Coaching zespołów w podejściu MLC (Multi-Level Coaching) 

PARTNER MERYTORYCZNY 

CC Innovation

https://ccinnovation.pl/

OPIEKUN MERYTORYCZNY 

 

MIROSŁAWA HUFLEJT-ŁUKASIK

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody kompleksowych usług dla firm  Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu I Pracy z Grupami MLC. Założycielka i prezes CC Innovation.

czytaj więcej

Wspiera klientów w ich zmianach od 1991 roku. Od 1994 roku pracuje z Zarządami firm oraz kluczowymi menedżerami w organizacjach, prowadząc indywidualne szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm, przekładając wiedzę i umiejętności na konkretne, praktyczne zastosowania. Wspiera klientów konsultacjami specjalizując się w obszarze zarządzania, zwłaszcza zasobami ludzkimi, w tym pozyskiwaniem odpowiednich pracowników i efektywności ich pracy, rozwiązywaniem problemów, także w obszarze wyznaczania kierunku firmy – wizji i strategii, planowania i wdrażania zmian w organizacji.
Od 1991 roku prowadzi szkolenia, koncentrując się na programach dla liderów, menedżerów. Prowadziła szkolenia dotyczące tworzenia zespołów i kierowania nimi, umiejętności z zakresu komunikowania się, szkolenia dla agencji PR dotyczące wizerunku medialnego oraz liczne szkolenia otwarte o różnorodnej tematyce (m.in. przywództwo, komunikowanie się, motywowanie, radzenie sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, organizowanie czasu pracy, radzenie sobie ze stresem).
W swojej pracy jest nastawiona przede wszystkim na dostarczanie konkretnych potrzebnych umiejętności oraz wspieranie potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania nowych, lepszych rozwiązań.
Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF). Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu w latach 2014-2017. Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznanej przez środowisko coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.
Certyfikowany Trener NLP (Erickson University International – Kanada, Österreichisches Trainingszentrum für NLP). Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP), a także jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem PFP.
Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”, a także współkieruje studiami  „Psychologia w coachingu” oraz „Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”.
Autorka programów i prowadząca zajęcia w ramach studiów podyplomowych. W Uniwersytecie Warszawskim „Psychologia dla liderów”, „Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia zachowań rynkowych”, „Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Psychologia klienta w marketingu usług”, „Praktyczna psychologia społeczna”, „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, a na UMCS w ramach studiów „Coaching i mentoring”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”.
Autorka badań i artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także artykułów popularyzujących coaching. Laureatka nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię „Ja i procesy samoregulacji – różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”, dwóch a także dwóch nagród zespołowych I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za publikacje w podręczniku akademickim „Psychoterapia” i nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Nastrój. Modele, geneza, funkcje”
 
miroslawa.huflejt-lukasik@ccinnovation.pl
https://ccinnovation.pl/

CEL STUDIÓW 

Celem głównym studiów jest przygotowanie słuchaczy, poprzez przekazanie im wiedzy oraz umiejętności, do pracy z zespołami w ramach coachingu. Studia dostarczą słuchaczom niezbędną w tym celu wiedzę z zakresu funkcjonowania zespołów i systemów oraz narzędzia umożliwiające skuteczne prowadzenie procesu coachingu zespołowego w różnych kontekstach: budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, wyznaczania kierunku dla organizacji i wprowadzania zmian. Istotną częścią programu jest projektowanie i prowadzanie coachingu zespołu pod superwizją. Osiągnięcie założonych szczegółowych efektów kształcenia na studiach podyplomowych „Coaching zespołów w podejściu MLC” umożliwi wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających kompetencje przygotowywania projektów coachingu zespołu w organizacjach oraz skutecznej pracy z celami zespołu w postaci coachingu zespołu. 

ADRESACI STUDIÓW 

Coachowie oraz inni specjaliści (z działów HR, menedżerowie, psycholodzy, trenerzy, pedagodzy) pod warunkiem, że ukończyli szkolenie potwierdzające kompetencje w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

  • Zdanie egzaminu końcowego w postaci testu z wiedzy uzyskanej w ramach studiów.
  • Zaprojektowanie i przeprowadzenie dwóch procesów coachingu zespołu i przygotowanie w formie pisemnej pracy końcowej (dyplomowej) zawierającej dwa całościowe studia przypadków coachingu zespołu.
  • Podczas trwania studiów na bieżąco jest dokonywana weryfikacja nabywanych umiejętności wymaganych do prowadzenia coachingu zespołu. Program przewiduje systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń, w których trakcie słuchacze będą wykonywać zadania i stosować poznawane narzędzia wykorzystywane w coachingu zespołu.   
  • Pomiędzy zjazdami słuchacze będą projektować programy coachingu zespołu, przeprowadzać coaching zespołu i dokumentować go do celów superwizji w postaci pisemnej i nagrań (części lub całości procesu).
  • Podczas całego procesu kształcenia w ramach studiów uczestnicy objęci są opieką mentoringową przez prowadzących. A w trakcie studiów oraz po ich ukończeniu mogą kontynuować  swój rozwój w roli coacha w ramach bezpłatnych spotkań Klubu Coacha MLC.     


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

  • +48 (22) 519 23 34