Controlling personalny 

KIEROWNIK STUDIÓW 

Koordynator merytoryczny

Dr Irmina Gocan

Posiada 15 letnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, a obecnie konsultant i trener. Obecnie prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego AIDA Consulting.

W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w przemyśle i energetyce m.in. Polskich Sieciach Energetycznych oraz PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA.

Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, systemy wynagradzania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarzadzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, controllingu personalnego i wielu innych. Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Hewitt, Hudson, Sap Polska, PwC, HRK. Teraz dobre praktyki zarządcze rekomenduje w swoich projektach doradczych.

Autor wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania.

Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego.
Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Kompetencjami Pracowników i Studiów Podyplomowych Controlling Personalny na ALK.

Wykłada również w kilku innych uczelniach m.in. Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram.

Prowadzi też szkolenia z zakres zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów.
Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego.

CEL STUDIÓW 

Celem podstawowym słuchaczy studiów podyplomowych ,,Controlling personalny” będzie zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywności HR i controllingu personalnego w szerokim ujęciu, a więc:

 • Zastosowanie w biznesie nowoczesnych i zgodnych z trendami rynkowymi metod badania i poprawy efektywności oraz controllingu personalnego
 • Dobór i kształtowanie metod controllingu personalnego, a także praktyk HR odpowiadających na potrzeby biznesu
 • Projektowanie zintegrowanych, spójnych rozwiązań nastawionych na efektywność
 • Planowanie wdrożeń w obszarze HR z uwzględnieniem powiązań systemu HR z funkcjonowaniem całego biznesu

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu controllingu personalnego, w szczególności:

 • Poznanie zasad i narzędzi kształtowania strategii HR zgodnej z potrzebami biznesu i ściśle sparametryzowanej
 • Zrozumienie logiki planowania i ewidencjonowania kosztów pracy od strony rachunkowo-controllingowej
 • Przećwiczenie skutecznych metod prowadzenia analizy pracy oraz kształtowania optymalnej etatyzacji
 • Nabycie umiejętności konstruowania motywacyjnego systemu wynagradzania, w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy oraz benchmarki rynkowe, jak też z zastosowaniem systemów zarzadzania wynikami pracy
 • Zapoznanie się z metodami poprawy efektywności systemu pozyskiwania i rozwoju pracowników, w tym systemu rekrutacji, szkoleń i ocen okresowych
 • Zdobycie umiejętności stosowania interdyscyplinarnych rozwiązań na potrzeby prac nad efektywnością obszaru HR m.in. zarzadzania projektami i procesami, badania opinii pracowniczych, kontraktowania usług doradczych i szkoleniowych, analizy wskaźnikowej i jakościowej
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie wdrażania systemów HR do praktyki firmy i prowadzenia dialogu społecznego.

ADRESACI STUDIÓW 

Controlling personalny został stworzony z myślą o :

 • doświadczonych pracownikach i menedżerach zespołów personalnych (zzl, hrm), którzy są zainteresowani nabyciem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych koncepcji, metod i technik efektywnościowego podejścia do spraw personalnych i controllingu personalnego w firmie oraz nabyciem lub pogłębieniem umiejętności zastosowania ich w praktyce biznesowej,
 • konsultantów firm doradczych specjalizujących się w obszarze personalnym (zzl, hrm), chcących wdrażać rozwiązania efektywnościowe i metody controllingu personalnego u swoich klientów instytucjonalnych.

  WIODĄCY WYKŁADOWCY 

  Wykładowcy tego kierunku od wielu lat łączą naukę i dydaktykę z praktyką biznesową (pracują lub realizują projekty wdrożeniowe w Firmach). Dzięki temu ich zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy, ale mają wymiar praktycznych rozwiązań biznesowych.

  • dr Robert Manikowski
  • dr Paweł Wnuczak
  • dr Andrzej Woźniakowski
  • dr Renata Trochimiuk
  • dr Irmina Gocan
  • dr Piotr Pilch
  • Karina Popieluch
  • Paweł Kopijer
  • Krzysztof Gugała
  • Maciej Madziński
  • Magdalena Trus-Urbańska
  • Anna Kasperowicz

   WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

   Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane etapowo :

   • Bieżąca weryfikacja nabywanych wiedzy i umiejętności:

   o program przewiduje systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń pozwalających praktycznie przepracować kluczowe zagadnienia:

   § w trakcie ćwiczeń słuchacze będą wykonywać zadania odzwierciedlające rzeczywiste warunki opracowywania i wdrożenie rozwiązań dot. controllingu personalnego, będę wypracowywać algorytmy wskaźników i konspekty dokumentów audytu jakościowego HR oraz analizować zadane im (bądź przedstawione przez nich na podstawie ich praktyki zawodowej) studia przypadków (case studies)

   § ćwiczenia zazwyczaj realizowane będą w kilkuosobowych zespołach (patrz w programie PG - projekty grupowe)

   § efektem pracy zespołu będzie lista wskaźników HR, przebieg procesu biznesowego HR, wzór dokumentu albo analiza danego „case-study”

   § własne rozwiązania zespoły będą prezentować na forum całej grupy, co pozwoli na bieżąco prowadzącemu wykładowcy na ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy, słuchacze będą również mogli zdobyć sugestie i opinie innych zespołów udzielane w sposób krzyżowy - taka konstrukcja z jednej strony zapewnia utrwalenie nabywanej wiedzy, a z drugiej umożliwia przetestowanie przez słuchaczy nabywanych umiejętności.

   o system bieżącej weryfikacji postępów słuchaczy daje również możliwość identyfikowania na bieżąco występowania ewentualnych problemów ze stosowaniem wiedzy – burza mózgów, dyskusja, przedstawianie możliwych rozwiązań zaistniałych problemów, wybór najlepszych sposobów reakcji z uwzględnieniem konsekwencji podejmowanych decyzji

   o tam gdzie jest to uzasadnione, dodatkowo będą prowadzone również egzaminy (patrz w programie E-egzaminy, closed book) oraz wymagane będą indywidualne prace od słuchaczy (patrz w programie P-prace).

   • Całościowa weryfikacja wiedzy i umiejętności :

   zostanie dokonana za pomocą egzaminu końcowego w formie projektu grupowego (wymagającego zaprojektowania rozwiązania opartego na kluczowych zagadnieniach omawianych na studiach oraz przełożenia ich na realne rozwiązanie biznesowe w 3-4 osobowych grupach słuchaczy).0

   REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU  

   Program inspiruje do podejmowania działań  z zakresu HR  w swoich miejscach pracy. Bardzo dobry dobór przedmiotów  i wysoka jakość zajęć.  Nie są to jeszcze jedne studia podyplomowe  z zarządzania zasobami ludzkimi, jest  to nowy, interdyscyplinarny program, ukazujący powiązania działań HR ze strategią  przedsiębiorstwa. Gorąco polecam nie tylko pracownikom działów HR, ale  także  osobom ze  ścisłego kierownictwa  firm.

   Jerzy Kowalski

   Dyrektor Personalny

   Mostostal Puławy S.A.       

    

    

   Jako absolwent II-giej edycji studiów podyplomowych na kierunku CONTROLLING PERSONALNY mogę polecić te studia jako wartościowy program dla osób o różnym stopniu zaawansowania w dziedzinie HR. Studia te oferują pogląd na większości procesów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, w tym głównie pod kątem wypracowania wskaźników i mierników do badania ich jakości i efektywności. Jest to program, w którym osoby z niewielkim stażem pracy będą miały okazję poznać zagadnienia kryjące się pod poszczególnymi procesami – dla nich ilość materiału i tempo zajęć mogą stanowić wyzwanie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Z kolei osoby z doświadczeniem będą mogły zweryfikować swoją wiedzę w porównaniu z  trendami na rynku skorzystać z wymiany poglądów z innymi uczestnikami oraz z prowadzącymi. Prowadzący zajęcia to zazwyczaj praktycy, z dużą wiedzą i znajomością rynku, choć z różnym temperamentem, co przekłada się na „temperaturę” zajęć. Co ważne, podczas zjazdów sprawdzano poziom satysfakcji uczestników, więc można się spodziewać, że wszelkie sugestie zmian czy też wzbogacenia tematyki zajęć zostaną wzięte pod uwagę przy kolejnych edycjach tego kierunku. Bardzo dużą wartością tych studiów są zajęcia z controllingu finansowego, gdyż dają nie finansistom solidne podstawy rozumienia finansów firmy, w tym wskaźników dotyczących kapitału intelektualnego. Niezwykle cenne były zajęcia dotyczące aspektów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i powiązania HR ze strategią firmy. Tak więc, choć temat controllingu personalnego może się wydawać tematem mocno „technicznym” to zajęcia w ramach studiów okazały się być ciekawą przygodą intelektualną w różnorodnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, które to obszary w naszych pracach końcowych „ubraliśmy” w zestawy wskaźników użyteczne w naszej codziennej pracy. Wypracowaliśmy w ten sposób „język”, którym moim zdaniem będzie dużo łatwiej porozumieć się z naszymi partnerami biznesowymi, a taki był mój osobisty cel tych studiów.

   Anna Stankowska

   Menadżer Zasobów Ludzkich

   Timken Polska


   Kontakt:
   Magdalena Glapa

   Doradca edukacyjny