wyzwań o charakterze klimatycznym, demograficznym i społecznym. W związku z tym presja na firmy w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, a także innowacyjnych projektów będzie rosła.


Kierunki globalnych działań na rzecz systematycznego podejmowania najważniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych wyznacza Agenda 2030 i przyjęte przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Agenda 2030 stała się punktem odniesienia dla wielu państw, przedsiębiorstw, a także dla innych organizacji, do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.


Podejmowanie przez firmy zobowiązań dotyczących realizacji SDGs prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów zarządzania, działań operacyjnych i sprawozdawczości. Dzięki temu firmy maksymalizują wkład w zrównoważony rozwój, osiągając jednocześnie realne korzyści biznesowe. Na całym świecie powstają też startupy pozytywnego wpływu, które wdrażają innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz szybko rozwija się ruch spółek z certyfikatem B Corp.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu, a także nabycie przez uczestników wysoko cenionych na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów zarządzania społeczną odpowiedzialnością (CSR) w nowoczesnej organizacji.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu, a także doświadczonych specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych. Zdobyta wiedza i umiejętności będą też przydatne w dalszej karierze zawodowej osób zainteresowanych perspektywami rozwoju problematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu jako polityki państwowej, pracowników profesjonalnych organizacji pozarządowych i firm konsultingowych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się egzaminem pisemnym oraz ewaluacją programu strategicznego CSR w wybranym obszarze społecznej odpowiedzialności dla firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pisanego w wyznaczonych grupach.

REKOMENDACJA ABSOLWENTA  

Studia CSR na ALK były dla mnie uporządkowaniem wiedzy z zakresu CSR, ale również dużą dawką inspiracji do podjęcia nowych działań w firmie, w której pracuje. Podczas studiów spotkałam bardzo ciekawych ludzi, z niektórymi z nich realizujemy teraz wspólne przedsiewziecia z zakresu społecznej biznesu.

 

Monika Szczepa
Kopalnia Wieliczka

Z-ca Kierownika ds. Public Relations

 

Kontakt: 
Magdalena Żuk

Doradca edukacyjny