CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  

Studia podyplomowe „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” to kontynuacja studiów podyplomowych z CSR prowadzonych w ramach współpracy Zespołu Deloitte Sustainability Consulting Central Europe pod kierunkiem Ireny Picholi oraz Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego pod kierunkiem prof. ALK dr hab. Bolesława Rok.


X edycja studiów podyplomowych CSR będzie koncentrować się wokół zagadnień, dotyczących realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes. Poprzednie edycje to łącznie ponad 200 absolwentów, którzy zmienili oblicze polskiego CSR. Pracują oni m.in. w takich firmach jak: Bank Zachodni WBK, Carrefour, Danone, Grupa ANG, Grupa Żywiec, IKEA, KGHM Polska Miedź, Orange, PGNiG, PKO BP, Poczta Polska, Polpharma, PZU, BMW Group, Hilti, PGE, Lotos.


Teraz potrzebni są również tacy menedżerowie i przedsiębiorcy, którzy radykalnie zmienią wpływ biznesu na społeczeństwo i środowisko. Kierunek globalnych działań na rzecz systematycznego podejmowania najważniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych wyznacza wypracowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agenda 2030 i przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Zwracają one uwagę m.in. na konieczność eliminacji ubóstwa, ochronę środowiska naturalnego oraz zagwarantowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.


Agenda 2030 stała się punktem odniesienia dla wielu państw, przedsiębiorstw, a także dla innych organizacji, do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podejmowanie przez firmy zobowiązań dotyczących realizacji SDGs prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów zarządzania, działań operacyjnych i sprawozdawczości. Dzięki temu firmy maksymalizują wkład w zrównoważony rozwój, osiągając jednocześnie realne korzyści biznesowe.


O wyjątkowym charakterze tych studiów decydują m.in.:

  • grono wykładowców złożone z największych autorytetów w dziedzinie nowoczesnego CSR, 
  • połączenie doświadczeń praktyków z wielu dziedzin,
  • wiedza z zakresu raportowania niefinansowego w oparciu o Global Reporting Initiative,
  • formuła zajęć warsztatowych, podczas których słuchacze projektują rozwiązania strategiczne nakierowane na realizację SDGs.

KIEROWNIK STUDIÓW 

Prof. nadzw. dr hab. Bolesław Rok

brok@kozminski.edu.pl

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Nadzorczej TakeTask.pl, Fundacji mBanku. Rzecznik ds. etyki pracujący dla różnych przedsiębiorstw.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej”, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, UN Global Compact Polska, Sieci Sensownego Biznesu

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Ukończenie studiów podyplomowych CSR pozwoli na aktywne włączenie się w istniejącą już – w Polsce i na świecie - społeczność liderów biznesu na rzecz zmiany stylu zarządzania i zwiększania pozytywnego wpływu społecznego.
Umiejętności zdobyte na studiach będą szczególnie przydatne w aktualnej sytuacji długoterminowej niestabilności dotyczącej wyczerpywania się zasobów naturalnych, zmian politycznych, wyzwań o charakterze demograficznym i społecznych. W związku z tym presja na firmy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania (sustainable governance) i innowacyjnych projektów będzie rosła. Kształcimy liderów zrównoważonej przyszłości.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu, a także nabycie przez uczestników wysoko cenionych na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów zarządzania społeczną odpowiedzialnością (CSR) w nowoczesnej organizacji.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu, a także doświadczonych specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych. Zdobyta wiedza i umiejętności będą też przydatne w dalszej karierze zawodowej osób zainteresowanych perspektywami rozwoju problematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu jako polityki państwowej, pracowników profesjonalnych organizacji pozarządowych i firm konsultingowych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się egzaminem pisemnym oraz ewaluacją programu strategicznego CSR w wybranym obszarze społecznej odpowiedzialności dla firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pisanego w wyznaczonych grupach.

REKOMENDACJA ABSOLWENTA  

Studia CSR na ALK były dla mnie uporządkowaniem wiedzy z zakresu CSR, ale również dużą dawką inspiracji do podjęcia nowych działań w firmie, w której pracuje. Podczas studiów spotkałam bardzo ciekawych ludzi, z niektórymi z nich realizujemy teraz wspólne przedsiewziecia z zakresu społecznej biznesu.

 

Monika Szczepa
Kopalnia Wieliczka

Z-ca Kierownika ds. Public Relations

 

Kontakt: 
Magdalena Wyrwa

Doradca edukacyjny