Polityka compliance w organizacji 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

 

Dr Dariusz Bąk

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt, członek zespołu Centrum Etyki Biznesu (CEBI) przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, sekretarz CEBI. Wykłada filozofię oraz etykę biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej na Wydziale Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Praca badawcza i zainteresowania naukowe skupiają się na wszystkich aspektach infrastruktury etycznej organizacji: analiza etyczna zachowań, instytucjonalizacji etyki, zarządzanie zorientowane na wartości.

Czynnie zaangażowany w promocję kultury etycznej jako autor kodeksów i programów etycznych, ekspert w projektach compliance, szkoleniowiec.

 

 

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania polityki compliance, w tym strategii etycznego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Uczestnicy nabędą wysoko cenione na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych dla skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji.

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, umożliwi absolwentowi wzmocnienie pozycji na rynku pracy, bądź jej podjęcie na stanowisku specjalisty, przede wszystkim w branżach szczególnie wrażliwych na wahania kapitału zaufania społecznego.

Polityka compliance, jako instrument zarządzania i profilaktyki nadużyć, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm. Przede wszystkim w tych branżach, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego – czego szczególnym przykładem jest sektor ochrony zdrowia.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na:

  • wdrożenie systemu compliance w organizacji
  • dostosowanie działań organizacji do wymogów prawnych i obyczajowych
  • realizowanie programu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom
  • prowadzenie audytu śledczego (przygotowanie, prowadzenie i komunikacja wyników dochodzenia gospodarczego)
  • wprowadzanie i utrwalanie etycznych standardów zarządzania w organizacji

ADRESACI STUDIÓW 

Polityka compliance, jako instrument zarządzania, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego. Jest to widoczne m.in. na rynku pracy poprzez rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Studia są kierowane do osób, które:

  • ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi, lub powstającymi działami compliance
  • posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii compliance
  • są specjalistami z działów prawnych, audytu, rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, są trenerami wewnętrznymi

Studia powinny być szczególnie atrakcyjne dla przedstawicieli firm, które wchodzą w relacje z instytucjami państwowymi korzystającymi z funduszy publicznych, oraz przedstawicieli tychże instytucji.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Wykładowcami są pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego oraz eksperci z firm i organizacji: EY, Siemens, Johnson&Johnson, Alior Bank, GlaxoSmithKline, Fundacja Batorego, Związek Banków Polskich, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

Wojciech Niezgodziński

EY Menedżer – Posiada 7-letnie, praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów śledczych oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania zgodnością (compliance). Absolwent SGH, posiada certyfikaty Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Ekspert w branży medycznej i farmaceutycznej (life science), ma doświadczenie także w sektorze bankowym, energetycznym i budowlanym. Uczestniczy w opracowywaniu Badania Nadużyć Gospodarczych oraz pierwszego w Polsce Badania Compliance. Współtworzy Bloga Audytorów Śledczych, prowadzi zajęcia na SGH i ALK.

Dung Anh (Adam) Tran

EY Menedżer – Ma szerokie, ponad 9-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytów dochodzeniowych oraz audytów zgodności. Uczestniczył w ponad 50 projektach realizowanych na zlecenie firm z branży metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, produkcyjnej oraz FMCG. Autor artykułów na Blogu Audytorów Śledczych oraz wykładowca na studiach podyplomowych dotyczących kwestii zarządzania ryzykiem nadużyć i compliance w Szkole Głównej Handlowej oraz na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA).

 

 

Michał Rączy

EY Menedżer – Ekspert z zakresu analizy danych pod kątem compliance, przypadków korupcji i nieprawidłowości. W ciągu 10 lat praktyki zawodowej zarządzał częścią analityczną międzynarodowych projektów z zakresu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Michał dostarcza rozwiązania analityczne do zarządzania ryzykiem dla klientów kładąc nacisk na wizualizację wyników, ergonomię użytkownika oraz wykorzystanie innowacyjnych metod analizy danych. Posiada certyfikaty zawodowe CFE, CIA, CISA oraz PMP. Jest prelegentem na konferencjach profesjonalnych oraz autorem publikacji z zakresu analizy danych.

 

 

Katarzyna Łukasik-Gogol

EY Doświadczony Konsultant – Koordynuje projekty wdrożeniowe z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Specjalizuje się także w tematyce FCPA, audytach wewnętrznych i wdrażaniu rozwiązań compliance. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością Bankowość oraz Finanse Przedsiębiorstwa. Katarzyna posiada również kwalifikację Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz jest członkiem Stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ACAMS).

 

 

 

Jarosław Grzegorz

EY Starszy Menedżer – Posiada praktyczne doświadczenie w wykrywaniu i przeciwdziałaniu korupcji w firmach. Od ponad 10 lat prowadzi dochodzenia gospodarcze, weryfikuje zgodność oraz wdraża systemy antykorupcyjne. Zrealizował ponad 120 projektów w 10 krajach Europy. Jest prelegentem licznych szkoleń i warsztatów oraz wykładowcą studiów podyplomowych na SGH i ALK poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie gospodarczym i compliance. Był również inicjatorem unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski.

 

 

Zuzanna Hałemejko

EY Menedżer – Nadzoruje polskie i międzynarodowe projekty z zakresu zabezpieczania i analizy danych elektronicznych, przetwarzania i organizacji przeglądu danych oraz informatyki śledczej. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, nadzorując przygotowywanie materiału dowodowego. Wyniki jej prac wielokrotnie stanowiły dowody w sprawach związanych z oszustwami, nadużyciami i korupcją. Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych oraz szkolenia z zakresu prowadzenia dochodzeń przy użyciu metod eDiscovery. Posiada certyfikat Relativity Certified Administrator.

 

 

Katarzyna Kochańska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat związana z firmą GlaxoSmithKline obecnie na stanowisku Ethics & Compliance Officer. Na początku swojej pracy zajmowała się podnoszeniem efektywności funkcjonujących w organizacji procesów operacyjnych na potrzeby działów marketingu i sprzedaży. Przede wszystkim odpowiedzialna jest za efektywne zarządzanie ryzykiem oraz budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Ponadto, zapewnia skuteczne funkcjonowanie i codzienny monitoring wszystkich procedur i polityk regulujących zasady etycznego prowadzenia aktywności komercyjnych w merytorycznej promocji produktów leczniczych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu szeroko rozumianej "etyki biznesu" w wymiarze lokalnym i korporacyjnym, ze szczególnym wskazaniem na budowanie kultury opartej na wartościach oraz budowanie etycznych, trwałych i efektywnych relacji biznesowych wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz. Od roku 2005 aktywnie uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej ds. Etyki na lamach Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, odpowiedzialnej m.in. za powstanie Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów. W latach 2012-2014 pełniła rolę przewodniczącej Grupy ds. Etyki i Przejrzystości koncentrując się przede wszystkim na wypracowywaniu jednolitych standardów etycznego postępowania wśród innowacyjnej branży farmaceutycznej funkcjonującej na rynku polskim.

Monika Gorgoń

Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. (GPW) oraz członek Komitetu ds. Compliance przy GPW. Absolwentka Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law na akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Jest compliance officerem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Posiada certyfikat ACO (Approved Compliance Officer) nadawany przez Instytut Compliance oraz Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT (QUMAK S.A.), telekomunikacyjnym (Orange S.A.) oraz finansowym (Citibank Europe PLC).

Andrzej Bednarczyk

Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współtwórca Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia Producentów Leków bez Recepty PASMI. Jest Certyfikowanym Compliance Officerem przez IIR i Polski Instytut Dyrektorów. Mediator w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2001-2005 redaktor Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent podczas ponad 100 szkoleń, warsztatów lub konferencji z zakresu compliance. Należy do Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Stowarzyszenia Compliance Polska.

Ekspert w zakresie regulacji prawnych i compliance w projekcie MedKompas prowadzonym dla podmiotów ochrony zdrowia przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED.

Pracował w międzynarodowych korporacjach z branży farmaceutycznej, FMCG, chemicznej, w których pełnił role in-house lawyer’a i compliance offcer’a.

Jacqueline Kacprzak

Radca Ministra w Biurze Ministra Ministerstwa Rozwoju. Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami. Sekretarz Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD.

Ekspertka w dziedzinie praw człowieka i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Członek jury konkursów „Raporty Społeczne” i „Green FrogAward”. Członek Komitetu Nadzorującego tłumaczenie na język polski standardu raportowania niefinansowego GRI G4.

Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TVP) oraz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Marcin Kokoszka

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center For American Law Studies. Przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Zarządza działem prawnym GE Healthcare (General Electric Company) w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, wyrobów medycznych, zamówieniach publicznych i Compliance.

 

 

Andrzej Rychter

Prawnik, bankowiec, trener i coach. Przez 19 lat związany z dużą amerykańską korporacją GE. Przez 9 lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy windykacji prawnej. Przez kolejne 10 lat Manager i Senior Compliance Officer w Departamencie Compliance odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i szkolenia z obszarów Compliance. Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Budował i zarządzał nowatorskim procesem zgłaszania naruszeń (whistleblowing process). Prowadził postępowania wyjaśniające oraz brał udział kontrolach i testingach braku zgodności. Uczestniczył w projekcie tworzenia modelu kompetencyjnego Oficera Compliance oraz stworzył i liderował Akademii Compliance, programowi rozwojowemu dla pracowników compliance, wyższej kadry managerskiej oraz kluczowych stanowisk w firmie. Zwolennik koncepcji „Compliance szytego na miarę” oraz bliskiej współpracy Compliance z jednostkami biznesowymi i powiązania procesów compliance z procesami biznesowymi. Autor artykułów i glos z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania cywilnego. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach dot. Compliance, systemu kontroli wewnętrznej, HR, windykacji i obrotu wierzytelnościami.

Anna Wojciechowska-Nowak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, obecnie biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.
Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się problematyką tzw. whistleblowingu oraz ochrony osób sygnalizujących wątpliwości etyczne w miejscu pracy. Obecnie Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., gdzie whistleblowingiem zajmuje się od praktycznej strony, wdrażając narzędzia dedykowane sygnalizowaniu w przedsiębiorstwach. W latach 2004-2015 związana była z Fundacją im. Stefana Batorego, gdzie jako kierownik  projektu „Wsparcie i ochrona sygnalistów” prowadziła poradnictwo prawne dla pracowników sygnalizujących wątpliwości etyczne, monitorowała postępowania sądowe oraz proces stanowienia prawa w Sejmie. Jest autorką badań ilościowych i jakościowych nad whistleblowingiem w Polsce. Przygotowała pierwsze w Polsce założenia do ustawy o ochronie sygnalistów.  Jest autorką publikacji na temat przejrzystości, zapobiegania korupcji, whistleblowingu,  a także opracowań z zakresu praw człowieka.
 We wcześniejszych latach zdobywała doświadczenie, m. in. w Institute For Women’s Policy Research w Waszyngtonie, a także w polskich organizacjach pozarządowych działających na polu ochrony praw człowieka.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie – prowadziła warsztaty i szkolenia zarówno dla sektora publicznego jak i biznesu nt. whistleblowingu, z zakresu przepisów prawa pracy,  zapobiegania dyskryminacji oraz regulacji antykorupcyjnych.

Konrad Sędkiewicz

Ekspert z 12 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie compliance. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z zakresu compliance oraz studiów podyplomowych z zakresu CSR- Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada m.in. certyfikat Approved Compliance Officer. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów compliance, zarządzania ryzykiem nieprawidłowości oraz w zagadnieniach związanych z etyką i CSR. W latach 2007-2014 związany z branżą finansową, od 2014 r. pracuje na rynku nieregulowanym. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu compliance, przeciwdziałania nadużyciom i etyki. biznesu  Jest członkiem Koalicji Rzeczników Etyki oraz Zespołu Wypracowującego Standard Zarządzania Programem Etycznym przy United Nations Global Compact Poland, a także Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Od 2013 r. prowadzi pierwszy w Polsce blog poświęcony compliance i CSR: www.konradsedkiewicz.pl.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu w formie pisemnej, a także zaprezentowanie go przed komisją oceniającą. Przygotowanie i przedstawienie projektu będzie weryfikować zarówno posiadaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne słuchaczy.

 

Kontakt: 
Agnieszka Szczepańczyk

Doradca edukacyjny