Controlling personalny 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

KIEROWNIK STUDIÓW 

Dr Irmina Gocan

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer i dyrektor personalny, a obecnie prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego oraz wykładowca i trener.W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie i wdrażanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie, rozwój zawodowy i motywowanie kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w przemyśle i energetyce. Pracowała u największych polskich pracodawców, gdzie controlling personalny jest stosowany w praktyce dnia codziennego i  prowadzi się go na wielka skalę m.in. w bankach i firmach ubezpieczeniowych, w PSE S.A., PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. oraz Poczcie Polskiej.

Czytaj więcej

Obecnie klientami jej doradztwa personalnego, warsztatów i szkoleń są wiodące polskie i zagraniczne marki m.in. z zakresu legal i compliance, retail i FMCG, automotive, banking and insurance, heavy industry, pharmacy and medical a także Centra Usług Wspólnych (SSC). Wiele jej projektów wymaga zbudowania business case opartego na rozliczeniu opłacalności (evidence based HR), ustrukturyzowanego podejścia m.in. opartego na metodykach zarządzania procesami lub projektami gdyż jest prowadzonych dla Spółek kierujących się efektywnością lub zarządzających wieloma licznymi zespołami.  

Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy etatyzacji i planowania zatrudnienia, systemy employer brandingu, rekrutacji i selekcji, assessment i development center, systemy wynagradzania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarzadzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, controllingu personalnego i wielu innych. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.
Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Capgemini, AON, Hewitt, Hudson, PwC, HRK, a w obszarze IT z SAP i SID Group. Teraz dobre praktyki zarządcze i informatyczne rekomenduje w swoich projektach doradczych.

Autor wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, a także czasopism Personel Plus i HR Business Partner, gdzie od czasu do czasu publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów – również w obszarze controllingu personalnego). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN), gdzie również opisywała skuteczny model zzl.

Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego.
Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Kompetencjami Pracowników, koordynator Studiów MBA HR, a obecnie  Kierownik Studiów Podyplomowych Controlling Personalny, jak też współkierujący Studiami Podyplomowymi Menedżer Szkoleń i Rozwoju na ALK. Wykłada również w kilku innych uczelniach m.in. Uniwersytecie SWPS (wcześniej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej), Wyższej Szkole Handlowej, UTH oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia z zakres zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów.

Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.
Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA, jej praca doktorska dotyczyła controllingu personalnego.

LIST OD KIEROWNIKA STUDIÓW 

Drodzy Państwo,

,,Controlling Personalny” miał już 7 edycji, obecnie (we wrześniu) studia kończą uczestnicy 8 edycji. Studia mają charakter praktyczny. My Wykładowcy jesteśmy praktykami, chętnie udostępniamy wiedzę i doświadczenie, przekazujemy prawdziwe case studies, materiały i narzędzia. Budujemy też partnerskie relacje i współpracę, przestrzeń na kontakty.  Dzięki temu również Studenci mają wkład w kształtowanie programu i proces nauki, często dzielą się świetnymi rozwiązaniami i wszechstronną wiedzą.

Program zmienia się, włączamy do programu nowe trendy analityki HR i controllingu personalnego,  sprawdzam też, czego  potrzebują słuchacze. W tym roku wprowadziłam 2 nowe przedmioty ,,Analityka i narzędzia IT w obszarze HR: oraz ,,Automatyzacja procesów HR”, wynikające z trendów rynku, dwa inne zmienią swój charakter, aby lepiej dopasować się do bieżących potrzeb słuchaczy.

8 edycja częściowo odbywa się w warunkach pandemii i z przyjemnością mogę stwierdzić, iż wszyscy sprawnie przełączyliśmy się na on line, pracujemy na narzędziu udostępnionym przez Uczelnię, nie straciliśmy ani nie przekładaliśmy zajęć. Pracujemy wspólnie w czasie rzeczywistym, m.in. w oparciu o prezentacje, dyskusje i burze mózgów, wymianę plików i narzędzi, ankiety i badania opinii, a wszystko dzieje się pomiędzy prowadzącym i uczestnikami albo w oparciu o prace Studentów w grupach. Uczelnia zapewniła nam suport IT, ale w zasadzie potrzebowaliśmy go tylko instruktażowo, na początku aby nauczyć się działać na narzędziu, potem wszystko działało już sprawnie.

Zakładamy, że edycja IX (od października 2020) odbędzie się stacjonarnie. Dobre doświadczenia w pracy zdalnej zaowocowały jednak tym, że 3 przedmioty zdecydowałam się przenieść na stałe do świata wirtualnego – te, gdzie formuła on line da Studentom dodatkowe korzyści (zajęcia te są wskazane w Programie).  
Ponieważ nie wiemy jednak, jak potoczy się sprawa pandemii, z przyjemnością informuję, iż studia podyplomowe ,,Controlling Personalny” w razie czego są ,,covido-odporne” i w sytuacji ograniczeń odbędą się zdalnie, a my jesteśmy ,,ready on line  :)

Mam nadzieję, że poznamy się osobiście !
Irmina

CEL STUDIÓW 

Celem podstawowym słuchaczy studiów podyplomowych ,,Controlling personalny” będzie zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Planowania, wdrożenia, monitorowania, analizy i oceny efektywności obszarów, procesów i projektów HR,
 • Diagnozy, analizy i oceny efektywności kapitału intelektualnego i metod jego kształtowania w organizacji w powiązaniu z wynikami biznesowymi,
 • Stosowania metod controllingu personalnego w oparciu o wskaźniki oraz metody jakościowe,
 • Prowadzenia analiz i wnioskowania o kondycji zasobów ludzkich i rozwiązaniach HR w oparciu o metody systemowe i zgodnie z możliwościami rozwiązań IT,
 • Prezentowania faktów i danych personalnych w użyteczny i zrozumiały dla biznesu sposób zgodnie z logiką Ładu Danych.

Poznanie modeli i metod oraz przećwiczenie ich na zajęciach pozwala planować, wdrażać i doskonalić działania ZZL oraz związane z nim działania controllingu personalnego w szerokim ujęciu, a więc:

 • Projektować zintegrowane, spójne rozwiązania, metody i praktyki HR w obszarze personalnym,
 • Dobierać, planować kształtować i prowadzić wdrożenia procesów i projektów HR oraz controllingu personalnego odpowiadające na potrzeby i wyzwania biznesu, a także z uwzględnieniem powiązań HR i biznesu,
 • Stosować nowoczesne i zgodne z trendami rynkowymi metody badania i poprawy efektywności procesów i projektów zarządzania zasobami ludzkimi a także szerzej pojętego zarządzania w organizacji,
 • Projektować rozwiązania HR skierowane na poprawę wydajności, efektywności i jakości pracy indywidualnych pracowników, zespołów i całej organizacji oraz przynoszące zwrot z inwestycji,
 • Uwzględniać w rozwiązaniach HR potrzeby kandydatów do pracy i pracowników, aspekty związane z możliwościami pozyskania kadry, satysfakcji, motywacji i zaangażowania oraz budowania lojalności i utrzymywania pracowników w zatrudnieniu. 

GŁÓWNE ATUTY 

 • Program to 204 godziny zajęć z czego około 140 to zajęcia praktyczne, ćwiczeniowe, interaktywne
 • Prowadzący zajęcia to głównie świetni praktycy w projektowaniu i prowadzeniu rozwiązań zarządczych i zzl – menedżerowie i eksperci oraz konsultanci ZZL, a jednocześnie uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem edukacyjnym
 • zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach
 • uczelnia prowadzi nowoczesną bibliotekę z dostępem do najnowszych publikacji w wersji elektronicznej i drukowanej, Kierownik Studiów udostępnia szeroką polecaną bibliografię
 • uczestnicy mają dostęp do platformy wymiany wiedzy i komunikacji między sobą i wykładowcami
 • każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, a materiały do zajęć w wersji drukowanej oraz podręcznik w kluczowym obszarze wiedzy
 • praca wykładowców jest monitorowana przez Kierownika i oceniana przez słuchaczy
 • nie budujemy dystansu lecz relacje – partnerskie!

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Rozwój osoby, która zajmuje się controllingiem personalnym wymaga dogłębnego poznania szeregu aspektów wiedzy i zbudowania kilku warstw rozwoju kompetencji, dotyczą one w szczególności:

 • Rozumienia i umiejętności zastosowania w praktyce podstaw modeli skutecznego prowadzenia biznesu np. znajomości i zastosowania modeli biznesowych, strategii biznesowej, rachunku ekonomicznego,
 • Znajomości i umiejętności zastosowania w praktyce skutecznych i uporządkowanych praktyk w zakresie kształtowania strategii HR i jej wdrażania oraz opracowywania, wdrażania i prowadzenia rozwiązań obszarowych zzl zarówno tych ,,twardych” jak np. system wynagradzania i premiowania, jak i ,,miękkich” jak system kompetencji,
 • Znajomości i umiejętności zastosowania w praktyce zasad i metod prowadzenia controllingu personalnego zarówno w oparciu o metody jakościowe jak i ilościowe, oraz samodzielnego projektowania niezbędnych narzędzi,
 • Rozumienia specyfiki planowania, wdrażania i podtrzymywania rozwiązań HR do organizacji,
 • Integratywnego rozumienia, ujmowania i analizowania oraz wnioskowania co do zjawisk personalnych w powiązaniu z efektami biznesowymi.

Wszystkie powyższe obszary są ujęte w programie studiów podyplomowych ,,Controlling Personalny.

W ramach studiów słuchacze zdobędą w szczególności wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • Poznanie zasad i narzędzi kształtowania strategii HR zgodnej z potrzebami biznesu i ściśle sparametryzowanej oraz wspieranej na etapie planowania i wdrożenia rozwiązaniami controllingu personalnego,
 • Zrozumienie logiki planowania i ewidencjonowania kosztów pracy od strony rachunkowo-controllingowej,
 • Przećwiczenie skutecznych metod prowadzenia analizy pracy oraz kształtowania optymalnej etatyzacji,
 • Nabycie umiejętności konstruowania motywacyjnego systemu wynagradzania, w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy oraz benchmarki rynkowe, jak też z zastosowaniem systemów zarzadzania wynikami pracy oraz oceny jego efektywności przez controlling personalny,
 • Zapoznanie się z metodami kształtowania i poprawy efektywności systemu pozyskiwania i rozwoju pracowników, w tym systemu rekrutacji, szkoleń i ocen okresowych w oparciu o metody controllingu personalnego,
 • Zdobycie umiejętności stosowania interdyscyplinarnych rozwiązań na potrzeby prac nad efektywnością obszaru HR m.in. zarzadzania projektami i procesami, badania opinii pracowniczych, kontraktowania usług doradczych i szkoleniowych, analizy wskaźnikowej i jakościowej,
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie wdrażania systemów HR do praktyki firmy i prowadzenia dialogu społecznego w oparciu o uporządkowane i logiczne podejście oraz realnie przydatne modele, procedury i wzory dokumentów.

Praktycznie każdy z wykładowców poza wiedzą merytoryczną i materiałami z zajęć udostępnia przydatne modele i narzędzia, zależnie od zakresu zajęć są to np.:

 • Pre-definiowane metodologie i modele postępowania,
 • Gotowe narzędzia,
 • Liczne wskazówki postępowania,
 • Przykładowe wskaźniki, metody kalkulacji, arkusze rozliczeniowe, narzędzia ewaluacji,
 • Wzory dokumentów, formatki.

ADRESACI STUDIÓW 

Controlling personalny został stworzony z myślą o:

 • doświadczonych pracownikach i menedżerach zespołów personalnych (zzl, hrm), którzy są zainteresowani nabyciem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych koncepcji, metod i technik efektywnościowego podejścia do spraw personalnych i controllingu personalnego w firmie oraz nabyciem lub pogłębieniem umiejętności zastosowania ich w praktyce biznesowej,
 • konsultantach firm doradczych specjalizujących się w obszarze personalnym (zzl, hrm), chcących wdrażać rozwiązania efektywnościowe i metody controllingu personalnego u swoich klientów instytucjonalnych.

PERSPEKTYWA ZAWODOWA 

Osoby, które ukończyły ten kierunek przede wszystkim łatwo dostaną pracę w szeroko rozumianym ,,twardym” i ,,miękkim” obszarze zarządzania zasobami ludzkimi u pracodawców, a jeśli już w nim pracują – ugruntują swoją pozycję zawodową u obecnego pracodawcy, łatwiej uzyskają awans stanowiskowy i płacowy lub zmienią pracę na atrakcyjniejszą.

Dzieje się tak dlatego, że większa część pracodawców wdraża rozwiązania i praktyki personalne lub doskonali je z intencją realnego wzrostu potencjału ludzkiego oraz efektywności po stronie pracowników, zespołów i organizacji, ale również po stronie samych budżetów i rozwiązań HR. W HR rozwijają się dynamicznie metody big data, evidence based HR oraz automatyzacja procesów personalnych poprzez IT.

Absolwent tych studiów jest w stanie zwiększać efektywność rozwiązań HR i płynących z nich korzyści – rozwoju potencjału ludzkiego i wzrostu efektywności, jak również potrafi wiarygodnie, w oparciu o  wskaźniki i inne metody rozliczeniowe:

 • Argumentować z wyprzedzeniem (ex ante), że wzrost taki nastąpi (planowanie i prognozowanie)
 • Prowadzić wdrożenia nakierowane na ustalone cele (monitorowanie skuteczności)
 • Udowodnić po zakończeniu działań (ex post), że osiągnięto założone efekty (rozliczenie efektów, zwymiarowanie ich w wartościach pieniężnych)

Nasi absolwenci są więc w stanie sprostać wymaganiom pracodawców, a także zmianom, jakie obecnie odbywają się w HR skuteczniej niż osoby dobrze wyedukowanie w obszarze zarzadzania zasobami ludzkimi, ale nie posługujące się zaawansowaną analityką.

Osoby, które ukończyły ten kierunek łatwo też dostaną pracę lub kontrakty na szeroko rozumianym rynku doradztwa personalnego, niezależnie czy są teraz konsultantami, czy też dopiero aspirują do tej roli. Rozumienie zjawisk zarządzania i pracy nad efektywnością po stronie ich zleceniodawców, czyli pracodawców stanowi przecież kanwę ich pracy.

Poznane przez uczestników metody zwiększają ich atrakcyjność na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy, pozwalają osiągnąć wymarzone stanowiska w procesach rekrutacyjnych i lepszą pozycję w organizacji, gdyż posługują się językiem biznesu – językiem liczb i faktów.

Warto wspomnieć, że osoby z wiedzą zdobytą na tych studiach są obecnie szczególnie poszukiwane na rynku pracy, a wg. raportów płacowych zazwyczaj zarabiają więcej niż osoby o porównywalnym poziomie stanowisk zatrudnionych w innych obszarach HR.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Wykładowcy tego kierunku od wielu lat łączą naukę i dydaktykę z praktyką biznesową (pracują lub realizują projekty wdrożeniowe w Firmach). Dzięki temu ich zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy, ale mają wymiar praktycznych rozwiązań biznesowych.

  dr Irmina Gocan

  Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer i dyrektor personalny, a obecnie prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego oraz wykładowca i trener.W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie i wdrażanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie, rozwój zawodowy i motywowanie kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w przemyśle i energetyce. Pracowała u największych polskich pracodawców, gdzie controlling personalny jest stosowany w praktyce dnia codziennego i  prowadzi się go na wielka skalę m.in. w bankach i firmach ubezpieczeniowych, w PSE S.A., PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. oraz Poczcie Polskiej.

  Krzysztof Gugała MBA

  Ekspert w dziedzinie HR, ze specjalizacją w systemach wynagradzania i controllingu personalnym.  

  Od 3 lat Dyrektor Działu „Talenty i Wynagrodzenia” w polskim oddziale jednej z największych międzynarodowych firm doradczych – Willis Towers Watson (w trakcie połączenia z AON).

  W branży HRM pracuje od 30 lat, łącząc perspektywę doradcy, eksperta i menedżera.  

  Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii personalnych i systemów wspierających zarządzanie kapitałem społecznym, w szczególności systemów wynagrodzeń.

  Posiada doświadczenie z pracą z różnymi sektorami i typami organizacji, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej.  

  Kierował projektami obejmującymi strategię HR, architekturę stanowisk, grading, projektowanie  
  i wdrażanie polityk płacy zasadniczej i zmiennej oraz świadczeń, doświadczenie pracownika (EX)  
  i zaangażowanie. M.in. kierował projektami realizowanymi dla PGNiG SA, , TVN, Wyborowa SA, Tramwaje Warszawskie i kilkadziesiąt innych.

  Projektuje i realizuje unikalne na polskim rynku badania rynkowe w zakresie wynagrodzeń i talentów. 10 lat doświadczenia w kierowaniu radami nadzorczymi złożonych organizacji.  

  Ostatnie zainteresowania: Przyszłość pracy, HR 4.0.

  Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej, webinarów (m.in. HBR Polska, Personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, InforAkademia) oraz współautor książki „Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w organizacji”(Poltext).

  Od 2010 prowadzi zajęcia z controllingu personalnego, benchmarkingu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych na Akademii Leona Koźmińskiego i we Francuskim Instytucie Zarządzania.

  Karina Popieluch MBA

  Senior HR Expert, Trener Biznesu, Wykładowca Akademicki, Coach ICC
  Blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B  zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z Biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi  i ekspertyzy w obszarze Lean Management.

  Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, Członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Koźmiński Business School oraz Partner Merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego HR Business Partner oraz patron merytoryczny cyklu HR na szpilkach. Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji i uznany prelegent konferencji branży HR.

  Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji w oparciu o Systemowe Zarządzanie Efektywnością, Zarządzanie Zmianą, Przywództwo i Kapitał Ludzki.

  W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

  dr Kinga Padzik

  Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy.
  Od 1995 roku współwłaściciel firmy ESSEY Kinga Padzik (http://www.essey.com.pl) i wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy. Specjalista w zakresie AC oraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP) posiadający także autorskie programy w zakresie obydwu tych metod.
  Główne zainteresowania zawodowe w obszarze doradztwa to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu, a także aspekt zarządzania pracą ludzi poprzez grupy projektowe/zadaniowe i związane z tym zagadnienia integracji wewnątrzgrupowej, zarządzania emocjami i konfliktami. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego.
  Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytetu SWPS) w Warszawie, w ramach której jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL oraz koordynatorem 2 modułów związanych z ZZL w ramach Psychologii Biznesu.
  W obszarze dydaktyki – możliwości zdalnego nauczania z wykorzystanie technik interaktywnych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na charakterystyce procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych oraz szeroko rozumianym transhumanizmie – jego celach i konsekwencjach.    
  Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi (C.H. Beck) oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (Wolters Kluwer SA), w ramach którego wydała dwie książki poświęcone ocenianiu pracowników i zarządzaniu kompetencjami (SOOP www.ocena-pracownikow.abc.com.pl
  oraz AC/DC www.ocena-zintegrowana.wolterskluwer.pl/), a także dla którego w ramach Serwisu HR opracowała kilkanaście procedur ZZL poświęconych takim zagadnieniom jak: AC/DC, zarządzanie kompetencjami, SOOP, budowa planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacja i selekcja pracowników, dopasowanie pracownika do stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy.
  Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential).

  dr Robert Manikowski

  Jego doświadczenia zawodowe związane są od blisko 20 lat z różnymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadził consulting z firmami Neuman Management Institute, Deloitte oraz Keystone Consulting.  Obecnie jest parterem zarządzającym w Keystone Business Advisory.
  Wcześniej pełnił Dyrektora Personalnego w dwóch Spółkach, w tym w Intercell (dzisiaj Stora Enso), gdzie odpowiedzialny był między innymi za wdrożenie Strategicznej Karty Wyników (BSC) i Systemu Zarządzania Przez Cele (MBO) oraz negocjacje nowego ZUZP.

  Jest ekspertem w dziedzinie opracowania struktur organizacyjnych, analizy procesów, etatyzacji  oraz budowy nowoczesnych, efektywnych systemów wynagrodzeń – w tym w zakresie projektowania projektowania rozwiązań oraz pomocy w ich skutecznym wdrożeniu. Jest też doświadczonym i cenionym doradcą w kwestiach negocjacji rozwiązań ze Stroną Społeczną.

  W Keystone Business Advisory jest odpowiedzialny za różnorodne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w procesach tworzenia się grup kapitałowych, integracji Spółek (procesów M&A) m.in. dla polskiego segmentu energetycznego i koksowniczego oraz firm z branży automotive – zajmuje się tam w szczególności budową struktur zarządczych, ujednoliceniem struktur wynagrodzeniowych.

  Do grona firm dla których Robert pracował należą organizacje reprezentujące w zasadzie wszystkie branże gospodarki od firm przemysłu ciężkiego m.in. energetyczno–paliwowego (TAURON, ENEA, JSW), branży motoryzacyjnej (Kirchhoff, Toyota, Sumi Riko), branży nowych technologii (Sygnity, Exatel, Emitel),  różne firmy FMCG, jak też organizacje pożytku publicznego (Lasy Państwowe, Poczta Polska, ZUS, PGW Wody Polskie).  

  Jest autorem dwu pozycji książkowych poświęconych obszarowi wynagrodzeń:

  • „Projektowanie Systemów Premiowych”  (II wydanie w przygotowaniu)
  • „Projektowanie Systemów Podwyżkowych” która znalazła się w gronie 10 najlepszych książek ekonomicznych zeszłego roku wg Forsal.

  Jest adiunktem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzi również zajęcia z zakresu zarządzania i HRM na studiach podyplomowych m.in. w Uniwersytecie SWPS, SGH. W Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w prowadzeniu zajęć i warsztatów z obszaru wynagrodzeń.

  Paweł Kopijer MBA

  Obecnie prezes 2C Consulting (firmy wdrażającej model szacowania ROI - Return on Investment), wiceprezes Klastra HRD i kierownik Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej.
  Autor Modelu SEB/SEA© (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności) oraz Modelu TDI© (Training and Development Integrity), jak też Standardu HRD BP© (Standard Partnerstwa Biznesowego w Rozwoju Ludzi).
  25-letnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał jako prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, prezes American Society for Training and Development Polska, wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, project manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii (organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów), prezes jednej ze spółek w dużym holdingu Skarbu Państwa oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych. Wcześniej doświadczenie w HR zdobywał w Biurze Kadr i Szkolenia w centralnym zarządzie Poczty Polskiej oraz jako HR Manager w KOMA S.A.
  Realizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla takich organizacji jak: ING Bank Śląski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ceramika Paradyż, PZU Życie, PZU S.A., Multibank, VOX Meble, Bioton S.A., Kruk S.A., PGE, Agros Nova, Bank BPH, Totalizator Sportowy, Konsalnet, LG Display, GLS, Tauron Dystrybucja, ABW, PKP Intercity, UM w Gliwicach, UM Warszawa, PKO BP, Animex, PKP Energetyka, PKP S.A., Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego, Play.
  Członek i inicjator gremiów eksperckich: Rada Programowa Serwisu HR, kapituły konkursów „Menedżer Szkoleń Roku”, „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, Top HRBP.
  Autor książek ,,Kompendium Zarządzania szkoleniami” (wyd. SWPS Academica oraz ,,Zarządzanie szkoleniami. Jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie?” (wyd. Wolters Kluwer). Również kilkudziesięciu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania, w tym zarządzania ludźmi (Personel i Zarządzanie, Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck).
  Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London). Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute oraz metodologii HPI, ASTD. Certyfikowany Coach LMI™.
  Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, Akademii Leona Koźmińskiego, WSB we Wrocławiu, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

  Agata Bogusiak

  Trener, HR Business Partner, Prezes Stowarzyszenia PSTD, Project Manager.
  Zawodowo, od 2011 roku, związana jest z obszarem zasobów ludzkich. Początkowo w wewnętrznych działach personalnych w dużych organizacjach (firmy produkcyjne), gdzie odpowiadała przede wszystkim za polityki szkoleniowe, projekty szkoleniowe a również prowadziła procesy rekrutacyjne.
  Obecnie we współpracy ze Stowarzyszeniem PSTD (Polish Society for Training & Development)  działa aktywnie na rzecz społeczności zajmującej się zawodowo rozwojem kapitału ludzkiego w organizacjach. W imieniu Stowarzyszenia promuje rozwój rynku szkoleń i doradztwa w Polsce oraz profesjonalizm i etykę menadżerską.
  Jednocześnie prowadzi własną działalność szkoleniową. Realizuje szkolenia, warsztaty. Organizuje też konferencje, spotkania branżowe dla HR.
  Specjalizuje się w tematach związanych z identyfikacją potencjału rozwojowego w organizacjach, umiejętnościami społecznymi, kompetencjami komunikacyjnymi, doradztwem zawodowym, narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnością biznesową szkoleń.
  Jest też licencjonowanym trenerem modelu SEB/SEA®, (Model SEB to Standard of Education in Business, stanowi zestaw narzędzi i procesów gwarantujących realizację projektów szkoleniowo-rozwojowymi w sposób efektywny biznesowo, dzięki niemu można m.in. badać profesjonalnie efektywność biznesową szkoleń).
  Jest też certyfikowanym trenerem Standardu HRD BP (Human Resources Development Business Partnering).
  Pracuje również jako moderator grup projektowych, asesor w sesjach DC/AC.
  W Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w prowadzeniu zajęć i warsztatów z obszaru efektywności biznesowej szkoleń oraz kontraktowania umów doradczych i szkoleniowych.
  Studiowała socjologię oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Łódzkim.

  dr Paweł Wnuczak

  Specjalizuje się w controllingu, biznesplanach, studiach wykonalności, analizach i modelach finansowych, wycenie przedsiębiorstwa, ocenie projektów inwestycyjnych. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej.
  Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Przygotowuje opinie z zakresu finansów i ekonomii, które są wykorzystywane na potrzeby sporów sądowych. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej.
  Dr Paweł Wnuczak jest też pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem systemów controllingu. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu.
  Jest Kierownikiem merytorycznym finansowych studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego.
  Prowadzi też zajęcia z zakresu analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, ESSCA – Angers France, Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.
  Powadzi również szkolenia w swoim zakresie specjalizacji, a do uczestników jego szkoleń należeli między innymi pracownicy: PKO BP, Raiffeisen Leasing, Union Investment TFI S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Orange, Play, McDonald’s Polska, PGNIG S.A., Jeronimo Martins Polska S.A., PZL Mielec, Grupa Adamed, Neinver Polska, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich).

  Aleksandra Stańczyk MBA

  Praktyk biznesu zorientowany na zwiększenie efektywności ekonomicznej i jakość procesów w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania strategii zasobów ludzkich.
  Główne atuty to ugruntowana wiedza i bogate doświadczenie korporacyjne.
  Swoje 26 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała min. na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej w sieciach handlowych Leroy Merlin, EMPIK, Makro Cash and Carry, Tauron a następnie prezes zarządu w spółkach prawa handlowego z obszaru SSC i usług.
  Największe zrealizowane projekty dotyczyły:

  • reorganizacji procesów zakupowych  dla budżetu 530 mln zł rocznie w Grupie Kapitałowej,
  • restrukturyzacji administracji personalnej w spółce zatrudniającej 22 tys. pracowników wraz z mapowaniem procesów, optymalizacją  zatrudnienia i realizacją projektu  outplacementu,
  • organizacji i zarządzania Centrum Usług Wspólnych HR zatrudniającego 380 osób,
  • doradztwa personalnego dla  Zarządu w spółce branży farmaceutycznej  TOP 5 2019 w Polsce.

  Autorka kilkunastu publikacji  z obszaru HR, skupionych wokół zagadnień restrukturyzacji  zasobów ludzkich, strategii personalnej i zarządzania zmianą w organizacji.
  Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych i licencjackich Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, specjalizuje się w przedmiotach z zakresu controllingu personalnego, etatyzacji, budowania motywacyjnych systemów wynagrodzeń. W Akademii Leona Koźmińskiego realizuje zajęcia dot. etatyzacji i systemów wynagrodzeń .
  Absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dyscyplinie ekonomia, specjalność rynek pracy, studiów podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz  Programu  Executive MBA.
  Za swoją działalność zawodową i dydaktyczną wyróżniona odznaczeniami państwowymi i nagrodą Jej Magnificencji Rektor Akademii WSB.

  dr Maciej Madziński

  Trener, wykładowca akademicki, konsultant. Praktyk zarządzania, współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym jak i naukowym.
  Wspiera firmy w transformacjach organizacyjnych, szczególnie w kierunku organizacji zarządzanych projektowo. W codziennej praktyce dydaktycznej i doradczej specjalizuje się w programach z obszarów:

  • Strategii i jej skutecznej realizacji w organizacji,
  • Zarządzania projektami - w tym strategicznego zarządzania projektami,
  • Negocjacji, w tym strategiczne negocjacje związane z realizacją projektów,
  • Zarządzania sobą w czasie / efektywności osobistej.

  Na co dzień pracuje jako Dyrektor Operacyjny Akademii Leona Koźmińskiego. Z uczelnią związany od 2007 roku. Pasjonat realizacji zmian organizacyjnych, zarządzania projektami, szczególnie tzw. „zwinnego” oraz efektywności osobistej. W ramach swojej funkcji specjalizuje się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informacyjno-informatycznych. Zarządza również Biurem Projektów w ALK i odpowiada za portfel projektów uczelni. Podległy mu zespół zarządza portfelami projektów i koordynuje kluczowe inicjatywy strategiczne Akademii Leona Koźmińskiego.
  Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA, szkolenia otwarte, zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Jest wykładowcą w Kozminski Executive Business School i partnerem w Kirov Strategic Negotiators oraz członkiem rady nadzorczej w ESCOLA S.A.
  W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera wspierał zarówno instytucje państwowe jak i wiele firm prywatnych – szkolił lub doradzał m.in. w: Najwyższej Izbie Kontroli, Stock Polska, Jerónimo Martins, Janssen-Cilag Polska, Lasach Państwowych, Poczcie Polskiej, Kongsberg Automotive, MyGiftDna.pl, PESA Bydgoszcz, Teltech, PCG Academia, EkoEnergia Polska, KROSS, Adamed Pharma S.A, Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Reynaers Aluminium, Womak Holding, Novdom i innych.
  W wolnych chwilach stara się również angażować w rozwój młodych ludzi wierząc w to, że wszyscy powinni mieć równy dostęp do wiedzy i możliwości. Chętnie angażuje się w wykłady, prezentacje czy gości w komisjach projektów realizowanych przez młodzież.
  Pasjonuje się nowoczesnymi technikami zarządzania organizacjami, ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości ich wdrażania („walk the talk”), uwielbia również długie wędrówki górskie i szybsze bieganie miejskie.

  Elwira Pyk

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz podyplomowych studiów na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy. Absolwentka MBA Akademii Leona Koźmińskiego.
  Praktyk biznesowy, posiadający 20-letnie doświadczenie jako HR Manager oraz Change Manager (najważniejsze zrealizowane projekty to: start-up Coffeeheaven, restrukturyzacja Zelmer S.A., HR Project Manager/Change Agent odpowiedzialna za połączenie Opek Sp. z o. o. oraz Federal Express).
  Ukończyła  program afiliacyjny Microeconomics of Competitiveness Course  na Hardvard Business School (Institute for Strategy & Competetiveness we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego). Praca badawcza obejmowała analizę klastra branży SSC/BPO  w Krakowie pod względem oceny konkurencyjności oraz trendów.
  Entuzjastka nowych technologii. Buduje kompetencje przyszłości. Działa zgodnie z maksymą, że „Przyszłości nie da się przewidzieć. Należy rozważać co jest możliwe.” R. Amara.
  Obecnie doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Badań Ilościowych i Zastosowania Informatyki pod opieką naukową Prof. dr hab. Witolda Bieleckiego.
  Od 4 lat prowadzi badania związane z wpływem wdrożenia Inteligentnej Automatyzacji na efektywność organizacji z obszaru SSC/BPO.  
  W Akademii Leona Koźmińskiego jest też Kierownikiem Studiów Podyplomowych ,,Automatyzacja Procesów Biznesowych” oraz wykładowcą.

  dr Piotr Pilch

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych ALK, ekspert w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych.
  Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań w organizacji oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych.
  Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie Ludźmi w Firmie", „Szkolenie i Rozwój” i opiekun programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych” i ,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”.
  Prowadzi też szkolenia we współpracy z firmą Effect Group. Łącznie przeprowadził około 7.000 godzin szkoleniowych.
  Obecnie pracuje naukowo nad problematyką sukcesu zawodowego i jego uwarunkowań, w tym sukcesu w symulacyjnych grach menedżerskich. Szczególnie skupiony jest na uwarunkowaniach sukcesu zawodowego związanych z wywieraniem wpływu o charakterze politycznym w ramach organizacji.

  Magdalena Trus Urbańska

  Psycholożka, specjalistka ds. zarządzania kryzysowego, negocjatorka, trenerka.
  Swoje 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc wykłady z zakresu komunikacji i stosunków interpersonalnych w Ośrodku Szkoleniowym Akademii Morskiej w Gdyni, będąc negocjatorem w instytucji publicznej oraz na stanowisku Dyrektora Komunikacyjnego w Agencji Ambermedia Ltd, gdzie odpowiedzialna była za budowanie wizerunku firm, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz komunikację wewnętrzną organizacji.
  W swojej pracy, jako negocjator reprezentowała organizacje publiczne oraz firmy prywatne; była także konsultantem przygotowującym zespoły do procesu negocjacji.
  Prowadzi projekty rozwojowe oraz szkolenia dla branż: energetycznej, finansowej, odzieżowej, budowlanej oraz farmaceutycznej, z zakresu: negocjacji, komunikacji i stosunków interpersonalnych, efektywności osobistej, zarządzania zmianą oraz kryzysem, budowy zaangażowanych zespołów, a także radzenia sobie ze stresem oraz etykiety w biznesie.
  Szkoliła, doradzała m. in dla: Grupa ENERGA, Kolporter, Superpharm, SKOK, Polomarket, Roche Diagnostic, Grupa Strabag, Genexo, Pandora, Igus, OPEC, PM Sport, Labsoft, Dr Zdrowie, Glencore, Sealed air, Grupa Orlen, Grupa Waspol, Nestle Polska, Prosper, Diverse, Whirpool, Polimex Mostostal, Administracja Publiczna.
  Od 10 lat współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego jako konsultantka biznesowa, trenerka i wykładowczyni.
  Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego i Warszawskiego.

  Wojciech Janicki

  Praktyk biznesowy, posiadający szerokie doświadczenie zarządzania systemami oraz procesami w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych.

  Wiedzę dotyczącą systemu zarządzania jakością ugruntowywał i poszerzał współpracując z takimi organizacjami jak Samsung, LG, ArcelorMittal czy ABB Group, pełniąc rolę pełnomocnika ISO, wdrażając i zarządzając z sukcesem normą ISO/TS 16949.

  Certyfikowany konsultant Lean Six Sigma i praktyk Lean Management, szerzący kulturę ciągłego doskonalenia. Przeprowadzał transformacje w działach finansowych oraz HR i IT, włączając automatyzację procesów.

  Obecnie koordynator projektów optymalizacyjnych w innogy Polska S.A., gdzie odpowiada za usprawnienia kluczowych procesów w obszarach finansowych, IT oraz R&D. Pełni funkcję Project Managera automatyzacji procesów HR-IT. Pełni funkcję trenera i konsultanta z zakresu Lean Six Sigma i narzędzi zarządzania jakością.

  Jego szczególnym upodobaniem jest przeprowadzanie ludzi przez proces zmiany, kreowanie wizji przyszłego stanu procesu i wdrażanie nowych rozwiązań automatyzujących pracę.

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno- Ekonomicznym
  o specjalności Zarządzania produkcją i usługami.

  dr Renata Trochimiuk (recenzent prac)

  Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie.
  Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”.
  Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.
  Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR. Wśród ostatnich publikacji znajdują się: rozdział „Mobbing w organizacjach o różnej wielkości” w monografii „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz rozdział „HRM in Poland: integrate to develop people, w monografii „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”, red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York 2008.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

  Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane etapowo :

  • Bieżąca weryfikacja nabywanych wiedzy i umiejętności:

  o program przewiduje systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń pozwalających praktycznie przepracować kluczowe zagadnienia:

  § w trakcie ćwiczeń słuchacze będą wykonywać zadania odzwierciedlające rzeczywiste warunki opracowywania i wdrożenie rozwiązań dot. controllingu personalnego, będę wypracowywać algorytmy wskaźników i konspekty dokumentów audytu jakościowego HR oraz analizować zadane im (bądź przedstawione przez nich na podstawie ich praktyki zawodowej) studia przypadków (case studies)

  § ćwiczenia zazwyczaj realizowane będą w kilkuosobowych zespołach (patrz w programie PG - projekty grupowe)

  § efektem pracy zespołu będzie lista wskaźników HR, przebieg procesu biznesowego HR, wzór dokumentu albo analiza danego „case-study”

  § własne rozwiązania zespoły będą prezentować na forum całej grupy, co pozwoli na bieżąco prowadzącemu wykładowcy na ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy, słuchacze będą również mogli zdobyć sugestie i opinie innych zespołów udzielane w sposób krzyżowy - taka konstrukcja z jednej strony zapewnia utrwalenie nabywanej wiedzy, a z drugiej umożliwia przetestowanie przez słuchaczy nabywanych umiejętności.

  o system bieżącej weryfikacji postępów słuchaczy daje również możliwość identyfikowania na bieżąco występowania ewentualnych problemów ze stosowaniem wiedzy – burza mózgów, dyskusja, przedstawianie możliwych rozwiązań zaistniałych problemów, wybór najlepszych sposobów reakcji z uwzględnieniem konsekwencji podejmowanych decyzji

  o tam gdzie jest to uzasadnione, dodatkowo będą prowadzone również egzaminy (patrz w programie E-egzaminy, closed book) oraz wymagane będą indywidualne prace od słuchaczy (patrz w programie P-prace).

  • Całościowa weryfikacja wiedzy i umiejętności :

  zostanie dokonana za pomocą egzaminu końcowego w formie projektu grupowego (wymagającego zaprojektowania rozwiązania opartego na kluczowych zagadnieniach omawianych na studiach oraz przełożenia ich na realne rozwiązanie biznesowe w 3-4 osobowych grupach słuchaczy).0

  REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU  

  Program inspiruje do podejmowania działań  z zakresu HR  w swoich miejscach pracy. Bardzo dobry dobór przedmiotów  i wysoka jakość zajęć.  Nie są to jeszcze jedne studia podyplomowe  z zarządzania zasobami ludzkimi, jest  to nowy, interdyscyplinarny program, ukazujący powiązania działań HR ze strategią  przedsiębiorstwa. Gorąco polecam nie tylko pracownikom działów HR, ale  także  osobom ze  ścisłego kierownictwa  firm.

  Jerzy Kowalski

  Dyrektor Personalny

  Mostostal Puławy S.A.       

   

   

  Jako absolwent II-giej edycji studiów podyplomowych na kierunku CONTROLLING PERSONALNY mogę polecić te studia jako wartościowy program dla osób o różnym stopniu zaawansowania w dziedzinie HR. Studia te oferują pogląd na większości procesów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, w tym głównie pod kątem wypracowania wskaźników i mierników do badania ich jakości i efektywności. Jest to program, w którym osoby z niewielkim stażem pracy będą miały okazję poznać zagadnienia kryjące się pod poszczególnymi procesami – dla nich ilość materiału i tempo zajęć mogą stanowić wyzwanie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Z kolei osoby z doświadczeniem będą mogły zweryfikować swoją wiedzę w porównaniu z  trendami na rynku skorzystać z wymiany poglądów z innymi uczestnikami oraz z prowadzącymi. Prowadzący zajęcia to zazwyczaj praktycy, z dużą wiedzą i znajomością rynku, choć z różnym temperamentem, co przekłada się na „temperaturę” zajęć. Co ważne, podczas zjazdów sprawdzano poziom satysfakcji uczestników, więc można się spodziewać, że wszelkie sugestie zmian czy też wzbogacenia tematyki zajęć zostaną wzięte pod uwagę przy kolejnych edycjach tego kierunku. Bardzo dużą wartością tych studiów są zajęcia z controllingu finansowego, gdyż dają nie finansistom solidne podstawy rozumienia finansów firmy, w tym wskaźników dotyczących kapitału intelektualnego. Niezwykle cenne były zajęcia dotyczące aspektów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i powiązania HR ze strategią firmy. Tak więc, choć temat controllingu personalnego może się wydawać tematem mocno „technicznym” to zajęcia w ramach studiów okazały się być ciekawą przygodą intelektualną w różnorodnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, które to obszary w naszych pracach końcowych „ubraliśmy” w zestawy wskaźników użyteczne w naszej codziennej pracy. Wypracowaliśmy w ten sposób „język”, którym moim zdaniem będzie dużo łatwiej porozumieć się z naszymi partnerami biznesowymi, a taki był mój osobisty cel tych studiów.

  Anna Stankowska

  Menadżer Zasobów Ludzkich

  Timken Polska

   


  Kontakt: 
  Joanna Sawicka-Golcz

  Doradca edukacyjny